İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları Kitabı İçindekiler Sayfası

İçindekiler

Önsöz……………………………………………………………………………………………. 5

Şekiller Tablosu………………………………………………………………………………. 23

Kısaltmalar…………………………………………………………………………………….. 25

Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İMAR PLANLARI VE
BU PLANLARI UYGULAMAK İÇİN
KULLANILABİLECEK ARAÇLAR

 1. İMAR PLANLARI VE TÜRLERİ……………………………………………………………. 27
 2. Mekânsal Strateji Planları………………………………………………………………………………………… 28
 3. Çevre Düzeni Planları………………………………………………………………………………………………. 30
 4. İmar Planları…………………………………………………………………………………………………………….. 31
 5. Nazım İmar Planları………………………………………………………………………………………………. 31
 6. Uygulama İmar Planları………………………………………………………………………………………… 34
 7. İMAR PLANLARINI UYGULAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK ARAÇLAR…………. 35
 8. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri……………………………………………………………………………….. 37
 9. Kamulaştırma…………………………………………………………………………………………………………… 39
 10. Arazi ve Arsa Düzenlemesi………………………………………………………………………………………. 41

III. İMAR PLANI UYGULAMA ARACI OLARAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ….. 41

 1. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………………. 41
 2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi………………………………………………………………….. 44
 3. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Avantajları……………………………………………………………….. 48
 4. İmar Planlarının Bütüncül Şekilde Uygulanmasına İmkân Tanıması………………………. 49
 5. Kadastral Durumun Sorunlu Olduğu Bölgelerde Kadastral Durumun Bütüncül Şekilde Düzeltilmesine İmkan Tanıması 50
 6. Kamulaştırma Külfetini Ortadan Kaldırması………………………………………………………….. 50
 7. Maliklerin Muvafakatine Gerek kalmadan Hızlı Bir Şekilde Uygulamaya İmkan Tanıması 50
 8. Maliklerden Yapılan Kesintilerin Yasal Dayanağının Bulunması…………………………….. 51
 9. Eşitlik İlkesine Uygun Olması………………………………………………………………………………… 51
 10. Daha Fazla Türde Umumi Hizmet Alanı İçin Kesinti İmkânı Tanıması…………………….. 53

İkinci Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN
HUKUKİ AÇIDAN UNSURLARI VE BU UNSURLAR AÇISINDAN MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ

Giriş…………………………………………………………………………………………….. 55

 1. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNİN SEBEP VE AMAÇ UNSURU………………….. 57
 2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Sebep Unsuru: İmar Planlarının Uygulanmasını Sağlamak 57
 3. Sadece İmar Planı Bulunan Alanlarda Parselasyon Yapılabilmesi…………………………. 58
 4. İmar Planına Uygunluk Şartı…………………………………………………………………………………. 59
 5. İkinci Kez Parselasyon Yapma Yasağı…………………………………………………………………….. 60
 6. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı……………. 62
 7. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Görüşü………………………………………………………….. 63
 8. Anayasa Mahkemesinin Görüşü……………………………………………………………………………. 66
 9. Yargıtay’ın Görüşü……………………………………………………………………………………………….. 68
 10. Danıştay’ın Görüşü………………………………………………………………………………………………. 69
 11. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu…………………………….. 74
 12. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu………………………………………………………………. 75
 13. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Amacı………………………………………………………… 75
 14. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması 75
 15. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek………………………………………………………………………………………………………………. 76
 16. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu…………………………………………………….. 79
 17. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği……………………………………………………………….. 80
 18. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu…………………………………………………………………. 81
 19. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması 82
 20. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı………………………………………………. 83
 21. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE YETKİ KURALLARI VE BU KURALLARA (YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA) AYKIRILIK HALLERİ……………………………………………………………………………………. 83
 22. Yer Yönünden Yetki Kuralları…………………………………………………………………………………… 83
 23. Yer Yönünden Genel Yetki Kuralları…………………………………………………………………….. 84
 24. Belediye Sınırları İçerisinde………………………………………………………………………………….. 84
 25. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde……………………………………………………………………… 84
 26. Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması……………………… 84
 27. Büyükşehir Mücavir Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapma Yetkisi………………… 85
 28. Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar……………….. 85
 29. İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Denetimine Tabi Olması 86

