1062 sayılı Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlakine Vaziyet Eden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlakine Karşı Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun

Linkedin

Kanun Numarası: 1062, Kabul Tarihi: 28.05.1927, Resmi Gazete T/S: 15.06.1927/608


Madde 1
– İdari mukarrerat veya fevkalade veya istisnai kanunlarla Türkiye tebaasının hukuku mülkiyetini kısmen veya tamamen tahdit eden devletlerin Türkiye’deki tebaasının hukuku mülkiyeti dahi (değişik ibare: 02.07.2018/698 s. KHK)[1] Cumhurbaşkanı karariyle Hükümet tarafından mukabelei bilmisil olmak üzere kısmen veya tamamen tahdit ve menkulat ve gayrimenkulatına vazıyet olunabilir.  

Vaziyed edilen emvalin varidatı ve ledelicap tasfiyelerinden mütevellit hasılatı, vesaika istinaden isbat edecekleri zarar nispetinde, zarar gören Türk tebaasına tevzi olunur.

Madde 2– Zarar gören vatandaşların istinat edecekleri vesikaların şekil ve suret ve mercii tanzimi (değişik ibare: 02.07.2018/700 s. KHK)[2] Cumhurbaşkanınca bir talimatname ile tayin ve tesbit olunur.

Madde 3– İşbu kanun neşri tarihinden itibaren mer’idir.

Madde 4– İşbu kanun ahkamının icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

  1. Burada yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
  2. Burada yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.