1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

İmar Barışı Nasıl Uygulanacak? İşte Tüm Ayrıntılar


18.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Kanunla yapılan ve kamuoyunda imar barışı olarak bilinen düzenleme, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların hukukileştirilmesi açısından ciddi bir fırsat sağlamaktadır. Düzenleme 31.12.2017 tarihinden önce yapılan ve ruhsatsız olan ya da ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılara yapı kayıt belgesi alınması imkanı getiriliyor. Bu maddenin tasarı sürecini incelediğimiz yazımızı okumak için tıklayınız: İmar Barışı Ne Getiriyor? Tüm Ayrıntılar ve Tasarı Metni…

Bu tasarı sonucu 7143 sayılı Kanun‘la, 3194 sayılı İmar Kanunu‘na eklenen geçici 16. maddeyle imar barışı ve yapı kayıt belgesi konusu düzenlenmiştir. Geçici 16. maddeye göre; “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.”

Bu yazı dizimizde imar barışı düzenlemesinin ayrıntılarını el alacağız. Lütfen incelemek istediğiniz başlığa tıklayınız.

Öncelikle yapı kayıt belgesine neden başvuru yapılması gerektiği, yapı kayıt belgesine başvuru yapmanın avantajları konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Neden Yapı Kayıt Belgesi Almalıyım? İmar Barışına Başvurmanın Bana Ne Faydası Olacak?

Ayrıca Hazine arazisi üzerindeki yapı için imar barışına başvurmak mı avantajlı belediye aracılığıyla devir mi konusunda ise şu yazımıza bakınız: Hazine Arazisi Üzerindeki Yapı İçin İmar Barışına Başvurmak mı Avantajlı Belediye Aracılığıyla Devir Mi?

İmar Barışının Kapsamı

Gerek İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi ve gerekse Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, bazı yapıların ve bazı alanlardaki yapıların imar barışından faydalanamayacağını düzenlemektedir. 

Öncelikle hangi yapıların imar barışı kapsamında olduğunu açıklayalım. Bir yapının imar barışı kapsamına girmesi için; a) 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması, b) Ruhsatsız olması veya ruhsat ve eklerine aykırılık olması, gerekmektedir. Bu konuda şu yazımıza bakınız: Hangi Yapılar İmar Barışı Kapsamında? İmar Barışı Hangi Yapılar İçin Geçerli?

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre;

a) 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,

b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,

c)  6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda,

ç) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,

d) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde,

bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemez. Yapı kayıt belgesi alınamayacak alanlar konusunda şu yazımıza bakınız: Hangi Alandaki Yapılar İmar Barışı Kapsamı Dışında?

Bu konuda şu yazılarımıza da bakabilirsiniz: 

İmar Barışında Sosyal Donatı Alanları Nedir? Sosyal Donatı Alanlarında İmar Barışı Geçerli midir?

Yol, Yeşil Alan Gibi Sosyal Donatı Alanlarındaki Yapılara Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenir mi? Bunlarda Kat Mülkiyetine Geçilir mi?

Kıyıda ve Sahil Şeritlerinde Yapılmış Olan Yapılar İmar Barışından Yararlanabilir mi? Yapının Bulunduğu Alan Yapı Sahibine Satılabilir mi?

Merada Bulunan Yapılara İmar Barışı Başvurusu Yapılır mı? Meralarda Yapı Kayıt Belgesi Geçerli mi?

Yapı Kayıt Belgesi Başvurusu

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16 ncı maddesinin (3) üncü fıkrasında Yapı Kayıt Belgesinin yapının kullanım amacına yönelik olarak düzenlendiği belirtilmekte olup, bu bağlamda 31/12/2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar/aykırılıklar için Yapı Kayıt Belgesi alınması halinde, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıya ve yapı malikine, bazı haklar tanınmıştır. İşte bunun için alınan belgelere yapı kayıt belgesi denilmektedir. Yapı kayıt belgesi almanın yapı sahiplerine sağladığı avantajlar konusunda şu yazımıza bakınız: Yapı Kayıt Belgesi Nedir? Yapı Kayıt Belgesi Avantajları Nelerdir?

Bu avantajlardan yararlanmak isteyenlerin imar barışına başvurarak yapı kayıt belgesi alması gerekir. Başvuru şekli ve süresi konusunda şu yazımıza bakınız: İmar Barışında Başvuru Yeri ve Süresi

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli

İmar barışında getirilen düzenlemeye göre, yapılan tespit sonucunda yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında alınacak kayıt bedeli ödenmesi gerekmektedir. Bu konuda şu yazımıza bakınız: İmar Barışında Yapı Kayıt Belgesi İçin Ödenecek Bedel Nedir?

Yapı Kayıt Belgesindeki Hataların Düzeltilmesi

Ayrıca yapı kayıt belgesindeki hataların düzeltilmesi konusunda şu yazımıza bakınız: Yapı Kayıt Belgelerinde Tespit Edilen Hatalar Nasıl Düzeltilir? Yapı Kayıt Belgesi Güncellenebilir mi?

Yapı Kayıt Belgesinin Devri

Önemli konulardan bir tanesi de Yapı Kayıt Belgesinin devredilip devredilemeyeceğidir. Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün görüşüne göre yapı kayıt belgesinin ve yapı kayıt belgesine konu yapıların devredilmesi mümkündür. Yapı kayıt belgesinin nasıl devredileceği konusunda şu yazımıza bakınız: Yapı Kayıt Belgesi Devredilebilir mi? Devir İşlemleri Nasıl Yapılır? Devir İçin Gerekli Belgeler Neler?

Yapı Kayıt Belgesinin İptali

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 10. maddesine göre; Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan beyanda bulunulması durumunda; Yapı Kayıt Belgesi bedeli eksik olarak ödenmiş ise müracaat sahibince e-Devlet üzerinden gerekli düzeltme işlemi yapılması ve eksik olan meblağın ödenmesi sağlanarak, duruma uygun yeni Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir. Eksik olan meblağın ilgilisince ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, daha önce yatırılmış olan bedel iade edilmez ve yalan beyanda bulunan hakkında 5237 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur. 

Yapı Kayıt Belgesi Aldıktan Sonra

İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi, yapı kayıt belgesi alınmış yapılarda, kullanma izni olmasa dahi, kat mülkiyeti kurulmasına imkân vermektedir. Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesinin 4. fıkrasına göre Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dâhil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilir. Bu konu hakkında şu yazımıza bakınız: İmar Barışında Kat Mülkiyetine Nasıl Geçilir?

31/12/2017 tarihinden önce tamamlanmış yapılar ile ilgili olarak Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin (7) nci fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar yapılabilir.” hükmü yer almaktadır. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit onarım ve tadilatlar konusunda şu yazımıza bakınız: Yapı Kayıt Belgesi Alındıktan Sonra Tadilat, Tamirat Yapılabilir mi?

İmar Barışında Hazine Arazilerinin Satışı

İmar barışıyla ilgili düzenleme olan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi şu şekildedir: “Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin 31/12/2019 tarihine kadar yapacakları satın alma talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu konuda şu yazımıza bakınız: İmar Barışında Hazine Arazilerinin Satışıyla İlgili Her Şey Bu Yazıda

İmar Barışında Belediye Arazilerinin Satışı

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır. Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların İmar Barışında Satışı

İmar Barışı Nasıl Uygulanacak? İşte Tüm Ayrıntılar