1. Ana Sayfa
  2. Yorum-Analiz

Hazine Taşınmazlarının Satışında 2020 Yılı Parasal Limitler


Genel Açıklama

Her şeyden önce bir konuyu açıklayayım. 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırları ilin mülki sınırları olarak belirlendiği için büyükşehirlerdeki merkezi olmayan ilçeler de merkez ilçe olarak kabul edilir. Yani büyükşehirlerde tüm ilçeler aynı statüdedir. Dolayısıyla eski sitemdeki “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki İlçeler” in büyükşehir merkezinden ayrı parasal sınırlara tabi tutulması şeklindeki uygulama devam etmemektedir.

Açıklama 1- 327 sayılı Tebliğ ile, Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırlara (2019 yılı için 523.700) kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara (2019 yılı için 141.900) kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler,

Yetkili kılınmıştır.

Tablodaki parasal sınırlar buna göre belirlenmiştir.

Not: İlçe teşkilatına satışa çıkarma yetkisi verilmemiştir. İlçe sınırları içinde olup da Bakanlık yetkisine girmeyen satışlar için Valilikten satışa çıkarma izni alınması gerekmektedir.

Açıklama 2- Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 81 İl Valiliğine yazılan 22.10.2013 tarihli ve 39592 sayılı yazıda bahsedildiği üzere Başbakanlık tarafından yazılan 10.10.2013 tarihli ve 2411 sayılı yazıda 2886 sayılı Kanun kapsamında yapılacak satışlarda, tahmin edilen bedeli, her yıl bütçe kanunu ile belirlenen parasal sınırın 1/3 üne kadar olan satışların komisyon izninden muaf olduğu belirtilmiştir.

Tablonun “B. Komisyondan İzin Alınmadan Yapılabilecek Satışlar” kısmı buna göre düzenlenmiştir.

Buna göre “Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde”, “Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde”, “Diğer illerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde” ve “Diğer ilçelerde” ayrı ayrı olmak ve uygulanmak üzere bu yerler için bütçe kanunu ile belirlenen (2886/76) parasal tutarın üçte birini aşmayan satışlar komisyon izninden muaftır.

Not: Komisyon izninden muaf olma ile satışa çıkarma konusu birbirinden farklıdır. Tahmin edilen bedeli açısından satışa çıkarma yetkisi illerde olan taşınmazlarda komisyon izni gerekebilir. Örneğin Aydın ili içerisinde yer alan ve tahmin edilen bedeli 125.000 TL olan bir taşınmazı satışa çıkarma yetkisi valiliktedir. Ancak Aydın İli için 87.333,33 TL üzerindeki satışlar için komisyon izni gerekmektedir. Bu nedenle bu dosya komisyon izni için Bakanlığa gönderilmeli, komisyon izni alındıktan sonra satışa Valilik tarafından çıkarılmalıdır.

Açıklama 3- 2019 Yılı Bütçe Kanunu’nun (i) cetvelinde 45. maddeye göre belirlenen parasal sınır 2.380.900 TL olarak belirlenmiştir. Ancak aynı cetvele göre “Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.”

Bu konuda Bakanlığımızca herhangi bir artırım yapılmadığı için tahmin edilen bedeli 10.000.000 TL’i aşan taşınmazlar kapalı teklif usulüne göre, aşmayanlar ise açık teklif usulüne göre ihale edilmelidir.

Açıklama 4- 2019 yılı için 793.600,00 TL yi aşan satışlar ulusal gazetede, 2.380.900,00 aşan satışlar ise diğer ilanların yanı sıra ayrıca Resmi gazetede ilan edilecektir.

Açıklama 5- 327 sayılı Tebliğ ile, Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırların iki katına kadar olanların (bu bedeller dâhil) satış ihalelerini onaylamaya itâ amirleri yetkili kılınmıştır.

Tablodaki parasal sınırlar buna göre belirlenmiştir.

A. Satışa Çıkarma Yetkisi (Açıklama 1’i okuyunuz)
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 628.000,00
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 171.000,00
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde
Diğer ilçelerde
B. Komisyondan İzin Alınmadan Yapılabilecek Satışlar  (Açıklama 2’yi okuyunuz)
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 209.333,33
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 105.000,00
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde 76.000,00
Diğer ilçelerde 57.000,00
 C. İhale Usulüyle İlgili Parasal Sınır  (Açıklama 3’ü okuyunuz)
1. Kapalı Teklif Usulüyle İhale Yapılması Gerekenler 10.000.000,00
D. İlanlarla İlgili Parasal Sınırlar  (Açıklama 4’ü okuyunuz)
1. Ulusal Gazetede İlan Yapılması Gereken Tutar (2886/17/2) 952.000,00
2. Resmi Gazetede İlan Yapılması Gereken Tutar (2886/17/3) 2.855.000,00
E. İhale Onaylama Yetkisi  (Açıklama 5’i okuyunuz)
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 1.256.000,00
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde 630.000,00
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde 456.000,00
Diğer ilçelerde 342.000,00
Hazine Taşınmazlarının Satışında 2020 Yılı Parasal Limitler

Yorum Yap