1. Anasayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Hazine Taşınmazlarının Satışında 2021 Yılı Parasal Limitler


Her şeyden önce bir konuyu açıklayayım. 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırları ilin mülki sınırları olarak belirlendiği için büyükşehirlerdeki merkezi olmayan ilçeler de merkez ilçe olarak kabul edilir. Yani büyükşehirlerde tüm ilçeler aynı statüdedir. Dolayısıyla eski sitemdeki “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki İlçeler” in büyükşehir merkezinden ayrı parasal sınırlara tabi tutulması şeklindeki uygulama devam etmemektedir.

Hazine Taşınmazlarında Satışa Çıkarma Yetkisi

327 sayılı Tebliğ ile, Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırlara (2021 yılı için 694.000,00) kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara ((2021 yılı için  189.000,00) kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler,

Yetkili kılınmıştır. Tablodaki parasal sınırlar buna göre belirlenmiştir.

Not: İlçe teşkilatına satışa çıkarma yetkisi verilmemiştir. İlçe sınırları içinde olup da Bakanlık yetkisine girmeyen satışlar için Valilikten satışa çıkarma izni alınması gerekmektedir.

A. Satışa Çıkarma Yetkisi
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde694.000,00
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde189.000,00
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde
Diğer ilçelerde

Hazine Taşınmazlarının Satışında Komisyondan İzin Alınmayacak Durumlar

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 81 İl Valiliğine yazılan 2020-267882 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Genel satış işlemlerinde 2018/8 Komisyon Muafiyeti) na göre;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırın ½ katına kadar olanlar,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; aynı Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara kadar olanlar,

için 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında izin alınmasına gerek bulunmamaktadır. Tablonun “B. Komisyondan İzin Alınmadan Yapılabilecek Satışlar” kısmı buna göre düzenlenmiştir.

B. Komisyondan İzin Alınmadan Yapılabilecek Satışlar 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde347.000,00
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde189.000,00
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde
Diğer ilçelerde

Hazine Taşınmazlarının Satışında Kapalı Teklif Usulüyle Yapılabilecek İhaleler

2021 Yılı Bütçe Kanunu’nun (i) cetvelinde 45. maddeye göre belirlenen parasal sınır 3.155.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ancak aynı cetvele göre “Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.” Bu konuda Bakanlığımızca herhangi bir artırım yapılmadığı için tahmin edilen bedeli 10.000.000 TL’i aşan taşınmazlar kapalı teklif usulüne göre, aşmayanlar ise açık teklif usulüne göre ihale edilmelidir.

 C. İhale Usulüyle İlgili Parasal Sınır  (Açıklama 3’ü okuyunuz)
1. Kapalı Teklif Usulüyle İhale Yapılması Gerekenler10.000.000,00

Dolayısıyla Hazineye ait taşınmazların satışında 2021 yılında tahmin edilen bedeli 10.000.000,00 tl’yi geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. Bunu geçen ihalelerin kapalı teklif usulü ile yapılması gerekir.

Hazine Taşınmazlarının Satışında İlanlarla İlgili Parasal Sınırlar

2021 yılı için 1.052.000,00 TL yi aşan satışlar ulusal gazetede, 3.155.000,00 aşan satışlar ise diğer ilanların yanı sıra ayrıca Resmi gazetede ilan edilecektir.

D. İlanlarla İlgili Parasal Sınırlar  (Açıklama 4’ü okuyunuz)
1. Ulusal Gazetede İlan Yapılması Gereken Tutar (2886/17/2)1.052.000,00
2. Resmi Gazetede İlan Yapılması Gereken Tutar (2886/17/3)3.155.000,00

Bu tabloya göre, tahmin edilen bedeli 1.052.000,00 TL’yi geçmeyen ihaleler, sadece 17. maddenin 1. fıkrasının (a) bendine göre ilan edilir. Tahmin edilen bedeli 1.052.000,00 TL’yi geçen ihaleler, (a) bendinin yanı sıra trajı göz önüne alınarak ili Basın – İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir. Tahmin edilen bedeli 3.155.000,00 TL’yi geçen ihaleler ise bunların yanı sıra, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defa da Resmi Gazete’de ilan edilir.

Hazine Taşınmazlarının Satışında İta Amirinin İhale Onaylama Yetkisi

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘nun 76. maddesine göre, taşınır ve taşınmaz malların satış, kira, trampa edilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesislerinde, mahalli komisyonların ne miktara kadar ihaleye salahiyetleri oldukları, her yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilir.

327 sayılı Tebliğ ile, Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırların iki katına kadar olanların (bu bedeller dâhil) satış ihalelerini onaylamaya itâ amirleri yetkili kılınmıştır. Tablodaki parasal sınırlar buna göre belirlenmiştir.

E. İhale Onaylama Yetkisi  (Açıklama 5’i okuyunuz)
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde1.388.000,00
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde696.000,00
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde504.000,00
Diğer ilçelerde378.000,00

Hazine Taşınmazlarının Satışında 2020 Yılı Parasal Limitler

Her şeyden önce bir konuyu açıklayayım. 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırları ilin mülki sınırları olarak belirlendiği için büyükşehirlerdeki merkezi olmayan ilçeler de merkez ilçe olarak kabul edilir. Yani büyükşehirlerde tüm ilçeler aynı statüdedir. Dolayısıyla eski sitemdeki “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki İlçeler” in büyükşehir merkezinden ayrı parasal sınırlara tabi tutulması şeklindeki uygulama devam etmemektedir.

