1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

İmar Barışında Başvuru Yeri ve Süresi


18/05/2018 günlü, 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. maddenin 1. fıkrasında; “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.” hükmüne, 4. fıkrasında ise; “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan madde uyarınca 06/06/2018 günlü, 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesinin 1. fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.” hükmü, 3. fıkrasında da “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. ” hükmü yer almaktadır.

Getirilen düzenlemede sayılan şartları taşıyan yapıların sahiplerinin başvurularını 31.10.2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya bu Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara yapması gerekmektedir.

İmar Barışı Başvuru Süresi

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31/10/2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi gerekir. Getirilen düzenlemeye göre başvuru süresi Bakanlar Kurulu tarafından bir yıl uzatılabilecektir.

Cumhurbaşkanlığının, 31.10.2018 tarihli Resmi Gazete’te yayımlanan 257 sayılı kararıyla 1/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için yapı kayıt belgesi başvuru süresinin 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmasına  karar verilmiştir. Kararda yapı kayıt belgesi bedellerinin ödenmesine dair sürenin uzatıldığına dair herhangi bir ibare yer almamıştır.

Cumhurbaşkanlığının 31.12.2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı 2018-558 (İmar Barışında Süre Uzatımı)  kararıyla Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 15.06.2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresinin 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

İmar Barışına Kimler Başvurabilir

Düzenlemeye göre yapı kayıt belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından başvuru yapılabilir. Paylı mülkiyette bulunan veya birden fazla kişiye ait olan yapılar için maliklerden herhangi birisinin başvurusu yeterlidir.

Birden fazla kişinin mülkiyetinde bulunan yapılarda ruhsatsız inşaat bağımsız bölümlerden birindeyse sadece o malikin başvurusu yeterli olacaktır.

Bir Parselde Bulunan Birden Fazla Yapı İçin İmar Barışı Başvurusu Nasıl Yapılır?

20.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR ile imar barışı sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bunlardan en önemlisinde, bir parselde birden fazla yapı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılmasına imkan tanındı. Yeni düzenlemeye göre Yapı Kayıt Belgesi; yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılarda yapının tamamı için; yapı kullanma izni bulunan yapılarda ise ruhsat ve eklerine aykırılık hangi bağımsız bölümde/bölümlerde yapılmış ise o bağımsız bölümler için ayrı ayrı veya yapının tamamı tek bir malike ait ise ve aykırılık bütün bağımsız bölümlerde yapılmış ise yapının tamamı için düzenlenir.

Ayrıca bu yapıların malikleri farklı ise imar barışı başvurusu yapılırken arsa miktarı olarak hangi miktarın belirtilmesi gerektiği açıklığa kavuşturuldu. Buna göre parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda, sadece Yapı Kayıt Belgesi müracaatında bulunulan yapıya isabet eden arsa payı üzerinden, hisseli taşınmazlarda, yapı malikine ait hisse oranı üzerinden imar barışı başvurusu yapılacaktır.

İmar Barışı Müracaatı Nasıl Yapılır?

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir.

Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır.

Müracaat kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı Kayıt Belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulur, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlanır, Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere Müdürlüğe gönderilir ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilir.

Yapı Sahibinin Beyan Esas Alınacak

Maddeye göre göre başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir. Ayrıca başvurusu kabul edilenlerin, yapı kayıt bedeli ödemesi gerekmektedir.

İmar Barışında Başvuru Yeri ve Süresi