Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları Kitabı İçindekiler Sayfası

Önsöz…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

– I –
GENEL BİLGİLER

 1. SATIŞ………………………………………………………………………………………………………………………… 26
 2. İRTİFAK HAKKI TESİSİ VE KULLANMA İZNİ VERİLMESİ……………………………………………….. 27
 3. KİRALAMA…………………………………………………………………………………………………………………. 28

– II-
TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA TAŞINMAZ TAHSİSİ

 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………… 29
 2. TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR………………………………………………………………………. 35
 3. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri…………………………………………………………………… 35
 4. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri Dışındaki Alanlar…………………………………………… 35
 5. Orman Sayılan Alanlar ile Özel Çevre Koruma Bölgeleri………………………………………………………. 36
 6. TAHSİS EDİLEBİLECEK UNSURLAR…………………………………………………………………………… 36
 7. Ek Alanlar……………………………………………………………………………………………………………………. 36
 8. Mekanik Tesis Hatları…………………………………………………………………………………………………….. 37
 9. Deniz Alanları………………………………………………………………………………………………………………. 38
 10. TAHSİSİN AŞAMALARI……………………………………………………………………………………………….. 38
 11. Taşınmazların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi Olarak Tespit ve İlanı…………………… 38
 12. Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması İçin Hazırlık İşlemleri……………………… 40
 13. Taşınmazların İmar Planlarının Hazırlanması…………………………………………………………………….. 41
 14. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilere Ön İzin Verilmesi…………………………………….. 42
 15. Tekliflerin Bakanlığa Sunulması ve Ön Uygunluk Kararı…………………………………………………………… 42
 16. Ön Araştırma ve Veri Toplama…………………………………………………………………………………………. 43
 17. Veri Toplama………………………………………………………………………………………………………………. 43
 18. Planların Hazırlanması…………………………………………………………………………………………………… 44
 19. Planların Onaylanması……………………………………………………………………………………………………. 46
 20. Planların İlgili Belediye ve İl Özel İdaresi ile Diğer Kamu Kurumlarına Gönderilmesi………………………….. 46
 21. Planların İlanı……………………………………………………………………………………………………………… 46

ı. İtiraz…………………………………………………………………………………………………………………………. 46

 1. Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması………………………………………………….. 47
 2. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler, Kapanan Yollar, Yol Fazlaları…………………………………. 47
 3. Hazine Adına Tescilli Olup Kamu İdarelerine Tahsis Edilmemiş Taşınmazlar…………………………………. 48
 4. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar……………………………………………………………………………………… 48
 5. Ormanlar……………………………………………………………………………………………………………………. 49
 6. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar………………………………………………………………………………… 53
 7. Genel Olarak………………………………………………………………………………………………………….. 53
 8. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi………………………………………………………………………………… 55
 9. Acele Kamulaştırma…………………………………………………………………………………………………. 55
 10. Meralar………………………………………………………………………………………………………………………. 56
 11. Yatırımcılara Tahsis Edilecek Taşınmazların İlanı ve Yatırım Taleplerinin Değerlendirilmesi……….. 58
 12. Başvuru………………………………………………………………………………………………………………………. 58
 13. Başvuru Yapabilecekler………………………………………………………………………………………………….. 58
 14. Ortak Girişimler……………………………………………………………………………………………………….. 59
 15. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları………………………………………………………………………………….. 60
 16. Bakanlığa Verilmesi Gereken Belgeler………………………………………………………………………………… 60
 17. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Tahsis………………………………………………………………………………. 61
 18. Bakanlar Kurulunun Tahsis Yetkisi…………………………………………………………………………………….. 61
 19. Arazi Tahsis Komisyonunun Tahsis Yetkisi………………………………………………………………………….. 62
 20. Ön İzin……………………………………………………………………………………………………………………….. 65
 21. Ön İznin Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler…………………………………………………….. 65
 22. Ön İzin Süresi……………………………………………………………………………………………………………… 66
 23. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler……………………………………………………………………. 67
 24. İmar Planlarının Hazırlanması……………………………………………………………………………………… 67
 25. Anonim Şirket Kurulması……………………………………………………………………………………………. 67
 26. Turizm Yatırımı Belgesinin Alınması……………………………………………………………………………… 67
 27. ÇED Raporunun Alınması………………………………………………………………………………………….. 68
 28. Ana Yatırımcının İlave Yükümlülükleri……………………………………………………………………………. 68
 29. Sosyal ve Teknik Altyapıya Katılım Payının Yatırılması……………………………………………………….. 69
 30. Diğer İşlemler…………………………………………………………………………………………………………. 69
 31. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi veya Getirilmemesi Durumunda Yapılacak İşlemler……………………… 69
 32. Ön İzin Bedeli……………………………………………………………………………………………………………… 69
 33. Kesin Tahsis………………………………………………………………………………………………………………… 70
 34. Kesin Tahsisin Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler……………………………………………… 70
 35. Kesin Teminat………………………………………………………………………………………………………… 70
 36. Sosyal ve Teknik Altyapı Bedelinin Ödenmesi………………………………………………………………….. 71
 37. Yönetim Kurulu Kararı……………………………………………………………………………………………….. 71
 38. Taşınmazların Yatırımcıya Tahsisi……………………………………………………………………………………. 72
 39. Kesin Tahsis Süresi………………………………………………………………………………………………………. 72
 40. Yatırımın Başlaması ve Tamamlanması………………………………………………………………………….. 73
 41. Yatırımın Başlaması……………………………………………………………………………………………………… 73
 42. Yatırımın Tamamlanması……………………………………………………………………………………………….. 74
 43. Tesisin İşletilmesi ve Yatırımcının Yükümlülükleri………………………………………………………………. 75
 44. TAŞINMAZLARIN KULLANIM BEDELİ………………………………………………………………………….. 76
 45. İlk Yıl Bedeli………………………………………………………………………………………………………………… 76
 46. Taşınmazlarda…………………………………………………………………………………………………………….. 76
 47. Orman Alanlarında………………………………………………………………………………………………………… 76
 48. Ek Alanlarda……………………………………………………………………………………………………………….. 77
 49. Yapıların Tahsisinde Bedel……………………………………………………………………………………………… 77
 50. Tahsis Bedellerinde İndirim Uygulanıp Uygulanmayacağı…………………………………………………….. 78
 51. Tür ve Sınıf Değişikliğinde Bedeller………………………………………………………………………………….. 78
 52. Artış Oranları……………………………………………………………………………………………………………….. 78
 53. Hasılat Payları……………………………………………………………………………………………………………… 78
 54. Bedelsiz Tahsis……………………………………………………………………………………………………………. 79
 55. Kullanım Bedellerin Ödenme Zamanı ve Ödenmemesi Durumu…………………………………………….. 80
 56. DENETİM, TAHSİS SÜRESİNİN SONA ERMESİ, TAHSİSİN İPTALİ VE
  SÖZLEŞMENİN FESHİ……………………………………………………………………………………………….. 80
 57. Denetim………………………………………………………………………………………………………………………. 80
 58. Tahsis Süresinin Sona Ermesi………………………………………………………………………………………… 80
 59. Tahsisin İptali ve Sözleşmenin Feshi………………………………………………………………………………… 80
 60. Tahsisin İptali veya Kesin Tahsis Süresinin Sona Ermesi Halinde Tesis ve Yapıların Mülkiyeti……. 81

