1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?

Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?


Hazine Taşınmazlarında İhale Usulü Nasıl Belirlenir?

Hazine taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu‘na göre satılmaktadır. Bu yazımızda da Hazine taşınmazlarının satışında uygulanan ihale usullerini açıklayalım. Hazine taşınmazlarının satışlarında, tahmin edilen bedeli her yıl merkezi yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda “açık teklif usulü”, bu sınırı geçenlerde ise “kapalı teklif usulü” uygulanmaktadır.

Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satışı için ihaleye çıkarılır. Satış ihaleleri pazarlıkla yapılamaz. Yani Hazine taşınmazlarının satışında yalnızca açık teklif ve kapalı teklif usulü uygulanmaktadır.

Açık Teklif Usulüyle Yapılması Gereken İhale Kapalı Teklif Yapılabilir Mi?

Soru: Üstad merhaba, İlçe Belediyesi olarak mülkiyeti Belediyemize ait 5 katlı bir binanın Otel olarak kullanılmak üzere sınırlı ayni hak tesisi ihalesine yapacağız. Merak ettiğimiz hususları cevaplarsanız sevinirim.  1- Yıllık Muhammen bedel 2019 yılı (İ) Cetvelindeki parasal limitin altında kalmasına rağmen 2886/45.madde kapsamında açık ihale usulü yerine 35/a madde kapsamında kapalı teklif usulüne göre ihaleye çıkabilir miyiz?

Cevap: 2886 sayılı Kanun’un uygulamasında kapalı teklif usulü zaten temel usuldür. Kanun’un 36. maddesinin 1. fıkrasına göre “Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü esastır.”

Kanun diğer usullerin “yaptırılabileceğini” öngörmektedir. 36. maddenin 2. fıkrasına göre “Ancak, 44 üncü maddede gösterilen işler belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, 45 inci maddede gösterilen işler açık teklif usulüyle, 51 inci maddede sayılan işler pazarlık, 52 nci maddede gösterilen işler de yarışma usulüyle yaptırılabilir. ” Kapalı teklif usulü, güvenlik açısından bir üst seviye olduğu için yapılmasında da bir sakınca olmadığını düşünüyorum.

2886 Sayılı Kanun Açık Teklif Usulü Nedir?

Açık teklif usulü, isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilen ihale türüdür. Bununla birlikte bu ihaleye, teklif mektubu esaslarına uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla katılmak da mümkündür.

Açık Teklif Usulü İle İhale Nasıl Yapılmaktadır?

Bu ihale usulü, isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak, istekliler ilânda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla, kapalı teklif usulüne göre düzenlenen teklif mektubu esaslarına uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde; istekliler önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, postayla yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler, sırayla tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.

Açık Teklif Usulünde Yazılı Teklif

Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı kanaati komisyonda oluşursa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

2886 Sayılı Kanun Kapalı Teklif Usulü Nedir?

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında kapalı teklif usulü, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, teklifleri kapalı teklif mektubu olarak verdikleri ihale usulüdür.

2886 Sayılı Kanun Kapalı Teklif Usulü İle İhale Nasıl Yapılır?

Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde; teklifler yazılıdır. Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Kapalı Teklif Usulünde Dış Zarfların Açılması

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın eksiksiz olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenir. Teklif mektubu kendilerine iade edilenler ihaleye katılamazlar.

Kapalı Teklif Usulünde İç Zarfların Açılması

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacakların dışındakiler ihale odasından çıkarılır. Ancak, ihale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının satış işlemlerini izlemesi de dahil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır.

Bundan sonra, postayla gelen teklifler de dâhil olmak üzere zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan ya da Yönetmeliğe uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Kapalı Teklif Usulünde Kapalı Zarf Açık Artırma Usulü

Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte bulunulması istenir. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla teklifin bulunması hâlinde ise, bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir.

İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi hâlinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklif veremezler.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada daha önce ihaleden çekilenler hariç oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir.

Kapalı Teklif Usulü İle Yapılan Bir İhale İçin Teklif Mektubu Nasıl Hazırlanır?

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi taşınmazın satış ihalesine ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

İhale Komisyonu Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ

….. Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

……. Emlak Müdürlüğü/ Millî Emlak Müdürlüğü/Millî Emlak Şefliği

Satış İhale Komisyonu Başkanlığına

… İli, … İlçesi, … Mahallesinde / Köyünde bulunan Hazineye ait … pafta, … parsel sayılı, … m2 yüzölçümlü taşınmaz için …-TL(Yalnız…TürkLirası) teklif ediyorum.

 Şartname ve eklerini tamamen okudum, aynen kabul ediyorum. …../…../……

Adı Soyadı

UYARI: Üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklif mektupları geçersiz olup işleme konulmaz.

Kapalı Teklif Usulünde İç Zarfın Hazırlanması

Hazırlanan teklif mektubu iç zarfa konulur. İç zarf kapatılarak zarfı yapıştırdığınız bölümüne imza veya mühür eklenir iç zarfın dış bölümüne ad, soyad, adres bilgileri eklenir

Teklif mektubu iç zarfa konularak iç zarf; yukarıda açıklanan şekilde hazırlanır.

Kapalı Teklif Usulünde Dış Zarfın Hazırlanması

İç zarf ve diğer belgeler dış zarfa konularak dış zarf hazırlanır. Dış zarfa şu belgeler konulur:

İç zarf

Geçici teminata ait belge

Taşınmaz ihale komisyonunca istenen diğer belgeler (ikametgah vb.)

Tüm belgeler dış zarfa konularak arka yüz yapıştırılır. Dış zarfın ön bölümüne;

– Taşınmaz İhalesini Yapacak Çevre ve Şehircilik Birimi ve Adresi

– Başvuru Sahibinin Adı, Soyadı ve Tebligata Esas Adresi

– Başvuruda Bulunulan Taşınmaz Bilgileri Yazılır.

Dış zarf taşınmaz ihalesini yapacak çevre ve şehircilik birimine teslim edilir

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği/Millî Emlak Servisi)

Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?
Yorum Yap

Yorum Yap