Hazine Taşınmazlarında Yatırım Yeri Teşvikinden Yararlanacak Yatırımlar

4706 sayılı Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Hakkında Kanun, teşvik belgeli yatırımlara taşınmaz tahsisini düzenlemektedir. Bu konu hakkında hazırladığımız genel yazımız için tıklayınız: Teşvik Belgeli Yatırımlara Hazine Arazisi Tahsisi

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 4’ncü maddesi uyarınca bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlar için yatırım yeri tahsisi yapılabilmektedir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Yeni teşvik sisteminde bölgesel yatırımlara yönelik önemli destekler sağlanmaktadır. Bazı yatırım konularının belli bölgeler ve illerde teşvik edilmesi suretiyle kaynakların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltması, yatırımlarda kümelenme ve entegrasyonun sağlanması, yeni istihdam olanakları yaratılması ile verimliliğin ve üretimin artırılması hedeflenmektedir.

Bölgesel teşvik uygulamalarında tüm yatırım konuları desteklenmemektedir. Bölgesel teşvik uygulamalarından faydalanabilecek sektörler, bölgeler itibariyle asgari yatırım tutarları ve/veya kapasiteleri ile hangi yatırımların hangi illerde destekleneceği Yatırımlarda Devlet Yardımları Hak-kında Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmektedir. Diğer taraftan teşvik unsurlarının yoğunluğu ve yararlanma süreleri bölgelere göre değişmektedir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararın 2’nci maddesinin (d) bendi büyük ölçekli yatırımları; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında belirlenen ve aynı kararın EK–3 no.lu ekinde gösterilen yatırımlar olarak tanımlanmıştır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 no.lu tebliğ çerçevesinde büyük ölçekli yatırımlar; “asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanan, ölçek ekonomilerden yararlanmak, yabancı sermaye yatırımlarını, ihracatı, teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artırmak ve uluslararası rekabette üstünlük sağlayabilmek özel teşvikler sağlanan yatırımlar” olarak tanımlanabilir.

Stratejik Yatırımlar

Stratejik yatırım kavramı teşvik literatürümüze 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla girmiştir. Ancak bu kavramdan ne anlaşılması gerektiği ve tam olarak hangi yatırımların stratejik yatırım olduğu söz konusu kararda açıkça ortaya konmamış, bunun yerine bir yatırımın stratejik yatırım olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak “Stratejik Yatırımları Değerlendirme Komisyonu” tarafından karar verileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1 no.lu tebliğde çerçevesinde stratejik yatırımlar; sabit yatırım tutarı en az 50 milyon TL olan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünler ile ara mallarının üretimine yönelik, yüksek katma değer yaratma ve uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, ileri teknoloji kullanılan ve teşviki “Stratejik Yatırımları Değerlendirme Komisyonu” tarafından uygun görülen yatırımlar olarak tanımlanabilir.

Yatırım Yeri Teşvikinden Yararlanamayacak Yatırımlar

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 4’ncü maddesinde genel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için yatırım yeri tahsisi öngörülmemiştir. Yine aynı kararın 19’ncu maddesi uyarınca ar-ge ve çevre yatırımları için de yatırım yeri tahsisi yapılamamaktadır.

Diğer taraftan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca, yatırım yeri teşvikinden arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.