– III –
TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA HARCA ESAS DEĞER ÜZERİNDEN
SATIŞ VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ

 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………… 83
 2. İLGİLİ MEVZUAT………………………………………………………………………………………………………… 83
 3. TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR………………………………………………………………………. 85
 4. TEŞVİK UYGULAMASININ ŞARTLARI………………………………………………………………………….. 87
 5. Talebin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi Kapsamındaki
  Yatırımlarla İlgili Olması………………………………………………………………………………………………….. 87
 6. Teşvik Belgesi Alınmış Olması………………………………………………………………………………………… 88
 7. Talep Edilen Taşınmazın Bulunduğu İlçenin Mülki Sınırları İçindeki Organize Sanayi veya
  Endüstri Bölgelerinde Bu Yatırımlar İçin Tahsis Edilebilecek Boş Parsel Bulunmaması………………. 89
 8. Yatırım Tutarı ve Kapasite……………………………………………………………………………………………… 90
 9. Öz Kaynak Şartı…………………………………………………………………………………………………………… 90
 10. Fizibilite Raporu……………………………………………………………………………………………………………. 91
 11. İmar Planına Uygunluk………………………………………………………………………………………………….. 91
 12. Harca Esas Değer Üzerinden Satış İçin Gereken Ek Şartlar…………………………………………………. 91
 13. TEŞVİK ŞEKLİ……………………………………………………………………………………………………………. 92
 14. İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesi…………………………………………………………………. 92
 15. Harca Esas Değer Üzerinden Satış………………………………………………………………………………….. 92
 16. TEŞVİKİN AŞAMALARI……………………………………………………………………………………………….. 92
 17. İrtifak Hakkı Tesisi veya Kullanma İzni Verilmesinin Aşamaları………………………………………………. 92
 18. Yatırıma Uygun Taşınmazların Tespiti……………………………………………………………………………….. 92
 19. Taşınmazların Değerinin ve İlk Yıl Kullanım Bedelinin Tespit Edilmesi…………………………………………. 93
 20. İlan ve Duyuru…………………………………………………………………………………………………………….. 94
 21. Başvuru…………………………………………………………………………………………………………………….. 94
 22. Başvuru Yapabilecekler……………………………………………………………………………………………… 94
 23. Başvuru İçin Gerekli Belgeler………………………………………………………………………………………. 94
 24. Başvuru Ücreti………………………………………………………………………………………………………… 96
 25. Komisyon Değerlendirmesi……………………………………………………………………………………………… 96
 26. Komisyon………………………………………………………………………………………………………………. 96
 27. Değerlendirme………………………………………………………………………………………………………… 97
 28. Yetkili Makam Onayı……………………………………………………………………………………………………… 99
 29. g. Ön İzin Verilmesi………………………………………………………………………………………………………….. 99
 30. Genel Olarak………………………………………………………………………………………………………….. 99
 31. Ön İzin Süresi……………………………………………………………………………………………………….. 100
 32. Ön İzin Bedeli……………………………………………………………………………………………………….. 100
 33. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler……………………………………………………………… 100
 34. İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kullanma İzni Verilmesi………………………………………………………. 101

ı. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli…………………………………………………………………………………. 102

 1. İlk Yıl İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli……………………………………………………………………. 102
 2. İkinci ve Sonraki Yıllar İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Bedeli……………………………………………….. 103
 3. Yatırım Döneminde Bedel…………………………………………………………………………………………. 103
 4. Hasılattan Pay Alınamaması……………………………………………………………………………………… 103
 5. Yatırımın Tamamlanması………………………………………………………………………………………………. 104
 6. Genel Olarak…………………………………………………………………………………………………………. 104
 7. Yatırım Döneminde Yatırımın Hiç Yapılmaması veya Yüzde Ellisinden Daha Azının Tamamlanması 105
 8. Yatırımın Yüzde Ellisinden Fazlasının Yapılmasına Rağmen Tamamlanamaması…………………….. 106
 9. İşletme Dönemi…………………………………………………………………………………………………………… 107
 10. İstihdam Şartı……………………………………………………………………………………………………….. 107
 11. Taşınmazın Kullanım Şekli……………………………………………………………………………………….. 108
 12. İrtifak Hakkı veya Kullanma İzni Bedellerinin Ödenmemesi…………………………………………………. 108
 13. Usul ve Esaslar ile Sözleşmeye Aykırılık………………………………………………………………………. 108
 14. Alt Yapı Giderlerine Katılma………………………………………………………………………………………. 108
 15. Diğer Yükümlülükler…………………………………………………………………………………………………. 109
 16. Denetim………………………………………………………………………………………………………………. 109
 17. Yatırımın ve İşletmenin Devri…………………………………………………………………………………………. 109
 18. İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Süresinin Sona Ermesi…………………………………………………………….. 110
 19. Harca Esas Değer Üzerinden Satış………………………………………………………………………………… 111
 20. Başvuru…………………………………………………………………………………………………………………… 111
 21. Talebin Değerlendirilmesi………………………………………………………………………………………………. 111
 22. Ön İzin Verilmesi………………………………………………………………………………………………………… 111
 23. Satış………………………………………………………………………………………………………………………. 112
 24. Satış Bedelinin Tahsili ve Tapuda Ferağ Verilmesi………………………………………………………………… 112
 25. Yatırımcının Yükümlülükleri……………………………………………………………………………………………. 113
 26. Yatırımın Süresinde Tamamlanması ve İşletmenin Faaliyete Geçmesi…………………………………… 113
 27. İstihdam Sağlanması………………………………………………………………………………………………. 114
 28. Taşınmazın Yatırım Amacı Dışında Kullanılamaması……………………………………………………….. 114
 29. Taşınmazın Geri Alınması…………………………………………………………………………………………….. 115

