İmar Barışında Hazine Taşınmazları Hangi Bedelden Satılacak?

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esaslar) yayımlanmıştır.

İmar barışında Hazine taşınmazları satış bedeli ne olacak?

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esaslar)ne göre yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazlarının satış bedeli rayiç bedelidir. Buradaki rayiç bedel, normal piyasa alım satım bedelidir.

Yani yapı kayıt belgesi sahibine satılacak alan belirlenecek ve belirlenen miktar piyasa rayiç bedeli ile çarpılarak toplam satış bedeli hesaplanacaktır.

(Satılacak alanın nasıl belirleneceği konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarının İmar Barışı Kapsamında Satışında Ne Kadarlık Yer Satılacak?)

Yapı kayıt belgesi alınan yapı satış bedeline dahil edilecek mi?

Aslında 4706 sayılı Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesinin 11. fıkrasına göre 19.07.2003 tarihinden sonra Hazine taşınmazı üzerinde yapılan yapılar Hazine’ye intikal etmektedir.

Fakat imar barışını düzenleyen 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesine göre, “bu gelirler hakkında 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası, yapı ve tesisler hakkında ise onbirinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”

Yani bu yapılara yapı kayıt belgesi alınmış ise bu yapılar Hazine’ye intikal etmez ve satış bedeline dahil edilmez. Konu hakkında ayrıntılı bir yazı: Hazine’ye İntikal Eden Yapıların Bulunduğu Taşınmazların İmar Barışında Satış Bedeli Nasıl Belirlenecek?

Hazine Taşınmazlarının imar barışında satış bedeli nasıl ödenecek? Taksitle ödeme var mı?

396 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre satış bedeli peşin veya taksitli ödenebilir. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde onu peşin ödenir, kalanı ise beş yıla kadar taksitlendirilir. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanır.

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

Taksitler Devam Ederken Alıcı Adına Tescil Yapılabilir mi?

Taksitli satışlarda; tahsil edilen bedeller düşüldükten sonra kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve süresi son taksit tarihini altı ay geçecek şekilde banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz tapuda hak sahibi adına devredilir.

Taksitleri Vadesinde Ödemezsem Ne olur?

Taksitli satışlarda iki taksitin süresi içinde ödenmemesi durumunda;

a) Mülkiyet devredilmeden yapılan satışlarda; on beş gün içinde hak sahibine tebligat yapılarak, iki taksitin süresi içinde ödenmediği ve bu taksitlerin sözleşme süresinin sonuna kadar ödenebileceği, ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin süresi içinde ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilir. İdarenin bu tebligatına rağmen ilgilisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşme feshedilir ve on beş gün içinde ilgilisine tebligat yapılarak tahsil edilen bedelin aynen ve faizsiz olarak kendisine ödenebilmesi için adına açılmış banka hesabı numarasını İdareye bildirmesi istenir, bu bildirimi müteakip en geç otuz gün içinde de tahsil edilen bedel aynen ve faizsiz olarak iade edilir.

b) Mülkiyetin devri suretiyle yapılan satışlarda; on beş gün içinde hak sahibine ve mülkiyetin üçüncü kişilere devredilmiş olması halinde ayrıca en son kayıt maliklerinden adresleri tespit edilenlere tebligat yapılarak, iki taksitin süresi içinde ödenmediği ve bu taksitlerin sözleşme süresinin sonuna kadar ödenebileceği, ancak izleyen taksitlerden herhangi birinin süresi içinde ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedileceği bildirilir. İdarenin bu tebligatına rağmen ilgilisi tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda sözleşme feshedilir ve teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek kalan borcun tamamı tahsil edilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.