1. Ana Sayfa
 2. Gayrimenkul Makaleleri

Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Nasıl Ödenir? Taksitle Ödeme Var mı?


Hazine taşınmazları (6292 sayılı Kanun gibi özel kanunları dışında kalan taşınmazlar hariç olmak üzere), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ihale ile satılmaktadır. Bu yazımızda; ihale ile satılan Hazine taşınmazlarının satış bedeli nasıl ödenir? taksitle ödeme var mı sorularına cevap arayacağız.

Öncelikle belirtelim ki Hazine taşınmazlarının (6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun gibi özel kanunları dışında) satış bedeli, rayiç bedeldir. Ancak buradaki rayiç bedelden, belediye emlak vergisi rayicinin anlaşılmaması gerekmektedir. Buradaki rayiç değer, piyasa rayicidir. Hazine taşınmazlarının satışında, bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.

İhale Üzerime Kaldı, Şimdi Ne Olacak?

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘na göre, ihale yapıldıktan sonra ihalenin, 15 iş günü içerisinde ita amiri tarafından onaylanması veya iptal edilmesi gerekmektedir. İhalenin onaylanması durumunda, ihale onay kararı, onay tarihinden itibaren 15 gün içinde alıcıya bildirilir.

Bildirim geldikten sonra, yani, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren on beş gün içinde idareye başvurularak taşınmazın satış bedelinin kısmen veya tamamen ödenmesi gerekmektedir. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazı Satış İhalesi Kazandım, Şimdi Ne Yapmalıyım?

Hazine Taşınmazların Satışında Ödeme Koşulları

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun‘un 5. maddesine göre, Hazine taşınmazlarının satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilir. Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren on beş gün içinde peşin veya taksitle ödenebilir. Peşin ödeme halinde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.

Hazine Taşınmazları Satış Bedelinin Taksitle Ödenmesi

Satış bedelinin taksitle de ödenmesi mümkündür. 313 s. Milli Emlak Genel Tebliğine göre, taksitle ödeme durumunda, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında “Taksitli Satış Sözleşmesi” düzenlenir, sözleşmenin bir örneği alıcıya verilir.

Hazineden satın alınan taşınmazların ihale bedeli (taksitli ödenecekse en az yüzde yirmi beşi), ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde ilgili defterdarlık ya da malmüdürlükleri muhasebe birimine yatırılabilir.

Satış bedelinin idarece bildirilen banka hesap numaralarına da yatırılması mümkündür. Bu durumda banka dekontunun ya da örneğinin idareye ulaştırılması gerekmektedir. Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında “Taksitli Satış Sözleşmesi” düzenlenmektedir.

Milli Emlak Taksit Ödemeleri Nereye Yapılır?

Milli emlak taksit ödemeleri, ilçelerde malmüdürlüğü (muhasebe birimine), illerde ise defterdarlıklar bünyesindeki muhasebe müdürlüğü veznesine yatırılır. Yani bu taksitlerin, maliye kuruluşunda bulunan veznelere yatırılması gerekmektedir.

Hazine Taşınmazını Taksitle Satın Aldım, Adıma Tescil Yaptırabilir miyim?

Normalde taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda ferağ verilmemektedir. Yani alıcı adına tescil yapılmamaktadır. 313 s. Milli Emlak Genel Tebliğine göre, Taşınmazın satış bedeli tamamen ödenmedikçe tapuda ferağ verilmeyecektir.

Bununla birlikte, kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya taşınmaz üzerinde ipotek tesis edilmesi durumunda idarenin talebi üzerine taşınmaz alıcı adına tescil edilebilmektedir.

Taksitli Satılan Hazine Taşınmazı Alıcı Adına Tescil Edilebilir mi?

Normal koşullarda taksitlerin tamamı bitirilmeden taşınmaz, alıcı adına tescil edilmemektedir. Ancak kalan taksit tutarı ile kanunî faizleri karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya ipotek tesis edilmesi durumunda, taşınmaz alıcı adına tescil edilebilmektedir.

Hazine Taşınmazı Satışlarında Taksitlerin Vadesinde Ödenmemesi Durumu

Üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde, idarece, alıcıya borcunu on beş gün içerisinde ödemesi, borcunu bu süre içinde de hesaplanacak faizi ile birlikte ödememesi durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilmektedir. Yani Hazine taşınmazını satın alan müşteri, üst üste iki taksitini vadesinde ödememesi halinde, idare, müşteriye, borcunu hesaplanacak faiziyle birlikte 15 gün içerisinde ödemesini, bu süre içerisinde de ödemediği takdirde, sözleşmenin fesih edileceğini tebliğ eder.

Tebligata rağmen bildirilen süre içerisinde borcun ödenmemesi halinde;

a) Tapuda alıcı adına tescil edilmemiş hazine mülkiyetindeki taşınmazlar için; sözleşme feshedilerek, satın alınan taşınmaz için ihale öncesi geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek bütçeye irat kaydedilir ve kalan tutar faizsiz olarak müşteriye iade edilir.

b) Taşınmaz, banka teminat mektubu alınarak veya ipotek tesis edilerek alıcı adına tapuda tescil edilmiş ise; idare tarafından, teminat mektubu veya ipotekli taşınmaz paraya çevrilerek kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilir.