– IV –
HAZİNE TAŞINMAZLARININ BORSA YAPILMAK ÜZERE
TİCARET BORSALARINA SATIŞI

 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………. 117
 2. İMAR PLANLARININ YAPIMI……………………………………………………………………………………… 117
 3. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………… 118
 4. SATIŞIN YAPILMASI…………………………………………………………………………………………………. 119
 5. YATIRIM PROJELERİNİN FAALİYETE GEÇMESİ VE DENETLENMESİ………………………….. 119
 6. Yatırımın Başlaması……………………………………………………………………………………………………. 119
 7. Yatırımın Gerçekleştirilmesi…………………………………………………………………………………………… 120
 8. AMACINDA KULLANILMAYAN TAŞINMAZLARIN GERİ ALINMASINA YÖNELİK İŞLEMLER 120

– V –
ÖZEL YATIRIM BÖLGELERİNDE YATIRIMCILARA
TAŞINMAZ TAHSİSİ

 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………. 123
 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZLARIN SATIŞI…………………………………… 123
 3. Bedelsiz Taşınmaz Verilmesi ve Harca Esas Değer Üzerinden Satış……………………………………. 124
 4. Kapsam…………………………………………………………………………………………………………………… 124
 5. Bedelsiz Devrin Uygulanacağı İller………………………………………………………………………………. 124
 6. Harca Esas Değer Üzerinden Satışın Uygulanacağı İller……………………………………………………. 126
 7. Devredilebilecek Arazi ve Arsalar…………………………………………………………………………………….. 126
 8. Başvuru…………………………………………………………………………………………………………………… 128
 9. Bilgi ve Belge Toplanması……………………………………………………………………………………………… 129
 10. Maliye Bakanlığı Kararı………………………………………………………………………………………………… 129
 11. Satış Bedelinin Tahsili…………………………………………………………………………………………………… 130
 12. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 9. Maddesi Kapsamında Bedelsiz Devir…………… 131
 13. Şartları…………………………………………………………………………………………………………………….. 133
 14. OSB İçerisinde Yer Alması………………………………………………………………………………………… 133
 15. İstihdam Şartı……………………………………………………………………………………………………….. 133
 16. Talep ve Müteşebbis Heyet veya Genel Kurul Kararı………………………………………………………… 133
 17. Yatırımın OSB Uygulama Yönetmeliği Kapsamında Kalması……………………………………………….. 134
 18. Bedelsiz Taşınmaz Verilmesinin Aşamaları………………………………………………………………………… 136
 19. Talep………………………………………………………………………………………………………………….. 136
 20. Müteşebbis Heyet, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı…………………………………………………… 136
 21. Taahhütname Alınması ve Sözleşme Düzenleme…………………………………………………………….. 137
 22. Mahsup ve İade İşlemlerinin Yapılması……………………………………………………………………………… 137
 23. Bakanlık Kredisi Kullanmamış Parsellerde……………………………………………………………………… 137
 24. Bakanlık Kredisi Kullanmış Fakat Borcu Bitmiş Parsellerde…………………………………………………. 137
 25. Bakanlık Kredisi Kullanmış Fakat Borcu Bitmemiş Parsellerde…………………………………………….. 138
 26. Tapu Kaydına Konulacak Şerh………………………………………………………………………………………… 138
 27. Yatırımın Gerçekleştirilmesi……………………………………………………………………………………………. 139
 28. Yatırımın Denetlenmesi ve Tapudaki Şerhin Kaldırılması……………………………………………………….. 139
 29. Devredilen Taşınmazın Tahliyesi, Geri Alınması ve Mahsupların İptali……………………………………….. 140
 30. SERBEST BÖLGELERDE TAŞINMAZ TAHSİSİ……………………………………………………………. 140
 31. Kiralama……………………………………………………………………………………………………………………. 141
 32. Doğrudan Satış………………………………………………………………………………………………………….. 141
 33. Satış Yapılabilecek Kişiler……………………………………………………………………………………………… 142
 34. Satışı Yapılabilecek Taşınmazlar…………………………………………………………………………………….. 142
 35. Satış Yöntemi……………………………………………………………………………………………………………. 142
 36. Bedel………………………………………………………………………………………………………………………. 142
 37. Satışın Aşamaları……………………………………………………………………………………………………….. 143
 38. aa. Satın Alma Başvurusu……………………………………………………………………………………………… 143
 39. bb. Gereli Bilgi ve Belgelerin Temin Edilmesi ve Kıymet Takdirinin Yapılması……………………………….. 143
 40. cc. Bakanlık Onayı……………………………………………………………………………………………………… 144
 41. dd. Taahhütname Alınması……………………………………………………………………………………………. 144
 42. ee. Bedelin Tahsili ve Ferağın Verilmesi…………………………………………………………………………….. 145
 43. Kullanma İzni veya İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi…………………………………………………………………. 145
 44. Serbest Bölgelerdeki Yapıların Hazineye İntikali ve Bu Yapıların Satılması…………………………… 145
 45. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 145
 46. Satılabilecek ve Yıkılabilecek Taşınmazlar…………………………………………………………………………. 146
 47. Yıkım Müracaatı……………………………………………………………………………………………………. 148
 48. Yıkım Talebinin Değerlendirilmesi ve Karar…………………………………………………………………….. 149
 49. Satış Yetkisi……………………………………………………………………………………………………………… 150
 50. Satış Aşamaları…………………………………………………………………………………………………………. 150
 51. Değer Tespiti………………………………………………………………………………………………………… 150
 52. İlan…………………………………………………………………………………………………………………….. 151
 53. Başvuru………………………………………………………………………………………………………………. 152

dd.Tahsis Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Tahsis……………………………………………………………….. 152

