İfraz-Tevhit Yapmaya Hangi Kurum Yetkili? İfraz-Tevhit İşlemini Kim Yapar?

Linkedin

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde İfraz Yetkisi

İmar Kanunu’nun 16. maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazların resen veya müracaat üzerine tevhit ve ifrazının, kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığının belediye encümenlerince, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il idare kurulu tarafından onaylanacağını hükme bağlanmıştır. Bu madde gereğince belediye sınırları içerisinde ayırma ve birleştirme işlemlerini onaylamaya belediye encümeninin yetkili olduğu tartışmasızdır.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan yerlerde yapılacak ayırma, birleştirme, terk ve ihdas işlemleri ilçe ve ilk kademe belediyesi tarafından onaylanır. Büyükşehir belediyelerinin bu konuda yetkileri bulunmadığı gibi, TKGM’nin 2005/03 sayılı Genelgesine göre, büyükşehir belediyesi olan yerlerde yapılan ayırma, birleştirme işlemlerinde büyükşehir belediyesinin onayının aranmasına da gerek bulunmamaktadır.

Karar                                                                                              

Danıştay 6. Dairesi, 06.06.1990, E:1989/1439, K:1990/1223        

Tevhit ve ifraz işlemleri konusunda yetki ilçe belediye encümenlerindedir; büyükşehir belediyelerinin yetkisi bulunmamaktadır.

Dava, (…) taşınmazlar ile ihdas suretiyle meydana gelen 16548,15 m2 alanlı taşınmazın tevhidi ve meydana gelen 29056,15 m2 alandan yine imar planı gereği 5649,15 m2’lik kısmın yola terki ve 23.407 m2 alanlı kısmın tapu tescilinin yapılmasına ilişkin 25.2.1988 günlü, 597 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış İdare Mahkemesince 3030 sayılı yasada Büyükşehir Belediyelerinin uygulama imar planlarına göre tevhit ve ifraz işlemlerini yapabileceğine ilişkin olarak herhangi bir hükmün yer almadığını, bu yetkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddelerinde sözü geçen İlçe Belediye encümenlerine ait olduğu, bu nedenle 1/1000 ölçekli imar planına göre tevhit, ifraz ve yola terk işlemlerinin Büyükşehir Belediyesince yapılmasında yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlem iptal edilmiş ve bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu İzmir 2. İdare Mahkemesinin (…) kararında (…) bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, (…) mahkeme kararının onanmasına, 6.6.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında İfraz Yetkisi

İmar Kanunu’nun 16. maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki ayırma ve birleştirme işlemlerinin il idare kurulu tarafından onaylanacağı belirtilmektedir. Ancak 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren belediye ve mücavir alan sınırları dışında imar konusundaki yetkiler il özel idarelerine geçtiği için, bu alanlardaki ayırma ve birleştirme işlemlerinin il idare kurulu değil, il encümeni tarafından onaylanması gerekir.

Bu konuda Danıştay Birinci Dairesi 08.12.2006 tarihli ve E:2006/1186, K:2006/1228 sayılı kararı ile; belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde imar planları yapma konusunun il genel meclisinin görev ve yetkisinde olduğu, bu planlara uygun olarak parselasyon, resen veya müracaat üzerine tevhit, ifraz ve irtifak hakkı tesisi ile bu hakların terkinine ilişkin işlemlerde ise il encümeninin yetkili olduğuna karar vermiştir.

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından yayımlanan 24.04.2007 tarihli ve 10523 sayılı Genelgede de, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ayırma, birleştirme, terk ve ihdas yetkisinin il özel idarelerine ait olduğu ifade edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından çıkarılan 2007/68 tarihli Genelgede de “İstisnai kanunlardaki münhasır uygulamalar dışında, belediye sınırları içinde belediyeler, belediye sınırları dışında ise il özel idareleri imar planlarının yapılıp uygulanması ile görevli ve sorumludur.” denilmiştir. Ayırma ve birleştirme işlemleri de imar planları açısından uygulama işlemi niteliğinde olduğu için, il özel idarelerinin yetkisinin bu konuları da kapsaması gerekir.

Özelleştirme Kapsamına Alınan İdarelere Ait Taşınmazlarda İfraz Yetkisi

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 19/D maddesine göre, özelleştirme programındaki kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olanların sermayelerindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye, diğerlerinde özelleştirme uygulamaları sonucu devir tarihine kadar bu kuruluşlara ait taşınmazların ifraz ve tevhidine ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin gerektirdiği işlemler Özelleştirme İdaresince yapılır. Tescil işlemlerinin sonuçları tapu sicil müdürlüğünce ilgili belediye ve valiliğe bildirilir. Bu bent kapsamındaki taşınmazların ifraz ve tevhidine ilişkin işlemlerde İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri uygulanmaz.

İdare tarafından, bu bentte belirtilen taşınmazların ifraz ve tevhidine ilişkin işlem sonuçlarının bildirimi üzerine, başkaca bir işleme gerek olmaksızın tescil ve terkin işlemleri ilgili tapu dairesince yerine getirilir.

6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında İfraz Yetkisi

6292 sayılı Kanun’un 8. maddesine bu Kanun’a göre proje alanı olarak belirlenen bölgelerdeki her ölçekteki imar planları ve değişiklikleri ile bu planlara dayalı olarak yapılacak imar uygulamaları, parselasyon planları, ifraz ve tevhit işlemleri proje alanı sahibi idare tarafından yapılır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanır.

1 yorum

  1. kolay gelsin 6 yıl önce ana yola sıfır arsa aldım imar vardı yan tarafımdada yeni inşaata başlamış bir arkadaş vardı bitirdi ruhsatını aldı 1 sene sonra imarı durdurdular mania planı çıkarttılar. 5 yıl sonra açtılar yeni 1/500 lik planı sundular yerlerimiz 140 metrekarelik arsalar dublex villa imarli taban inşaat alanımız 42 metrekareydi. yeni planda yerimiz i park yapmışlar 2 ada komple yani 50 parsel park yapmışlar bizide 100 metre ileri atmışlar sordum niye yaptınız diye burası yerleşime uygundeğil çok meyilli bir yer biz sizin emsalinizi değer kaybetmesin diye 1 emsal yaptık dedi 43 parsel dilekçeyle itiraz ettik bunla alakalı ne yapabiliriz emsal dava varmı biz gene eski planı istiyoruz lütfen yardım edin dibimde rusat almış villa var emsal teşkil eder mi saygılar sunuyorum çok teşekür ederim izmir ili çili ilçesi harmandalı mahallesi 2277 ada 24 parsel de yerim

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.