bda. Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği………………………… 86

bdb. Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu…………. 87

bdc. Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı……………………………………………………………. 88

bdd. Gönderme Zamanı……………………………………………………………………………………. 88

bde. Büyükşehirlerde Onay Mercii…………………………………………………………………….. 88

bdf. Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı              89

 1. İlçe Belediyelerinin Yetkilerini Devredebilmeleri………………………………………………… 89
 2. Belediye Sınırları Dışına……………………………………………………………………………………….. 90
 3. Mücavir Alanlarda……………………………………………………………………………………………….. 91
 4. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda……………………………………………………… 91
 5. Özel Yetki Kuralları………………………………………………………………………………………………. 92
 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri………………………………………………………………………………. 93
 7. Organize Sanayi Bölgelerinde………………………………………………………………………………. 94
 8. Genel Olarak………………………………………………………………………………………………….. 94
 9. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri…………………………………………………….. 95
 10. Endüstri Bölgelerinde…………………………………………………………………………………………… 96

ç. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler………………………………………………………………… 96

 1. Gecekondu Alanlarında………………………………………………………………………………………… 98
 2. Atatürk Kültür Merkezi Alanında…………………………………………………………………………. 100
 3. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri İle Turizm Alan ve Merkezlerinde…….. 100
 4. Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda 101
 5. Atatürk Orman Çiftliğinde………………………………………………………………………………….. 101

ı. Haydarpaşa Limanı İle İlgili Yetkiler……………………………………………………………………… 102

 1. Kentsel Dönüşüm Alanlarında……………………………………………………………………………… 102
 2. Büyükşehir Belediyelerinin Genel Yetkili Olması…………………………………………………. 103
 3. İlçe Belediyelerinin Yetkilendirilmesi……………………………………………………………….. 103
 4. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi…… 104
 5. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler………………… 104
 6. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde…………………………………………………………………………. 105
 7. Toplu Konut Alanlarında……………………………………………………………………………………… 105
 8. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama………………………………………………. 106
 9. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda……………………………………………………. 107
 10. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde……………………………………………. 108

ö. Boğaziçi Alanında Planlama……………………………………………………………………………….. 110

 1. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda……………………………………. 111
 2. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda…………….. 111
 3. Milletvekilleri Lojmanları……………………………………………………………………………………. 111

ş. Türk Boğazlar Bölgesinde…………………………………………………………………………………… 112

 1. Olimpiyat Köyünde…………………………………………………………………………………………….. 112
 2. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında……………………………………….. 113

ü. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda……………………………………….. 114

 1. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde………………………………. 114
 2. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda………………………….. 115
 3. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda 116
 4. Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi 116
 5. Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması 116
 6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi… 117
 7. Kişi Yönünden Yetki Kuralları…………………………………………………………………………………. 118
 8. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılması Zorunluluğu 118
 9. Belediyelerde……………………………………………………………………………………………………. 118
 10. İl Özel İdarelerinde……………………………………………………………………………………………. 120
 11. Diğer İdarelerde………………………………………………………………………………………………… 121
 12. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Personel Tarafından Yapılması Gerekliliği 121
 13. Meslek Türü Açısından Gereklilik………………………………………………………………………… 121
 14. Mesleki Yeterlilik Şartı……………………………………………………………………………………….. 121
 15. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı 123
 16. Zaman Yönünden Yetki………………………………………………………………………………………….. 124