 1. Bedelin Ödenmesi…………………………………………………………………………………………………… 153
 2. TEKNOLOJİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZ TEŞVİKİ……………………………………………………… 154
 3. Doğrudan Satış………………………………………………………………………………………………………….. 154
 4. Başvuru…………………………………………………………………………………………………………………… 155
 5. Gerekli Bilgi ve Belgelerin Toplanması………………………………………………………………………………. 155
 6. Satış Kararı………………………………………………………………………………………………………………. 155
 7. Bedelin Tahsil Edilmesi…………………………………………………………………………………………………. 155
 8. Amaç Dışı Kullanma Yasağı………………………………………………………………………………………….. 156
 9. İrtifak Hakkı Tesisi……………………………………………………………………………………………………….. 156
 10. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit………………………………………………………………………….. 157
 11. Talep………………………………………………………………………………………………………………………. 157
 12. Bilgi ve Belge Toplanması……………………………………………………………………………………………… 157
 13. Maliye Bakanlığı Kararı………………………………………………………………………………………………… 157
 14. İhale……………………………………………………………………………………………………………………….. 157
 15. Süre………………………………………………………………………………………………………………………… 157
 16. İrtifak Hakkı Bedeli……………………………………………………………………………………………………… 158
 17. ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE TAŞINMAZ TAHSİSİ………………………………………………………. 158
 18. Endüstri Bölgesi İçinde Kalan Taşınmazların Bakanlık Emrine Alınması……………………………….. 158
 19. Kamulaştırma……………………………………………………………………………………………………………. 158
 20. Kamulaştırma İşlemlerini Yürütecek Merci……………………………………………………………………… 159
 21. Acele Kamulaştırma Yapılabilmesi………………………………………………………………………………. 159
 22. Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi………………………………………………………………………………. 159
 23. Kamulaştırılan Taşınmazların Tescili……………………………………………………………………………. 159
 24. Hazine Taşınmazlarının Maliye Bakanlığınca Tahsisi……………………………………………………………. 159
 25. Yatırımcıya Arsa Tahsisi………………………………………………………………………………………………. 160
 26. Yatırımcının Başvurusu………………………………………………………………………………………………… 160
 27. Ön Yer Tahsisi…………………………………………………………………………………………………………… 160
 28. ÇED Raporu……………………………………………………………………………………………………………… 160
 29. Yatırım İzninin Verilmesi……………………………………………………………………………………………….. 161
 30. Gerektiğinde İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi…………………………………………………………………………… 161
 31. Yetki…………………………………………………………………………………………………………………… 162
 32. Bedel………………………………………………………………………………………………………………….. 162

– VI –
SAĞLIK TESİSLERİNİN KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI

 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………. 165
 2. YAPILABİLECEK SAĞLIK TESİSLERİ………………………………………………………………………….. 167
 3. SÜRE………………………………………………………………………………………………………………………. 168
 4. YATIRIMIN AŞAMALARI……………………………………………………………………………………………. 169
 5. Ön Hazırlıklar ve Yetkilendirme……………………………………………………………………………………… 169
 6. Ön Proje, Fizibilite Raporu, Temel Standartlar Dokümanı İle İhale Dokümanının Hazırlanması…. 169
 7. Ön Projenin Hazırlanması……………………………………………………………………………………………… 170
 8. Fizibilite Raporunun Hazırlanması……………………………………………………………………………………. 170
 9. Temel Standartlar Dokümanının Hazırlanması…………………………………………………………………….. 170
 10. Sözleşme Süresinin Belirlenmesi……………………………………………………………………………………… 171
 11. Kira Bedelinin Tespiti……………………………………………………………………………………………………. 171
 12. İhale Dokümanının Hazırlanması…………………………………………………………………………………….. 175
 13. İhale Usulünün Belirlenmesi…………………………………………………………………………………………… 178
 14. İhale Komisyonunun Belirlenmesi…………………………………………………………………………………….. 179

ı. İhale Onayı……………………………………………………………………………………………………………….. 179

 1. İhale İşlem Dosyasının Hazırlanması………………………………………………………………………………… 180
 2. Ön Yeterlik ve İlanı……………………………………………………………………………………………………… 180
 3. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 180
 4. Ön Yeterlik Komisyonunun Kuruluşu…………………………………………………………………………………. 180
 5. Ön Yeterlik İlanı…………………………………………………………………………………………………………. 180
 6. Ön Yeterlik Alanların Belirlenmesi…………………………………………………………………………………….. 181
 7. İhale İlanı………………………………………………………………………………………………………………….. 181
 8. Yatırımcıların İhaleye Hazırlanması………………………………………………………………………………… 182
 9. Teklif Verebilecekler…………………………………………………………………………………………………….. 182
 10. Gerçek ve Tüzel Kişiler……………………………………………………………………………………………. 182
 11. Ortak Girişimler……………………………………………………………………………………………………… 182
 12. Geçici Teminatın Yatırılması………………………………………………………………………………………….. 183
 13. Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması………………………………………………………………………………. 184
 14. İhalenin Yapılması………………………………………………………………………………………………………. 185
 15. Tekliflerin Alınması ve Açılması……………………………………………………………………………………… 185
 16. İhale Dışı Bırakılacak İsteklilerin Elenmesi…………………………………………………………………………. 185
 17. İhaleye Katılamayacak Olanlar Varsa Elenmesi……………………………………………………………………. 186
 18. Tekliflerin Değerlendirilmesi……………………………………………………………………………………………. 186
 19. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması………………………………………………………………………. 188
 20. İhalenin İptal Edilmesi……………………………………………………………………………………………… 188
 21. İhalenin Yapılması………………………………………………………………………………………………….. 188
 22. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Yasaklı Olup Olmadığının Araştırılması……………………………………….. 189
 23. Gereken Hallerde YPK Onayının Alınması………………………………………………………………………. 189
 24. Harcama Yetkilisinin Onayı…………………………………………………………………………………………… 189
 25. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi…………………………………………………………………………. 189
 26. Kesin Teminatın Yatırılması………………………………………………………………………………………… 189
 27. Sözleşmenin Yapılması……………………………………………………………………………………………… 190
 28. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 190
 29. Sözleşmede Yer Alması Gereken Hususlar………………………………………………………………………… 191
 30. Sözleşmenin Dili…………………………………………………………………………………………………………. 192
 31. Sözleşme Süresi………………………………………………………………………………………………………… 192
 32. Yatırımcı Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi………………………………………………………………….. 193
 33. YÜKLENİCİNİN VE SAĞLIK BAKANLIĞININ SORUMLULUĞU………………………………………. 194
 34. Yüklenicinin Sorumluluğu……………………………………………………………………………………………… 194
 35. Sağlık Bakanlığının Sorumluluğu…………………………………………………………………………………… 196
 36. SÖZLEŞMENİN DEVRİ……………………………………………………………………………………………… 196
 37. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ.. 196
 38. MÜCBİR SEBEP HALLERİNDE VEYA KARŞILIKLI RIZA İLE SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ… 198
 39. SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONA ERMESİNDEN ÖNCEKİ DEVİR……………………………………… 199

İ. SÖZLEŞMENİN NORMAL SÜRESİNDE SONA ERMESİ VE SAĞLIK TESİSİNİN BAKANLIĞA DEVRİ         200

 1. DENETİM…………………………………………………………………………………………………………………. 200
 2. İSTİSNALAR…………………………………………………………………………………………………………….. 200
 3. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ…………………………………………………………………………………. 201

