Hisseli Parselde İfraz-Tevhit İçin Maliklerin Tamamının Başvurusu Gerekir mi?

Linkedin

Müşterek ve paylı mülkiyette bulunan taşınmazların ayrılmasında ve birleştirilmesinde tüm paydaşların ayırma/birleştirme talebinin bulunması gerekir. Bu şekilde bir talep olmadığı halde işlem tesis edilmesi, işlemi hukuki yönden sakat hale getirir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 691. maddesinde “Paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması, oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bütün paydaşların kabulüne bağlıdır.” hükmü yer almaktadır. Her ne kadar madde metninde ayırma ve birleştirme işlemlerinden söz edilmemiş ise de, ayırma ve birleştirme işlemlerinin taşınmazın tamamı üzerinde tasarruf etme niteliği taşıdığı dikkate alındığında, bu işlemlerin de oybirliği ile kararlaştırılması gerektiği açıktır.

Bu husus, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 13.10.1995 tarihli ve E:1994/457, K:1995/717 sayılı kararında da açıkça vurgulanmıştır. Karara göre müşterek mülkiyete konu bir taşınmazda İmar Kanunu uyarınca yapılacak ayırma ve birleştirme işlemlerinde paydaşların birlikte hareket etmesi yasal zorunluluktur.

Karar                                                                                              

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 13.10.1995, E:1994/457, K:1995/717

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılacak tevhit ve ifraz işlemlerinde de, müşterek mülkiyete konu bir taşınmaz söz konusu olduğunda, paydaşların birlikte hareket etmesi yasal zorunluluktur.

Medeni kanunun 625’inci maddesi hükmü uyarınca, müşterek malikler, taşınmazın aynına ilişkin önemli tasarrufları, ancak birlikte hareket ederek yapabilirler. 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılacak tevhit ve ifraz işlemlerinde de, müşterek mülkiyete konu bir taşınmaz söz konusu olduğunda, paydaşların birlikte hareket etmesi yasal zorunluluktur. Nitekim İmar Kanunu’nun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, “Arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış imar adalarındaki bir veya birkaç parselde, meskun alanlardaki kadastro parsellerinde, maliklerin müracaatı üzerine, imar planı ve mevzuatına uygun olmak şartıyla ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilir.” kuralına yer verilmek suretiyle, maliklerin birlikte başvurması gerektiği açıklanmıştır.

Ancak, Medeni Kanunun 691. maddesinde yer aldığı üzere, paydaşların önceden oybirliği ile anlaşmaları halinde, bu işlemler için oybirliği aranmayabilmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.