III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE ŞEKİL KURALLARI (DÜZENLEMENİN YAPILIŞ ŞEKLİ) 125

 1. Düzenleme Alanının Tespiti ve Uygulayıcıların Görevlendirilmesi…………………………. 128
 2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı: İmar Planı Olmayan Alanda Düzenleme Yapılamaması 128
 3. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği…………………………………………………………………………………………………………………………… 130
 4. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi 131
 5. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının ve Kamu Tesisleri Alanına Tahsis Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi………………………………………………………………………………………….. 132
 6. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması………………….. 135
 7. Benzer İmar Koşulları Olan Bölgelerin Seçilmesi ve Uygulama İmar Planı Kararlarının Dikkate Alınması 137
 8. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği 137
 9. Düzenleme Alanının Parsel Maliklerinin İsteği Üzerine Belirlenmesi…………………. 137
 10. Uygulayıcıların Görevlendirilmesi………………………………………………………………………. 138
 11. İdarelerin Kendi Personelleri Aracılığıyla Parselasyon Yapmaları……………………………. 138
 12. Parselasyon İşinin İhale Yoluyla Yaptırılması………………………………………………………… 139
 13. Tarım Arazileri, Meralar ve Sit Alanları İçin Gerekli İzinlerin Alınması ve Meraların Tescilinin Yanlış Şekilde Yapılması 139
 14. Tarım Arazileri……………………………………………………………………………………………………. 139
 15. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazileri 140
 16. Diğer Araziler……………………………………………………………………………………………………. 142
 17. Tarım Arazileri İçin İzin Prosedürü……………………………………………………………………….. 142
 18. Mera, Yaylak ve Kışlaklar……………………………………………………………………………………. 142
 19. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar 143
 20. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar 144
 21. Başvuru……………………………………………………………………………………………………….. 144
 22. İnceleme Raporunun Hazırlanması…………………………………………………………………… 145
 23. Mera Komisyonunun ve Defterdarlığın Uygun Görüşü ve Tescil…………………………….. 145
 24. Sit Alanları İçin İzin Zorunluluğu…………………………………………………………………………. 145
 25. Gerekli Kayıt ve Haritaların Elde Edilmesi………………………………………………………………. 146
 26. Kadastro Haritalarının ve Diğer Teknik Belgelerin Temin Edilmesi…………………….. 147
 27. Başvuru……………………………………………………………………………………………………………. 147
 28. Döner Sermaye Ücretinin Yatırılması…………………………………………………………………… 148
 29. Talep İstem Belgesinin Düzenlenmesi…………………………………………………………………. 148
 30. İşlemin Gerçekleştirilmesi………………………………………………………………………………….. 148
 31. Onaylı İmar Planının ve Hâlihazır Haritanın Temini, Hâlihazır Haritanın Güncellenmesi 149
 32. Kadastral Parsellerin Hâlihazır Haritaya Aktarılması………………………………………………. 150
 33. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………… 150
 34. Aktarımım Kadastro Müdürlüğü Tarafından Kontrolü………………………………………… 150
 35. Kadastro Görmemiş Alanlarda Yapılacak İşlemler………………………………………………. 150
 36. Düzenleme Sınırının Geçirilmesi……………………………………………………………………………. 152
 37. Düzenleme Sınırının Belediye Encümeni Tarafından Belirlenmesi Gerekliliği……. 152
 38. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar………………………………………………. 153
 39. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi……………………………………………………. 155
 40. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması….. 157
 41. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Tapu Kayıtlarının İstenmesi ve Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması 157
 42. Düzenlemeye Giren Parsellerin Bilgilerinin İstenmesi……………………………………….. 157
 43. Tapu Kayıtlarında Belirtme Yapılması…………………………………………………………………. 158
 44. İmar Uygulamasına Alınan Parsellerde Satış, İfraz, Tevhit…………………………………… 159
 45. Malik Hanesi Boş Olan Ya da Mülkiyeti Davalı Olan Parsellerde Yapılacak İşlem… 159
 46. Genel Kural………………………………………………………………………………………………………. 159
 47. Malik Hanesi Boş Olan Taşınmazlar……………………………………………………………………. 160
 48. Mülkiyeti Davalı Olan Parseller……………………………………………………………………………. 161
 49. Tescilsiz İktisap Halleri………………………………………………………………………………………. 162
 50. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerin Yüzölçümlerinin Kontrolü…………………………. 164
 51. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu………………………………………………………………… 164
 52. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli……………………………………………………………………………. 165
 53. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli………………………………………………………………………….. 165
 54. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları……………………………………………………… 165
 55. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları……………………………………… 166
 56. Kaba Hatalar…………………………………………………………………………………………………….. 168
 57. Tapudaki Yüzölçümünün Yanlış Yazılmış Olması…………………………………………………… 171
 58. Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar………………………….. 172
 59. Sayısallaştırmadan Sırasında Tespit Edilen Hatalar……………………………………………….. 174
 60. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem…………………………….. 174
 61. Poligon Tesisi, Ölçü ve Hesap İşleri……………………………………………………………………….. 174
 62. Uygulama Haritaların Hazırlanması ve İmar Adalarının Teşekkülü…………………………… 175