– VII –
ENERJİ PİYASASINDA YATIRIM YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA TAŞINMAZ TAHSİSİ

 1. GENEL OLARAK……………………………………………………………………………………………………….. 203
 2. KAMULAŞTIRMAYA VE TAŞINMAZ TAHSİSİNE DAİR HÜKÜMLER………………………………. 203
 3. Elektrik Piyasası Kanunu……………………………………………………………………………………………… 203
 4. Doğal Gaz Piyasası Kanunu…………………………………………………………………………………………. 205
 5. Petrol Piyasası Kanunu……………………………………………………………………………………………….. 206
 6. TAŞINMAZ TAHSİSİNİN AŞAMALARI…………………………………………………………………………. 207
 7. Lisans Sahibi Özel Hukuk Tüzel Kişisi Tarafından Talep……………………………………………………. 207
 8. Değerlendirme ve Kamu Yararı Kararı…………………………………………………………………………….. 207
 9. Taşınmazların Elde Edilmesi…………………………………………………………………………………………. 208
 10. Hazine Özel Mülkiyetinde veya Devleti Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Yerler……………………….. 208
 11. Hazine Dışındaki Kamu İdarelerine Ait Taşınmazlar……………………………………………………………… 208
 12. Özel Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar ve Kamulaştırma…………………………………………………………. 209
 13. Kamulaştırma Yapılabilecek Durumlar………………………………………………………………………….. 209
 14. Acele Kamulaştırma Yapılabilmesi………………………………………………………………………………. 209
 15. Kamu Yararı Kararı…………………………………………………………………………………………………. 210
 16. Kamulaştırma Bedeli ve Ödenmesi………………………………………………………………………………. 210
 17. Kamulaştırma Giderleri…………………………………………………………………………………………….. 210
 18. Kamulaştırılan Taşınmazın Tescili……………………………………………………………………………….. 210
 19. Meraların Hazine Adına Tescilin Sağlanması………………………………………………………………………. 211
 20. aa. Talep………………………………………………………………………………………………………………….. 211
 21. Teknik Ekip İncelemesi……………………………………………………………………………………………. 211
 22. Mera Komisyonu ve Defterdarlığın Uygun Görüşü……………………………………………………………. 212
 23. dd. Tescil…………………………………………………………………………………………………………………. 213
 24. İrtifak Hakkı Tesisi……………………………………………………………………………………………………….. 213
 25. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 213
 26. İrtifak Hakkı Tesis Edilebilecek Kişiler………………………………………………………………………………. 214
 27. Başvuru…………………………………………………………………………………………………………………… 214
 28. EPDK Uygun Görüşü…………………………………………………………………………………………………… 215
 29. Yetki……………………………………………………………………………………………………………………….. 215
 30. İhale Usulü………………………………………………………………………………………………………………… 215
 31. Bedel………………………………………………………………………………………………………………………. 215
 32. İrtifak Hakkı Süresi……………………………………………………………………………………………………… 218

ı. Lisansın İptal Edilmesi Halinde Kamulaştırma Bedelinin İadesi………………………………………………….. 219

 1. TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ
  İLETİMİ DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZ TAHSİSİ 219
 2. Görevlendirme ve Üretim izni Verilmesi……………………………………………………………………………. 219
 3. Görevlendirme……………………………………………………………………………………………………………. 220
 4. Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kurma ve İşletme İzni Verilmesi………………………………………………… 221
 5. Kamulaştırma…………………………………………………………………………………………………………….. 222
 6. İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi……………………………………………………………………………………………. 223
 7. Görevlendirme Süresi Sonunda Tesislerin Mülkiyetinin Hazineye Geçmesi……………………………. 223
 8. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN KAPSAMINDA TAŞINMAZ TAHSİSİ…………………………………………………………………………………………………. 224
 9. Giriş………………………………………………………………………………………………………………………….. 224
 10. Yatırımcılara Tahsisi Edilebilecek Taşınmazlar…………………………………………………………………. 225
 11. Yetki…………………………………………………………………………………………………………………………. 225
 12. Hazırlık İşlemleri………………………………………………………………………………………………………….. 226
 13. Yatırımcıya Taşınmaz Tahsisinin Aşamaları…………………………………………………………………….. 226
 14. Lisans, Talep ve EPKD İzni…………………………………………………………………………………………… 227
 15. İrtifak Hakkı Tesissinde Yetki………………………………………………………………………………………… 227
 16. Kullanma İzni veya İrtifak Hakkı Bedeli……………………………………………………………………………… 227

– VIII –
HAZİNE ARAZİLERİNİN TEKNOLOJİK VEYA
JEOTERMAL SERACILIK VE ORGANİK TARIM YATIRIMLARINA TAHSİSİ

 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………. 231
 2. YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR……………………………………………. 231
 3. TAŞINMAZ TAHSİSİNİN AŞAMALARI…………………………………………………………………………. 232
 4. Başvuru…………………………………………………………………………………………………………………….. 232
 5. Bilgi – Belge Toplanması ve Bakanlıktan İzin Alınması………………………………………………………. 232
 6. İhaleye İzin………………………………………………………………………………………………………………… 233
 7. İrtifak Hakkı İhalesine Hazırlık……………………………………………………………………………………….. 233
 8. Şartnamenin Hazırlanması…………………………………………………………………………………………….. 234
 9. İhale Usulünün Belirlenmesi…………………………………………………………………………………………… 234
 10. Geçici Teminat Oranın Belirlenmesi………………………………………………………………………………….. 235
 11. İhale Onayı……………………………………………………………………………………………………………….. 235
 12. İhalenin İlanı……………………………………………………………………………………………………………… 235
 13. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması…………………………………………………………………………………. 235
 14. İhalenin Yapılması………………………………………………………………………………………………………. 236
 15. İta Amiri Onayı……………………………………………………………………………………………………………. 236
 16. Ön İzin Sözleşmesi Düzenlenmesi……………………………………………………………………………….. 237
 17. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 237
 18. Ön İzin Süresi……………………………………………………………………………………………………………. 238
 19. Ön İzin Bedeli……………………………………………………………………………………………………………. 238
 20. Ön İzin Yükümlülükleri………………………………………………………………………………………………….. 238
 21. Kullanma İzni Verilmesi veya İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi………………………………………………….. 239
 22. Yer Teslimi……………………………………………………………………………………………………………….. 241
 23. Yatırıma Başlama ve Bitirme……………………………………………………………………………………….. 241
 24. İRTİFAK HAKKI VE KULLANMA İZNİ BEDELİ……………………………………………………………… 241
 25. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 241
 26. Bedel Artışları…………………………………………………………………………………………………………….. 242
 27. Hasılat Payları……………………………………………………………………………………………………………. 242
 28. Vadesinde Ödenmeyen Bedeller…………………………………………………………………………………… 243
 29. KULLANMA İZNİNİN VE İRTİFAK HAKKININ DEVRİ…………………………………………………….. 243
 30. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ………………………………………………………………………………….. 244
 31. Süre Bitimi…………………………………………………………………………………………………………………. 244
 32. Karşılıklı Rıza…………………………………………………………………………………………………………….. 245
 33. Yatırımcının Sözleşme Hükümlerine Aykırı Davranması……………………………………………………… 246

