Hazine Taşınmazlarının Satışında İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Borçluya Süre Verilebilir mi?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Hazine taşınmazlarının satış bedelleri taksitle ödenebilmektedir. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkında Kanun‘un 5. maddesinde “Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. Taksitli satışlarda taksit tutarım ve kanunî faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanunî ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz alıcısı adına devredilir. Alıcısı adına mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin verine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınan geçici teminata isabet eden tutar Hazineye irat kaydedilerek kalanı alıcıya aynen iade edilir.” denilmektedir.

Taksitlerin vadesinde ödenmemesi durumunda yapılacak işlem ise 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Tebliğ hükmüne göre; üst üste iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde, idarece, alıcıya borcunu on beş gün içerisinde ödemesi, borcunu bu süre içinde de hesaplanacak faizi ile birlikte ödememesi durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilecektir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, taşınmaz Hazine mülkiyetinde ise sözleşme feshedilerek, ihale ile yapılan satışlarda geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, doğrudan satışlarda ise satış bedelinin yüzde onu, bütçeye irat kaydedilecek ve satış bedeli olarak tahsil edilen tutarlardan mahsup edilerek kalanı faizsiz olarak alıcıya iade edilecektir. Taşınmaz, banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilerek alıcı adına tescil edilmiş ise teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek, kalan borç faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

İşte böyle bir durumda, ipoteğin paraya çevrilmesi için icra müdürlüğüne başvuru yapıldığında, alıcı tarafından “kendisine belirli bir süre tanınması” yönünde Milli Emlak Müdürlüklerine talepte bulunulmaktadır.

Bu taleplerde süre verilip verilmeyeceği konusunda 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 111. maddesi uygulanabilir.

Madde hükmüne göre “Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.

Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.

Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar.

Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder.

Bu kapsamda Hazine alacağının ipoteğin paraya çevrilmesi için icra müdürlüğüne yapılan taleplerde alıcı tarafından “kendisine belirli bir süre tanınması” yönünde yapılan talepleri olumlu cevap verilmesi mümkündür. 2009-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Taksitli Satış Sözleşmelerinde üst üste iki taksitin ödenmemesi) nde de bu yönde süre verilebileceği belirtilmiştir.

Genelge ile “2886 ve 4706 sayılı Kanunlara göre Bakanlığımızca satışı yapılan ve satış bedeli ödenmediğinden ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla Hazine alacağının tahsiline yönelik icra takibine başlanılan taşınmazlar için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 111 ve 340 ıncı maddeleri uyarınca maliklerin icra dairelerine başvurarak icra dosyasındaki tüm borcunu (icra masrafları, avukatlık ücreti, harçlar vb. dahil olmak üzere) üç ay içerisinde defaten ödeyeceğini taahhüt etmesi halinde söz konusu teklifin kabul edildiğinin icra müdürlüklerine bildirilmesi, maliklerin bu süre içerisinde taahhütlerini yerine getirmemeleri halinde ise icra takibine devam edilmesi hususunun mümkün bulunduğunun da dikkate alınması ve buna göre işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.

NOT: Genelgenin yazım şeklinden burada yetkinin İl Müdürlüklerinde olduğu sonucuna varılmaktadır.

Genelge metni için tıklayınız: 2009-03 sayılı Milli Emlak Genelgesi (Taksitli Satış Sözleşmelerinde üst üste iki taksitin ödenmemesi)

Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder.

Borçlu borcunu zamanında ödemez ise 2004 sayılı Kanun’un 340. maddesi uygulanabilir. 340. maddede “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.” hükmü yer almaktadır.

Hazine Taşınmazlarının Satışında İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Borçluya Süre Verilebilir mi?
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.