İ. İmar Adalarının Numaralandırılması, Krokilendirilmesi ve Aplikasyonu………………….. 176

Milli Emlak Kitabı
 1. İmar Adalarının Numaralandırılması…………………………………………………………………… 176
 2. Ada Uygulama Krokilerinin Hazırlanması ve İmar Adalarının Zemine Uygulanması 177
 3. İmar Adalarının Kesin Boyutlarının Tespiti…………………………………………………………. 178
 4. Tescil Harici Yerlerin Ölçümü ve Numaralandırılması……………………………………………… 179
 5. Parselasyon Haritasının Hazırlanması ve Kadastro Paftasıyla Çakıştırılması…………….. 180
 6. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………… 180
 7. Kadastro Parsellerinin Uygulama Haritasına Aktarılması…………………………………….. 181
 8. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması…………………………………………………………….. 183
 9. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı……………………………………………………….. 184
 10. Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar 185
 11. Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi 185
 12. Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmeyeceği……………………………………………….. 186
 13. Hazine Ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi 187
 14. Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi………………………………………………………………….. 188
 15. Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi…… 188
 16. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi……………….. 188
 17. İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi………………………………………………………….. 189
 18. Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi………………… 189
 19. Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi……………………………. 189
 20. Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi……………….. 190
 21. Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi 190
 22. Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi…………………………………………. 191
 23. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli……………………………………………………………. 191
 24. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin ve Dağıtımının Yapılması………………………….. 192
 25. Genel Olarak Kesinti Şekli………………………………………………………………………………….. 192
 26. Okul, İbadet Yeri ve Karakol Alanlarının Hazine Adına Dağıtım Görmesi ve Tescil Edilmesi 192
 27. Genel Olarak………………………………………………………………………………………………… 192
 28. Karakol Yerleri……………………………………………………………………………………………… 193
 29. İbadet Yerleri……………………………………………………………………………………………….. 193
 30. İlk Öğretim Alanları……………………………………………………………………………………….. 193
 31. Yol, Meydan, Park, Otopark, Çocuk Bahçesi, Yeşil Saha Gibi Alanların Durumu…………. 194
 32. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi……………………………………………… 195
 33. Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin Yapılaşma Olmayan Kısımdan Yapılması 196
 34. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler 196
 35. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hesabı………………………………….. 198
 36. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………… 198
 37. Kamulaştırılacak Alanın Hesap Edilmesi……………………………………………………………… 199
 38. Kamulaştırma Oranının ve Her Bir Parselden Kamulaştırılacak Alanın Hesaplanması 201
 39. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması 202
 40. Kamulaştırılacak Alanların Temin Edilmesi…………………………………………………………. 202
 41. Kamulaştırılacak Alanların Tescili……………………………………………………………………….. 203
 42. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (KOP) ve Hesaplanması…………………………………………… 203
 43. Yasal Dayanak…………………………………………………………………………………………………….. 206
 44. KOP’tan Oluşturulabilecek Alanlar…………………………………………………………………….. 207
 45. KOP Oranının Hesaplanması………………………………………………………………………………. 208
 46. KOP’tan Oluşan Alanların Tescili………………………………………………………………………… 210
 47. KOP’tan Oluşturulması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması………………………. 210
 48. İmar Parsellerinin Teşkili (Geçici Parselleme)……………………………………………………….. 211
 49. Her Bir Parselden İmar Parsellerine Yapılacak Tahsis Miktarının Belirlenmesi…… 211
 50. Özet Cetvelinin Düzenlenmesi…………………………………………………………………………… 211
 51. Tahsis Cetvelinin Düzenlenmesi…………………………………………………………………………. 214