– IX –
HAZİNE TAŞINMAZLARININ AĞALANDIRMA YAPMAK İSTEYEN YATIRIMCILARA TAHSİSİ

 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………. 247
 2. TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR…………………………………………………………………….. 247
 3. Devlet Ormanları…………………………………………………………………………………………………………. 247
 4. Hazine Özel Mülkiyetindeki ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanlar……………………….. 248
 5. Ağaçlandırma Yapılamayacak Taşınmazlar……………………………………………………………………… 248
 6. Arazi Büyüklükleri……………………………………………………………………………………………………….. 251
 7. Devlet Ormanları………………………………………………………………………………………………………… 251
 8. Hazine Arazileri………………………………………………………………………………………………………….. 251
 9. HANGİ TÜR AĞAÇLANDIRMALAR İÇİN TAŞINMAZ TAHSİS EDİLEBİLECEĞİ……………….. 251
 10. Devlet Ormanlarında……………………………………………………………………………………………………. 251
 11. Hazine Özel Mülkiyetinde ya da Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanlarda……….. 252
 12. HAZİNE ÖZEL MÜLKİYETİNDE YA DA DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN ALANLARDA YATIRIMIN AŞAMALARI………………………………………………………………………………………………………………………………. 253
 13. Başvuru…………………………………………………………………………………………………………………….. 253
 14. Bilgi Formunun Düzenlenmesi ve Talebin Maliye Bakanlığına İletilmesi………………………………… 253
 15. Taleplerin Değerlendirilmesi………………………………………………………………………………………….. 254
 16. Ön İzin……………………………………………………………………………………………………………………… 256
 17. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 256
 18. Süre……………………………………………………………………………………………………………………….. 256
 19. Ön İzin Yükümlülükleri………………………………………………………………………………………………….. 256
 20. On Hektardan Küçük Arazilerde………………………………………………………………………………….. 257
 21. On Hektardan Büyük Arazilerde………………………………………………………………………………….. 257
 22. Kesin İzin………………………………………………………………………………………………………………….. 258
 23. İhale ve Kira………………………………………………………………………………………………………………. 258
 24. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 258
 25. İhalenin Yapılması………………………………………………………………………………………………………. 258
 26. İhale Onayı……………………………………………………………………………………………………………….. 258
 27. İhale Onayının Bildirilmesi……………………………………………………………………………………………… 259
 28. Saha Teslimi……………………………………………………………………………………………………………… 259
 29. ORMAN SAYILAN ALANLARDA YATIRIMIN AŞAMALARI……………………………………………… 259
 30. Başvuru…………………………………………………………………………………………………………………….. 259
 31. Başvurunun Değerlendirilmesi ve Tebligat……………………………………………………………………….. 260
 32. İzin Raporu………………………………………………………………………………………………………………… 261
 33. Orman Genel Müdürlüğü Kararı…………………………………………………………………………………….. 262
 34. Uygulama Projesinin Hazırlanması…………………………………………………………………………………. 262
 35. Projenin Kontrolü………………………………………………………………………………………………………… 263
 36. Saha Teslimi………………………………………………………………………………………………………………. 263
 37. KİRA ŞARTLARI……………………………………………………………………………………………………….. 263
 38. Süre…………………………………………………………………………………………………………………………. 263
 39. Kira Bedeli…………………………………………………………………………………………………………………. 263
 40. İlk Yıl ve Müteakip Yıllar Kira Bedeli…………………………………………………………………………………. 263
 41. Muhdesat Bedeli…………………………………………………………………………………………………………. 264
 42. Ara Tarım Bedeli………………………………………………………………………………………………………… 264
 43. Süresi İçinde Ödenmeyen Kira Bedelleri…………………………………………………………………………….. 264
 44. YATIRIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ…………………………………………………………………………… 264
 45. Yatırıma Başlama……………………………………………………………………………………………………….. 264
 46. Yatırımın Gerçekleştirilmesi…………………………………………………………………………………………… 265
 47. Ağaçlandırılan Sahanın İşletilmesi…………………………………………………………………………………. 265
 48. Yapılaşma…………………………………………………………………………………………………………………. 265
 49. Hazine Taşınmazlarında……………………………………………………………………………………………….. 265
 50. Orman Alanlarında………………………………………………………………………………………………………. 266
 51. Ara Tarım………………………………………………………………………………………………………………….. 266
 52. Projede Tadilat…………………………………………………………………………………………………………… 267
 53. Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi………………………………………………………………………….. 267
 54. Alt Kiracılık………………………………………………………………………………………………………………… 267
 55. Husumetin Kabulü………………………………………………………………………………………………………. 267
 56. Hafriyat Sırasında Bulunacak Şeyler…………………………………………………………………………….. 267
 57. Sorumluluk………………………………………………………………………………………………………………. 268
 58. İZLEME VE DENETİM……………………………………………………………………………………………….. 268
 59. KİRA SÜRESİNİN SON BULMASI………………………………………………………………………………… 268
 60. Süre Bitimi…………………………………………………………………………………………………………………. 268
 61. Sözleşmenin Feshi……………………………………………………………………………………………………… 269
 62. Taşınmazın Hazine Mülkiyetinden Çıkması……………………………………………………………………… 270
 63. Taşınmaz Kamu İdareleri Tarafından İhtiyaç Duyulması…………………………………………………….. 270