Açıklama 1- 327 sayılı Tebliğ ile, Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırlara (2019 yılı için 523.700) kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara (2019 yılı için 141.900) kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler,

Yetkili kılınmıştır.

Tablodaki parasal sınırlar buna göre belirlenmiştir.

Not: İlçe teşkilatına satışa çıkarma yetkisi verilmemiştir. İlçe sınırları içinde olup da Bakanlık yetkisine girmeyen satışlar için Valilikten satışa çıkarma izni alınması gerekmektedir.

Açıklama 2- Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 81 İl Valiliğine yazılan 22.10.2013 tarihli ve 39592 sayılı yazıda bahsedildiği üzere Başbakanlık tarafından yazılan 10.10.2013 tarihli ve 2411 sayılı yazıda 2886 sayılı Kanun kapsamında yapılacak satışlarda, tahmin edilen bedeli, her yıl bütçe kanunu ile belirlenen parasal sınırın 1/3 üne kadar olan satışların komisyon izninden muaf olduğu belirtilmiştir.

Tablonun “B. Komisyondan İzin Alınmadan Yapılabilecek Satışlar” kısmı buna göre düzenlenmiştir.

Buna göre “Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde”, “Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde”, “Diğer illerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde” ve “Diğer ilçelerde” ayrı ayrı olmak ve uygulanmak üzere bu yerler için bütçe kanunu ile belirlenen (2886/76) parasal tutarın üçte birini aşmayan satışlar komisyon izninden muaftır.

Not: Komisyon izninden muaf olma ile satışa çıkarma konusu birbirinden farklıdır. Tahmin edilen bedeli açısından satışa çıkarma yetkisi illerde olan taşınmazlarda komisyon izni gerekebilir. Örneğin Aydın ili içerisinde yer alan ve tahmin edilen bedeli 125.000 TL olan bir taşınmazı satışa çıkarma yetkisi valiliktedir. Ancak Aydın İli için 87.333,33 TL üzerindeki satışlar için komisyon izni gerekmektedir. Bu nedenle bu dosya komisyon izni için Bakanlığa gönderilmeli, komisyon izni alındıktan sonra satışa Valilik tarafından çıkarılmalıdır.

Açıklama 3- 2019 Yılı Bütçe Kanunu’nun (i) cetvelinde 45. maddeye göre belirlenen parasal sınır 2.380.900 TL olarak belirlenmiştir. Ancak aynı cetvele göre “Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir.”

Bu konuda Bakanlığımızca herhangi bir artırım yapılmadığı için tahmin edilen bedeli 10.000.000 TL’i aşan taşınmazlar kapalı teklif usulüne göre, aşmayanlar ise açık teklif usulüne göre ihale edilmelidir.

Açıklama 4- 2019 yılı için 793.600,00 TL yi aşan satışlar ulusal gazetede, 2.380.900,00 aşan satışlar ise diğer ilanların yanı sıra ayrıca Resmi gazetede ilan edilecektir.

Açıklama 5- 327 sayılı Tebliğ ile, Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırların iki katına kadar olanların (bu bedeller dâhil) satış ihalelerini onaylamaya itâ amirleri yetkili kılınmıştır.

Tablodaki parasal sınırlar buna göre belirlenmiştir.

A. Satışa Çıkarma Yetkisi (Açıklama 1’i okuyunuz)
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde628.000,00
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde171.000,00
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde
Diğer ilçelerde
B. Komisyondan İzin Alınmadan Yapılabilecek Satışlar  (Açıklama 2’yi okuyunuz)
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde209.333,33
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde105.000,00
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde76.000,00
Diğer ilçelerde57.000,00
 C. İhale Usulüyle İlgili Parasal Sınır  (Açıklama 3’ü okuyunuz)
1. Kapalı Teklif Usulüyle İhale Yapılması Gerekenler10.000.000,00
D. İlanlarla İlgili Parasal Sınırlar  (Açıklama 4’ü okuyunuz)
1. Ulusal Gazetede İlan Yapılması Gereken Tutar (2886/17/2)952.000,00
2. Resmi Gazetede İlan Yapılması Gereken Tutar (2886/17/3)2.855.000,00
E. İhale Onaylama Yetkisi  (Açıklama 5’i okuyunuz)
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde1.256.000,00
Diğer büyükşehir belediyesi olan illerde630.000,00
Diğer illerde ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde456.000,00
Diğer ilçelerde342.000,00
Hazine Taşınmazlarının Satışında 2021 Yılı Parasal Limitler

Yorumlar (2)

  1. Suat bey merhaba,köy sınırları içinde imar planı olmayan 2003 ten buyana yeri işliyoruz ecrimisil ödüyoruz bu yeri satın alabilirmiyiz.

  2. 3 sene önce

    merhabalar;
    istanbul beylikdüzü ilçesinde evimin yanında emlak konuta ait olduğu belirtilen bir arsa bulunmaktadır.Almak istiyorum nereye nasıl hangi aşamalarda başvuru yapmam gerekiyor bilgi verebilirseniz, teşekkürler