Ö. Dağıtım Kurallarına ve Parsel Üretim Şekillerine Göre İmar Parsellerinin Oluşturulması ve Müstakil, Hisseli ya da Kat Mülkiyeti Esasına Göre Dağıtımın Yapılması…………………………………………………………………………… 215

 1. Müstakil/Hisseli Parsel Verilmesi……………………………………………………………………….. 216
 2. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme…………………………………………………………………. 216
 3. İmar Parsellerinin Numaralandırılması……………………………………………………………….. 217
 4. İmar Parsellerine Kesin Şeklin Verilmesi……………………………………………………………….. 217
 5. Parselasyon Haritasının ve Cetvellerin Düzenlenmesi…………………………………………… 218
 6. Parselasyon Haritasının Düzenlenmesi………………………………………………………………. 218
 7. Ada Dağıtım Cetvelinin Düzenlenmesi……………………………………………………………….. 220
 8. Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı)……………………. 222
 9. Tescile Esas Dağıtım Cetveli (İmar Parseline Sıralı)…………………………………………….. 223
 10. Parselasyonun Onayı……………………………………………………………………………………………… 224

Ş. Parselasyon Planlarının Kadastro Müdürlükleri Tarafından Kontrolü…………………….. 226

 1. İstenen Belgeler………………………………………………………………………………………………… 226
 2. Kontrol Yetkisinin Kapsamı ve Şekli……………………………………………………………………. 227
 3. Kontrol………………………………………………………………………………………………………………. 228
 4. Düzenleme Sahasına Giren Parsellerin Ayırma Çapları, Özet Cetvelleri, Tahsis Cetvelleri, Dağıtım Cetvelleri Kontrolü 229
 5. Röleve Ölçü Krokileri ve Yüzölçümü Hesapları Kontrolü…………………………………………. 230
 6. Pafta Kontrolü…………………………………………………………………………………………………… 230
 7. Kontrol Noktalarının Tesis, Röper, Ölçü, Hesap ve Kanavalarının Kontrolü……………….. 230
 8. İmar Ada ve Parsellerinin Detay Noktalarının Konum Kontrolü……………………………….. 231
 9. İşlemin Mali Yönü (Döner Sermaye Ücreti)………………………………………………………… 231
 10. Kontrol Sonucu………………………………………………………………………………………………….. 232
 11. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli………………………………… 233
 12. Genel Olarak Tescilin Şekli…………………………………………………………………………………. 233
 13. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli…………………………………. 234
 14. Kat Mülkiyetine Göre Hisselendirme…………………………………………………………………. 235
 15. Kat İrtifakı Kurulmuş Parsellerin Tescili……………………………………………………………… 235
 16. Uygulamaya Tabi Tutulan Parsellerdeki Ayni veya Şahsi Hakların, İrtifak Haklarının, Rehinlerin, Şerhlerin, Beyanların, Takyitlerin Yeni İmar Parsellerine Aktarılması……………………………………………………. 236
 17. Tescilde Maddi Hata Yapılması…………………………………………………………………………… 238
 18. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı……….. 240
 19. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tebliği……………………………………………………… 240
 20. Genel Tebligat Zorunluluğu……………………………………………………………………………….. 240
 21. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlarla İlgili Tebligat Zorunluluğu 244
 22. Tebligatın Kapsamı ve Tebligattaki Hatanın Parselasyon İşlemini Sakatlayıp Sakatlamayacağı 244

Ü. İlk Parselasyon Harcı ve Bu Harcın Yanlış Hesaplanmasının Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı               245