– X –
ORGANİZE HAYVANCILIK YAPACAKLARA TAŞINMAZ TAHSİSİ

 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………. 271
 2. YATIRIMIN AŞAMALARI……………………………………………………………………………………………. 271
 3. Başvuru…………………………………………………………………………………………………………………….. 271
 4. Defterdarlıklar ve Mal Müdürlüklerince Bilgi Toplanması ve Kıymet Takdiri Yapılması………………. 272
 5. Bakanlıktan İzin Alınması…………………………………………………………………………………………….. 273
 6. İrtifak Hakkı İhalesine Hazırlık……………………………………………………………………………………….. 273
 7. Şartnamenin Hazırlanması…………………………………………………………………………………………….. 273
 8. Geçici Teminat Oranının Belirlenmesi……………………………………………………………………………….. 274
 9. İhale Usulünün Belirlenmesi…………………………………………………………………………………………… 274
 10. İlanın Şekline Karar Verilmesi…………………………………………………………………………………………. 274
 11. İhalenin Onayının Alınması………………………………………………………………………………………….. 274
 12. İhalenin İlanı……………………………………………………………………………………………………………… 275
 13. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması…………………………………………………………………………………. 275
 14. İhalenin Yapılması………………………………………………………………………………………………………. 275
 15. İhale Onayı……………………………………………………………………………………………………………….. 275
 16. İhale Kararının Bildirilmesi ve Yatırımcının Yükümlülükleri………………………………………………… 276
 17. Ön İzin……………………………………………………………………………………………………………………. 277
 18. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 277
 19. Ön İzin Süresi……………………………………………………………………………………………………………. 278
 20. Ön İzin Bedeli……………………………………………………………………………………………………………. 278
 21. Ön İzin Yükümlükleri……………………………………………………………………………………………………. 278
 22. Kesin İzin ve İrtifak Hakkı……………………………………………………………………………………………. 279
 23. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 279
 24. Kesin Teminatın Yatırılması ve Sözleşme Düzenlenmesi……………………………………………………….. 280
 25. Yer Teslimi……………………………………………………………………………………………………………….. 280
 26. Sözleşmenin ve Resmi Senedin Maliye Bakanlığına Gönderilmesi…………………………………………….. 280
 27. İrtifak Hakkı Süresi……………………………………………………………………………………………………… 280
 28. İrtifak Hakkı Bedeli ve Hasılattan Pay…………………………………………………………………………… 281
 29. İrtifak Hakkı Bedeli……………………………………………………………………………………………………… 281
 30. Bedellerin Ödenme Zamanı……………………………………………………………………………………………. 282
 31. Bedel Artışları……………………………………………………………………………………………………………. 282
 32. Hasılat Payları…………………………………………………………………………………………………………… 282
 33. Vadesinde Ödenmeyen Bedeller………………………………………………………………………………………. 283
 34. Sözleşmenin Devri…………………………………………………………………………………………………….. 284
 35. İrtifak Hakkının Sona Ermesi……………………………………………………………………………………….. 284
 36. Süre Bitimi………………………………………………………………………………………………………………… 284
 37. Karşılıklı Rıza……………………………………………………………………………………………………………. 285
 38. Yatırımcının Sözleşmeye Aykırı Davranması……………………………………………………………………… 285

– XI –
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
YAPILMAK ÜZERE BU AMAÇLA KURULMUŞ KOOPERATİFLER İLE  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA SATIŞI

 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………. 287
 2. İMAR PLANLARININ YAPIMI……………………………………………………………………………………… 287
 3. BAŞVURU……………………………………………………………………………………………………………….. 287
 4. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ………………………………………………………………………. 288
 5. SATIŞIN YAPILMASI…………………………………………………………………………………………………. 289
 6. YATIRIM PROJELERİNİN FAALİYETE GEÇMESİ VE DENETLENMESİ………………………….. 289
 7. Yatırımın Başlaması……………………………………………………………………………………………………. 289
 8. Yatırımın Gerçekleştirilmesi…………………………………………………………………………………………… 289
 9. AMACINDA KULLANILMAYAN TAŞINMAZLARIN GERİ ALINMASINA YÖNELİK İŞLEMLER 290

– XII –
HAZİNE TAŞINMAZLARININ KIYI YATIRIMLARINA TAHSİSİ

 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………. 293
 2. KIYIDA YAPILABİLECEK YAPILAR……………………………………………………………………………… 294
 3. YATIRIMIN AŞAMALARI……………………………………………………………………………………………. 296
 4. Başvuru…………………………………………………………………………………………………………………….. 296
 5. Defterdarlıklar ve Mal Müdürlüklerince Bilgi Toplanması ve Kıymet Takdiri Yapılması………………. 298
 6. Bakanlıktan İzin Alınması…………………………………………………………………………………………….. 299
 7. İhalenin Onayının Alınması………………………………………………………………………………………….. 299
 8. Geçici Teminat Oranının Belirlenmesi……………………………………………………………………………….. 300
 9. İhale Usulünün Belirlenmesi…………………………………………………………………………………………… 300
 10. İlanın Şekli……………………………………………………………………………………………………………….. 301
 11. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması…………………………………………………………………………………. 302
 12. İkamet Belgesinin Alınması……………………………………………………………………………………………. 303
 13. Özel Hukuk Tüzel Kişileri………………………………………………………………………………………………. 303
 14. Geçici Teminatın Yatırılması………………………………………………………………………………………….. 304
 15. İhalenin Yapılması………………………………………………………………………………………………………. 304
 16. İhale Onayı……………………………………………………………………………………………………………….. 304
 17. İhale Kararının Bildirilmesi…………………………………………………………………………………………….. 305
 18. Ön İzin……………………………………………………………………………………………………………………… 306
 19. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 306
 20. Ön İzin Süresi……………………………………………………………………………………………………………. 307
 21. Ön İzin Bedeli……………………………………………………………………………………………………………. 307
 22. Ön İzin Yükümlükleri………………………………………………………………………………………………….. 307
 23. İmar Planlarının Yapılması…………………………………………………………………………………………….. 308
 24. Başvuru………………………………………………………………………………………………………………. 308
 25. Başvurunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından İncelenmesi…………………………………….. 315
 26. Kurum Görüşlerinin Alınması……………………………………………………………………………………… 315
 27. Teklif İmar Plânının Onaylanması……………………………………………………………………………….. 320
 28. İmar Uygulamasının Yapılması………………………………………………………………………………………. 322
 29. Uygulama Projelerinin İncelenmesi ve Onayı………………………………………………………………………. 322
 30. Kesin İzin ve İrtifak Hakkı……………………………………………………………………………………………. 323
 31. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 323
 32. Yetki……………………………………………………………………………………………………………………….. 323
 33. İrtifak Hakkı Bedeli……………………………………………………………………………………………………… 324
 34. d. Hasılat Payları…………………………………………………………………………………………………………… 324
 35. İrtifak Hakkı Süresi……………………………………………………………………………………………………… 327
 36. Taşınmazın Yatırımcıya Teslimi……………………………………………………………………………………. 327
 37. Yatırımın Tamamlanması……………………………………………………………………………………………. 327
 38. Yapı Ruhsatı Alınması…………………………………………………………………………………………………. 327
 39. İnşaat ve Uygulama…………………………………………………………………………………………………….. 328
 40. Yapı Kullanma İzni………………………………………………………………………………………………………. 328
 41. Yatırım ve İşletme Belgesi İle İşletme, Geçici İşletme ve Kısmi İşletme İzni Alınması……………… 328
 42. Turizm Yatırımı ve İşletmesi Belgesi Alınması……………………………………………………………………. 328
 43. İşletme, Geçici İşletme ve Kısmi İşletme İzni Alınması…………………………………………………………. 329
 44. Başvuru………………………………………………………………………………………………………………. 329
 45. Başvuruların İncelenmesi………………………………………………………………………………………….. 331
 46. Geçici İşletme İzni………………………………………………………………………………………………….. 333
 47. Basitleştirilmiş Uygulamalar………………………………………………………………………………………. 334
 48. Sözleşmenin Devri…………………………………………………………………………………………………….. 337
 49. İrtifak Hakkının Sona Ermesi……………………………………………………………………………………….. 338
 50. AHŞAP İSKELELERİN YAPIMI……………………………………………………………………………………. 338
 51. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 338
 52. Şartları……………………………………………………………………………………………………………………… 339
 53. İşlem Süreci……………………………………………………………………………………………………………….. 339

