Hazine Taşınmazlarının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Olarak Kullanılmak Üzere Doğrudan Satışı

Makalemizi paylaşır mısınız?

Teknoloji geliştirme bölgeleri, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade etmektedir.

Gerek 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve gerekse 4706 sayılı Kanun bu bölgelerde yer alan yatırımcılar açısından taşınmaz tahsisini düzenlemektedir. 4706 sayılı Kanun, Hazine’ye ait taşınmazların teknoloji geliştirme bölgesi olarak kullanılmak üzere doğrudan satışını, 4691 sayılı Kanun ise irtifak hakkını düzenlemektedir.

Satış Usulü ve Bedel

4706 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre Hazineye ait taşınmazlar teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirkete, 492 sayılı Harçlar Kanununun 63. maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilir. Bu yerlerin amacı dışında kullanılamayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulur.

 4691 sayılı Kanun kapsamında, Hazineye ait taşınmazlardan sadece Bakanlar Kurulu Kararı ile teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmiş olanlar değil aynı zamanda ilan edilecek alanların satışı yapılabilecektir.

Ancak teknoloji geliştirme bölgesi kurulmadan satış yapılacak yerlerde yönetici şirketin önceden ilgili kanun hükümlerine göre tüzelkişilik kazanması gerekmektedir.

Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlar, su koruma alanları, jeolojik sakıncalı alanlar, tarım alanları, mera ve orman alanları, milli parklar, sit alanları, turizm alanları ve merkezleri, askeri yasak bölgeler, özel çevre koruma bölgeleri, uluslararası sözleşmelere tabi olan alanlar bölge kurmak amacıyla seçilemez.

Başvuru

Hazine taşınmazlarının teknoloji geliştirme bölgesi olarak satılabilmesi için taşınmazın teknoloji bölgesi olarak belirlenmiş olması şart değildir, ancak an azından yönetici şirketin kurulmuş olması gerekir.

Yönetici şirket 4691 sayılı Kanuna göre kurulan ve teknoloji geliştirme bölgesinin yönetiminden sorumlu tüzel kişiliktir.

Satışın yapılabilmesi için yönetici şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ya da taşınmazın bulunduğu yere göre ÇŞB İl Müdürlüğüne veya ilçelerde milli emlak şefliklerine başvurması gerekmektedir.

Satış Kararı

313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre teknoloji geliştirme bölgelerinde taşınmaz satışına Bakanlık yetkili olduğu için taşra teşkilatı tarafından Bakanlığa iletilen satın alma talepleri Bakanlık tarafından neticelendirilir.

Bedelin Tahsil Edilmesi

Bakanlık onayından sonra taşınmazın bedeli tahsil edilerek tapuda yönetici şirket adına devir yapılır.

Ancak satışı yapılan taşınmazlardan henüz Bakanlar Kurulu kararı ile teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmemiş yerlerde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından veya yönetici şirketten, kanunların öngördüğü şartların yerine getirilmemesi ya da bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda, taşınmazın satış bedelinin faizsiz olarak Hazine tarafından aynen iade edileceğine ve herhangi bir hak, tazminat, faiz vs. talebinde bulunulmayacağına dair, örneği taahhütname alınacaktır.

Taahhütname alınmadan taşınmazın satış bedeli tahsil edilmeyecek, taahhütname alındıktan sonra satış bedeli tahsil edilecektir.

Alınacak taahhütname çerçevesinde; bu Kanunlarda öngörülen şartların yerine getirildiğinin, ilgilileri tarafından belgelendirilmesi ve bu durumun idarece belirlenmesinden sonra tapuda ferağ işlemi gerçekleştirilecektir.

Amaç Dışı Kullanma Yasağı

Bu şekilde satılan taşınmazlar satış amacı dışında kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde taşınmaz Hazinece geri alınır.

Bu husus, tapu kütüğüne şerh edilir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.