1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Hazine Taşınmazı Satış İhalesi Kazandım, Şimdi Ne Yapmalıyım?


Hazine taşınmazının satış ihalesine katıldıysanız ve satış ihalesi sizin üzerinize kaldı ise bundan sonraki aşamalarda ne yapacağınızı merak ediyorsanız bu yazı tam size göre. Bu makalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan Hazine satış ihalelerinin kazanılması durumunda yapılması gereken işlemler açıkladık.

Satış işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle komisyonun aldığı ihale kararının ita amiri tarafından onaylanarak kesinleşmesi gerekir.

İhale Kararı Nasıl Kesinleşir?

Satış ihalesinin yapılmasını müteakip komisyon tarafından alınan geçici ihale kararı, ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde ihale bedeline göre ilgili ita amirinin onay veya ret kararı ile kesinleşir.

Burada dikkate edilmesi gereken konu, 15 günlük sürenin iş günü olarak hesaplanmasıdır. Hafta tatilleri ve diğer resmi tatiller bu sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

İhale Kararı Nasıl Bildirilir?

İta amiri tarafından onaylanarak kesinleştirilen ihale kararları, kesinleştiği günden itibaren en geç beş işgünü içinde, üzerine ihale yapılana (yani ihaleyi kazanan kişiye) veya vekiline imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir.

İhale Kararı Tebliğ Edildi, Şimdi Ne Yapmalıyım?

İhale kararının size tebliğ edildiği günden itibaren on beş gün içerisinde;

a) Satış bedelini veya satış bedeli taksitle ödenecekse satış bedelinin en az yüzde yirmi beşini yatırmanız,

b) Satış bedeli taksitle ödenecekse, Milli Emlak’la taksitli satış sözleşmesi imzalamanız,

c) Taşınmazı adına tescil ettirmek istiyor ise tapu ile ilgili işlemleri yapmanız,

Gerekir.

Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Ne Zaman ve Nereye Ödenmelidir?

Hazineden satın alınan taşınmazların ihale bedeli (taksitli ödenecekse en az yüzde yirmi beşi), ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ilgili defterdarlık ya da malmüdürlükleri muhasebe birimine yatırılabilir. Satış bedelinin idarece bildirilen banka hesap numaralarına da yatırılması mümkündür.

Bu durumda banka dekontunun ya da örneğinin idareye ulaştırılması gerekmektedir.

Satın Alınan Taşınmazın Bedelini Ödeme Araçları Nelerdir?

İhale sonrası taşınmazın satın alma bedelinin, tedavüldeki Türk Parası ile ödenmesi esastır. Ancak yukarıdaki genel kuralın istisnası olarak; Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal değeri üzerinden (Bu senet ve belgelerin nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş olması hâlinde, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), ödeme aracı olarak kabul edilebilmektedir.

İhale Bedelini Taksitle Ödeyebilir miyim? Taksitlendirme Şartları Nelerdir?

Hazine taşınmazlarının satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödeme halinde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.

Satış bedelinin taksitle de ödenmesi mümkündür.

Bu durumda, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında “Taksitli Satış Sözleşmesi” düzenlenir, sözleşmenin bir örneği alıcıya verilir.

İhaleye çıkarılan taşınmazın tahmini ihale bedeli; Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde; 5.000.-(Beşbin)TL, Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise; 1.000.-(Bin)TL, Tutarı geçen miktarlar, taksitlendirilmektedir. Bu tutarı aşmayan satış bedellerinin peşin ödenmesi gerekir.

Satın Aldığım Taşınmaz Ne Zaman Adıma Tescil Edilir?

Satın aldığınız taşınmazın adınıza tescil edilebilmesi için;

a) Taşınmazın ihale bedelinin tamamının süresinde ve peşin yatırılması,

b) Satış bedelinde taksit yapılmış ise idare ile aranızda sözleşme düzenlenmiş olması,

Gerekir.

Müşteri, yukarıda belirtilen öncelikli yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra, taşınmaz satış şartnamesinde belirtilen süre içerisinde taşınmazı tapuda da adına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebepler nedeniyle idareden bir talepte bulunamaz.

İdare (milli emlak) de buna karşılık, ihale kararlarının bildirilmesini izleyen 15 gün içinde; taksitli satışlarda taksitli satış sözleşmesi düzenlemek, ihale sonrası müşteri adına tapuda tescil işlemlerini tamamlamak ve şartnamede belirtilen sınır ve vasıflardaki taşınmazı teslim etmekle yükümlüdür.

Taksitli Satışlarda Satış Bedelinin Tamamı Ödenmeden Tapu Alınabilir mi?

Taksitlendirilmiş satışlarda kalan taksit tutarı ile kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi,

Satın alınan taşınmazın tapu kaydına kalan taksit tutarı ile kanuni faizlerini karşılayacak miktarda Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi,

hallerinde müşteri adına tescil işlemi yapılmaktadır.

Hazine Taşınmazı Satın Aldım, Taksitlerimi Ödemezsem Ne Olur?

Bu konuda şu yazımıza bakınız: Hazine Taşınmazı Satın Aldım, Taksitlerimi Ödemezsem Ne Olur?

İpotek Tesis Edilerek Müşteri Adına Tapuda Tescil Edilmiş Taşınmaza Ait Borcun Tamamı Ödenmeden Başkasına Devredilebilir mi?

İpotek tesisi suretiyle alıcı adına tapuda tescil edilen taşınmazların başkasına devredilmesi mümkün olmakla birlikte sözleşme hükümleri gereğince borçludan taksit ve faizlerin tahsiline devam edilir.

Ancak, yeni malik noter tasdikli taahhütname ile borcu yüklendiği takdirde, idare tarafından, önceki borçluya borcu yüklenen yeni malikin borcu ödememesi halinde kendisine başvurma hakkının saklı tutulacağı yönünde bir yazı ile bildirimde bulunulur ve taşınmaza ait borcun yeni malikten tahsiline devam olunur.

Hazine Taşınmazı Satış İhalesi Kazandım, Şimdi Ne Yapmalıyım?

Yorum Yap