Üst Üste 2 Taksitin Ödenmemesi Durumunda Sözleşmenin Feshi İçin Onay Gerekir Mi?

Genel hükümlere göre taksitli satışı yapılan taşınmazların, sözleşme hükümlerine aykırı davranılması neticesinde (taksitlerin ödenmemesi) sözleşme feshedilecekse bu durumda sözleşme feshi için onay alınması gerekir mi? İlçede olan taşınmaz için fesih onayı İl Müdürlüğünden mi Kaymakamdan mı alınması gerekir.

313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre “Satış bedelinin taksitle ödenmesinin talep edilmesi ve üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde, idarece, alıcıya borcunu on beş gün içerisinde ödemesi, borcunu bu süre içinde de hesaplanacak faizi ile birlikte ödememesi durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilecektir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek, ihale ile yapılan satışlarda geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, doğrudan satışlarda ise satış bedelinin yüzde onu, bütçeye irat kaydedilecek ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya iade edilecektir. Taşınmaz, banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek, kalan borç faizi ile birlikte tahsil edilecektir.”

Buna göre yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşmenin feshedilmesi gerekmektedir. İpoteğin paraya çevrilmesi yoluna başvurulsa dahi bu gerekir. Sözleşmeyi idare adına ita amiri imzaladığı için fesih için de ita amirinden onay alınması gerekir.

Üst Üste İki Taksitin Vadesinde Ödenmemesi Nedeniyle İptal Edilen Satışlarda Satış Bedelinin Faizsiz İadesi Ne Anlama Gelir?

Hazine taşınmazlarının satış bedelleri taksitli olarak ödenebilmektedir. 313 sayılı Tebliğe göre “Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında örneği (Ek-5) de yer alan “Taksitli Satış Sözleşmesi” düzenlenir, sözleşmenin bir örneği alıcıya verilir.”

Taksitlendirmede peşinat dışında kalan satış bedeli taksit sayısına bölünmekte ve bu taksit bedellerine, vadesine göre kanuni faiz oranı uygulanarak toplam taksit miktarı belirlenmektedir. Vade geldiğinde anapara taksit tutarı ile kanuni faiz miktarı birlikte tahsil edilmektedir. Örneğin vadesi 01.05.2019 ve tutarı 80.000 TL olan taksit için 5.000 TL kanuni faiz hesaplanmış ise toplam 85000 TL tahsil edilmelidir.

Üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi durumunda öncelikle alıcıya borcunu ödemesi gerektiğini belirten bir ihtarname çekilir. 313 sayılı Tebliğe göre satış bedelinin taksitle ödenmesinin talep edilmesi ve üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde, idarece, alıcıya borcunu on beş gün içerisinde ödemesi, borcunu bu süre içinde de hesaplanacak faizi ile birlikte ödememesi durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilecektir.

Buna rağmen borcun ödenmemesi halinde, taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek, ihale ile yapılan satışlarda geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, doğrudan satışlarda ise satış bedelinin yüzde onu, bütçeye irat kaydedilecek ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya iade edilecektir.

Buradaki faizsiz ifadesinden kasıt, tahsil edilen taksit bedelleri ile faiz tutarlarının faizsiz olarak iadesidir. Faizsiz ifadesi, taksit tutarları ile birlikte tahsil edilen kanuni faiz tutarlarının iade edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Yukarıdaki örneğimizden devam eder ise 01.05.2019 tarihinde yapılan 85000 TL tahsilat, örneğin 1 yıl sonra satış iptal edildiğinde yine 85.000 TL olarak iade edilmelidir.

Yani iade yaparken taksit bedelleri ile tahsil ettiğimiz kanuni faiz tutarlarını, tahsilat tarihi ile iade tarihi arasındaki dönem için herhangi bir kanuni faiz ya da gecikme zammı uygulamadan iade etmek gerekiyor.

Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Nasıl Ödenir? Taksitle Ödeme Var mı?

Yorum Yap

Yorumlar (6)

 1. Merhaba Suat bey Aralık 2019 tarihinden önce 2b satışı için dilekçe ve dosya vermiştim araya pandemi girince askıya alındı, daha sonraları tekrar sorduğumda bekleyeceksiniz denildi bu süreci nasıl hizlandirabilirim

 2. Gülsen 3 ay önce

  Merhaba Suat Bey , İlçemizde 2 vatandaş 545 m2 lik Hazine taşınmazını 1/2 oranında İmar barışı kapsamında taksitli olarak satın aldılar , ipotekli olarak tapuda ferağ verildi. Ancak vatandaş cins değişikliği yapmak istiyor, tapu da milli emlak olarak bizim cins değişikliği için muvafakat vermemizi istiyor. Biz bu cins değişikliği için muvafakat verebiliyor muyuz?

  • Bence burada cins tashihi yapılmasında sakınca yoktur. Milli emlak olarak bizim cins değişikliği için muvafakat vermemiz uygundur diye düşünüyorum

 3. Nail Ünal 1 sene önce

  Satın almak istediğimiz hazine arazisinin rayiç bedelini nereden öğrenebilirim.?

  • Suat Şimşek 1 sene önce

   Dilekçe verdiğiniz zaman satış işlemlerine başlanıyor. Kıymet takdiri bu aşamadan sonra yapılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.