 1. Genel Olarak İlk Parselasyon Harcı…………………………………………………………………….. 245
 2. İstisnalar…………………………………………………………………………………………………………….. 245
 3. Matrah ve Tarife………………………………………………………………………………………………… 247
 4. Harçtaki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı………….. 248
 5. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI İLE İLGİLİ İLKELER…………………………………. 248
 6. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı 249
 7. Düzenleme Ortaklık Payı Oranı……………………………………………………………………………… 254
 8. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………… 254
 9. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Zorunluluğu/Bu Oranın İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenememesi 255
 10. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplamaya Göre Alınması ve En Fazla %40 Alınabilmesi 256
 11. Düzenleme Ortaklık Payı Alınması İçin Parselasyon Yapma Zorunluluğu……………….. 257
 12. Birden Fazla Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı……………………………………. 257
 13. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı……………………………………………. 258
 14. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağı Kapsamında, Daha Önceden Yapılmış Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi Sayılacak Durumlar…………………………………………………………………………………………….. 259
 15. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Gereği Yapılan Kesintiler……………………….. 259
 16. 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesi Kapsamında Yapılan Kesintiler……………….. 259
 17. 2981 Sayılı Kanun’un 10/c Maddesine Göre Kesinti Yapılan Taşınmazlar…………………. 260
 18. İkinci Kez Düzenleme Ortaklık Payı Alınması Yasağının İstisnası…………………………. 261
 19. Daha Önceden Kesinti Yapıldığı Halde Düzenleme Ortaklık Payı Alınabilecek Durumlar 263
 20. 6785 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine Göre Terk Yapılmış Parseller……………….. 265
 21. 3194 Sayılı İmar Kanunu’na Göre Terk Yapılan Parseller………………………………………… 266
 22. 2981 sayılı Kanun’un 10/b Uygulaması Yapılmış Yerlerde………………………………………. 270
 23. Belediye Yapı ve Yollar Kanunu’na Göre Terkler……………………………………………………. 272
 24. Terk Edilen Miktarın DOP Miktarından Fazla Çıkması Durumunda İade Yapılıp Yapılamayacağı 273
 25. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınması…………………….. 274
 26. Genel Olarak Eşitlik Zorunluluğu………………………………………………………………………… 274
 27. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den Karşılanması 275
 28. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanabilecek Alanlar…………………………………………. 277
 29. Kanun’da Sayılanlar……………………………………………………………………………………………. 277
 30. Yollar……………………………………………………………………………………………………………….. 278
 31. Meydanlar………………………………………………………………………………………………………… 278
 32. Parklar……………………………………………………………………………………………………………… 278
 33. Yeşil Alanlar……………………………………………………………………………………………………… 279
 34. Çocuk Bahçeleri…………………………………………………………………………………………………. 279
 35. Otoparklar…………………………………………………………………………………………………………. 279
 36. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Ortaöğretim Kurumları………………………………….. 280
 37. İbadet Yerleri……………………………………………………………………………………………………. 280

ı. Karakollar………………………………………………………………………………………………………….. 281

 1. Su Yolları…………………………………………………………………………………………………………… 281
 2. Taşkın Kontrol Tesisi Alanları………………………………………………………………………………. 281
 3. Kanun’da Sayılmayanlar……………………………………………………………………………………… 282
 4. Pazaryerleri………………………………………………………………………………………………………. 283
 5. Semt Spor Alanları…………………………………………………………………………………………….. 283
 6. Ağaçlandırılacak Alanlar…………………………………………………………………………………….. 283

ç. Çay Bahçeleri…………………………………………………………………………………………………….. 285

 1. Düzenleme Ortaklık Payının Değer Artışı Karşılığı Alınabilmesi……………………………… 285
 2. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE DAĞITIM KURALLARI…………………….. 287
 3. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesi……………………………………………………………………….. 287
 4. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu…………………………………… 287
 5. İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Kapsamında Yapılan Uygulamalarda Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu 290
 6. Zorunluluk………………………………………………………………………………………………………… 290
 7. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar………………… 291
 8. Hukuki Zorunluluk Halleri……………………………………………………………………………….. 292

baa. Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması         292

bab. Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması………………………………… 293

bac. Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması……………… 293

bad. Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması………………………………….. 294

 1. Teknik Zorunluluk Halleri……………………………………………………………………………….. 294

bba. Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması     294

bbb. Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller…………………………………………. 295