– XIII –
KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDA TAŞINMAZ TAHSİSİ

Milli Emlak Kitabı
 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………. 341
 2. KÜLTÜR YATIRIMI VE KÜLTÜR GİRİŞİMİ NEDİR?……………………………………………………… 341
 3. YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR…………………………………………… 342
 4. TEŞVİK KONULARI…………………………………………………………………………………………………… 342
 5. YATIRIMIN AŞAMALARI……………………………………………………………………………………………. 343
 6. Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması………………………………………………… 343
 7. Hazine Mülkiyetindeki Taşınmazlar………………………………………………………………………………….. 343
 8. Özel Bütçeli Kuruluşlara Ait Taşınmazlar……………………………………………………………………………. 344
 9. İlan ve Başvuru………………………………………………………………………………………………………….. 344
 10. Başvuruların Değerlendirilmesi………………………………………………………………………………………. 345
 11. Ön İzin Verilmesi…………………………………………………………………………………………………………. 346
 12. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………… 346
 13. Ön İzin Bedeli……………………………………………………………………………………………………………. 346
 14. Ön İzin Süresi……………………………………………………………………………………………………………. 348
 15. Ön İznin Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler……………………………………………………. 349
 16. Ön İzin Döneminde Yapılması Gereken İşlemler………………………………………………………………. 349
 17. İmar İşlerinin Yapılması………………………………………………………………………………………………… 349
 18. Kültür Yatırımı veya Girişimi Belgesinin Alınması…………………………………………………………………. 349
 19. Tüzel Kişilik Kurulması…………………………………………………………………………………………………. 351
 20. Ön İzin Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi……………………………………………………………………. 351
 21. Kullandırma Kararı………………………………………………………………………………………………………. 351
 22. Kullandırma Şekilleri…………………………………………………………………………………………………….. 351
 23. Kullandırma İşlem Süreci………………………………………………………………………………………………. 352
 24. Kullandırma Süresi………………………………………………………………………………………………………. 353
 25. Kullandırma Bedeli……………………………………………………………………………………………………… 353
 26. İlk Yıl Kullanım Bedeli………………………………………………………………………………………………….. 354
 27. Müteakip Yıllar Kullanım Bedeli……………………………………………………………………………………….. 354
 28. Hasılat Payları…………………………………………………………………………………………………………… 354
 29. Kullandırmanın Yürürlüğe Girmesi İçin Yapılması Gerekenler……………………………………………… 355
 30. Yatırımın Tamamlanması ve Kültür Girişimi Belgesinin Alınması………………………………………….. 355
 31. KULLANDIRMANIN SONA ERMESİ……………………………………………………………………………. 355
 32. Sürenin Sona Ermesi…………………………………………………………………………………………………… 355
 33. Sözleşmenin Feshi……………………………………………………………………………………………………… 356
 34. İfa İmkansızlığı…………………………………………………………………………………………………………… 357

– XIV –
YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNDE TAŞINMAZ TAHSİSİ

 1. GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………. 359
 2. YİD MODELİ İLE YAPILABİLECEK HİZMETLER…………………………………………………………… 359
 3. KAMULAŞTIRMA VE İRTİFAK HAKKI TESİSİ………………………………………………………………. 360
 4. YATIRIMIN AŞAMALARI……………………………………………………………………………………………. 361
 5. Görevlendirme ve Şirketle Sözleşme………………………………………………………………………………. 361
 6. Başvuru…………………………………………………………………………………………………………………….. 361
 7. Bilgi- Belge Toplanması ve Kıymet Takdiri……………………………………………………………………….. 361
 8. Maliye Bakanlığı Kararı………………………………………………………………………………………………… 362
 9. İrtifak Hakkı İhalesine Hazırlık……………………………………………………………………………………….. 362
 10. Şartnamenin Hazırlanması…………………………………………………………………………………………….. 363
 11. Geçici Teminat Oranının Belirlenmesi……………………………………………………………………………….. 363
 12. İhale Usulünün Belirlenmesi…………………………………………………………………………………………… 363
 13. İlanın Şekline Karar Verilmesi…………………………………………………………………………………………. 363
 14. İhalenin Onayının Alınması………………………………………………………………………………………….. 363
 15. İhalenin İlanı……………………………………………………………………………………………………………… 364
 16. Yatırımcının İhaleye Hazırlanması…………………………………………………………………………………. 364
 17. İhalenin Yapılması………………………………………………………………………………………………………. 364
 18. İhale Onayı……………………………………………………………………………………………………………… 364
 19. İhale Kararının Bildirilmesi ve Yatırımcının Yükümlülükleri………………………………………………… 365
 20. İrtifak Hakkı Bedeli ve Hasılat Payı………………………………………………………………………………. 366
 21. İrtifak Hakkı Bedeli……………………………………………………………………………………………………… 366
 22. İrtifak Hakkı Bedeline İndirim Uygulanıp Uygulanmayacağı…………………………………………………….. 366
 23. Artış Oranı……………………………………………………………………………………………………………….. 366
 24. Hasılat Payları…………………………………………………………………………………………………………… 367
 25. SÜRE………………………………………………………………………………………………………………………. 367
 26. YAPI VE TESİSLERİN İDAREYE GEÇMESİ…………………………………………………………………. 368

 

Makalemizi paylaşır mısınız?