1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışında “Sürekli İkamet Amaçlı Konut” Ne Anlama Geliyor?


Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışı

6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un 12. maddesi Hazine’ye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve hissedarlarına satışını düzenlemektedir.

Kanun 6 ve 12. maddelerine göre, tarımsal amaçlı olarak kullanılan taşınmazlar üzerinde sürekli ikamet amaçlı ev bulunması satışa engel değildir; sadece satış bedelinde farklılık oluşturmaktadır.

Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satış Bedeli

6292 sayılı Kanun’un 12. maddesinin 4. fıkrası belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki tarım arazilerinin satış bedelini düzenlemektedir. Bu hükme göre, “bu madde kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye ait tarım arazilerinin satış bedeli, 6. maddenin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde belirtilen şekilde kullanılanlar için rayiç bedelin yüzde ellisidir, bu şekilde satılan tarım arazilerinin sonradan farklı amaçla kullanılması hâlinde aynı cümlede belirtilen şekilde işlem yapılır. Bu tarım arazilerinin satışında da, bu Kanunda belirtilen satış ve ödeme şartları uygulanır.” 4706 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 12. fıkrasına göre, bu hükümler, belediye ve mücavir alan sınırları içindeki tarım arazilerinin satışında da uygulanır.

Bu hükümlere göre, Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış bedeli peşin, taksitle, ipotekli taksitle, banka kredisi vasıtasıyla ödenebilir. İdarece yapılan tebligata rağmen peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı süresi içinde ödemeyenler ile hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşer.

Hazine'ye ait tarım arazilerinin satış bedeli konusunda şu yazılarımıza bakabilirsiniz:

Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satış Bedeli Nasıl Ödenecek? Taksitle Ödeme Var mı?

Hazineye Ait Tarım Arazileri Hangi Bedelden Satılacak? İndirim ve Taksitle Ödeme Var mı?

Buna göre belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki Hazineye ait tarım arazilerinden tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılanlar ile bu arazilerin üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ve sürekli ikamet edilen konutların bulunduğu kısımların satış bedeli, rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden belirlenir. Bu nitelikteki taşınmazların üzerinde bulunan konut amaçlı yapıların kısmen işyeri olarak kullanılması halinde de bu kapsamda değerlendirme yapılır. 

Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışında “Sürekli İkamet Amaçlı Konut”

Burada geçen “sürekli ikamet amaçlı ev” ibaresi ne anlama geldiği konusunda uygulamada tereddütler yaşanmaktadır. Bu ifadeyi “başvuru sahibinin üzerine kayıtlı başka herhangi bir evinin bulunmaması” şeklinde mi anlamalıyız? Ya da başvuru sahibinin MERNİS adresinin başka bir adres olması satışa engel oluşturur mu?

Bu ifadeyle neyin kastedildiğini anlamak için 6292 sayılı Kanun’un 6. maddesine “sürekli ikamet amaçlı ev” konusuyla ilgili hükümler ekleyen 6444 sayılı Kanun’un gerekçesine bakmamız gerekir.

Kanun teklifinin ilk metninde, yasalaşan metinden daha farklı bir düzenleme yer almaktaydı. Teklif metninde “tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl kümes v.b.) hariç hiçbir yapılanma olmayan yerler için yüzde onu” ifadeleri yer almaktaydı.

Bu metin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon tarafından, diğer bir teklif dikkate alınarak “tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için yüzde onu, diğer yerler için yüzde yirmisi,”  şeklinde düzenlenmiştir. Dikkate alınan diğer kanun teklifinin gerekçesinde “Teklif satış bedelini; başka evi olmayıp da 2/B arazilerinde konut amaçlı kullanılmak üzere bina yapmış olanlar için emlak vergi değeri, diğerleri için rayiç bedel, tarımsal amaçlı kullanımlar için de yine emlak vergi değeri olarak belirlemektedir” ifadeleri yer almaktadır.

Sürekli İkamet Edilen Ev Uygulaması

Bu gerekçeler ve maddenin yapısı dikkate alındığında Hazine’ye ait tarım arazilerinden üzerinde yapılanma olanlarla ilgili uygulamanın şu şekilde olması gerektiği görülmektedir:

1) Tarım arazisi üzerindeki tarımsal yapılar satışa engel değildir. Buradaki “tarımsal” ifadesini sadece tarım faaliyeti olarak algılamamak gerekir. Hayvancılık faaliyetleri de buna dahildir. Zaten madde metninde geçen “mandıra, sera, ağıl, kümes vb.” ifadeleri de bu görüşü doğrular.

2) Taşınmaz üzerindeki yapı, tarımsal amaçlı yapı ya da sürekli ikamet edilen konut değilse 6292 sayılı Kanun’un 12. maddesi kapsamında satış yapılamaz. Ancak taşınmazın büyük bir kısmının tarımsal amaçlı kullanılmasına rağmen, küçük bir kısmında tarım dışı yapı ya da sürekli ikamet edilen konut dışı yapı var ise tarımsal amaçlı kullanılan kısmın ifraz edilerek satışının mümkün olduğu düşünülmektedir.

3) Sürekli ikamet edilen yapı, hak sahibinin sürekli olarak oturduğu yapıyı ifade etmektedir. Buradaki temel şart hak sahibinin ve ailesinin sürekli olarak bu konutta ikamet etmesidir. Örneğin sadece yazları ya da kışları veya yılın sadece birkaç ayı ikamet edilen evler bu kapsama girmezler.

Sürekli ikamet şartının gerçekleşmiş olması durumunda, resmi ikametgahın (MERNİS) başka bir yer olması, satışa engel değildir.

Ayrıca Kanun, birden fazla konutu olanları açıkça istisna etmediği için, sürekli ikamet şartının gerçekleşmiş olması şartıyla, hak sahibi adına birden fazla konut olmasının bedelde indirime engel teşkil etmeyeceğini düşünüyoruz.

6444 sayılı Kanun’a ilişkin kanun teklifleri ve komisyon raporu için tıklayınız: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss428.pdf

Hazine’ye Ait Tarım Arazilerinin Satışında “Sürekli İkamet Amaçlı Konut” Ne Anlama Geliyor?

Yorum Yap