 1. Fiili Zorunluluk Halleri……………………………………………………………………………………. 297

bca. Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması…………………………………………. 297

bcb. Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu        297

 1. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar……………………………………….. 299
 2. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi……………………………………………………………… 300
 3. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi…………………………………………………………………………….. 300
 4. İlkeler Çatışması……………………………………………………………………………………………. 302
 5. En Yakın Yerden ya da Eşdeğer Yerden Parsel Tahsisinde Yapılaşma Olmayan Alanların Tercih Edilmesi 302
 6. 2981/10-c Uygulamalarında Aynı Yerden Parsel Verilmesi Sorunu…………………… 303
 7. Genel Olarak…………………………………………………………………………………………………….. 303
 8. Aynı Yerden Parsel Verilmesini Engelleyen Durumlar……………………………………………. 304
 9. 2981 sayılı Kanunun 14. Maddesinde Sayılan Durumlar……………………………………….. 304
 10. Fiili, Hukuki ve Teknik Zorunluluk Halleri………………………………………………………….. 305
 11. Hissenin Bedele Dönüştürülmesi Hali……………………………………………………………….. 306
 12. Aynı Yerden Parsel Verilememesi Halinde Yapılacak İşlem……………………………………. 306
 13. Başka Yerden Arsa Tahsisi………………………………………………………………………………… 306
 14. Enkaz Bedeli Ödenmesi………………………………………………………………………………….. 307
 15. Hisse Çözümü (Ferdileştirme) Yapılamaması………………………………………………………….. 307
 16. Genel Olarak Müşterek Mülkiyet ve Sona Ermesi……………………………………………… 308
 17. Hisse Çözümünün Mümkün Olduğu Durumlar…………………………………………………… 310
 18. Ek 1. Madde Uygulamaları…………………………………………………………………………………. 310
 19. Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları…………………………………………………………….. 310
 20. Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları……………………………………………………………….. 312
 21. Şartların Denetimi…………………………………………………………………………………………. 315
 22. Paydaşların Muvafakati ya da Anlaşması……………………………………………………………… 316
 23. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller……………………………………………………………….. 317
 24. 2981/10-c Uygulamasında Hisse Çözümü……………………………………………………………. 318
 25. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılması………. 319
 26. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………… 319
 27. Hisseli Parsel Üzerinde Kalan Yapıların Durumu………………………………………………… 319
 28. Korunamadığı İçin Hisseli Parsel Üzerinde Kalan Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesi İlkesi 319
 29. Bu Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesinin Şartları……………… 321
 30. Bu Yapıların Malikleri Tarafından Kullanımına Devam Edilmesinde Süre…………………. 323
 31. Yapı Sahibinin Şerh Talebinde Bulunabilmesi……………………………………………………….. 324
 32. Ecrimisil İstenilmesi, Müdahalenin Önlenmesi ve Yıkım Davaları…………………………… 324
 33. Ağaç vb. Muhdesatın Durumu……………………………………………………………………………… 325
 34. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu………………………………………………………………….. 327
 35. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………… 327
 36. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar…………………………………………………… 330
 37. Hisselendirme Halinde Yapılabilecek İşlemler……………………………………………………. 331
 38. Kat Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda Şuyulandırma ve Kat Mülkiyetinin Bozulmaması İçin Yapılabilecek İşlemler 332
 39. Kooperatif Evleri, Siteler, Toplu Konut Alanlarında Parselasyon Planlarının Düzenlenmesi 334
 40. Hisse Yerine Bedel Verilmesi…………………………………………………………………………………. 335
 41. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde………………………………………………. 335
 42. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde……………. 336
 43. KONU YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ……………………………….. 337
 44. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Konusu: Uygulama İmar Planı İçindeki Taşınmazlar.. 337
 45. Genel Olarak İmar Planı Şartı……………………………………………………………………………… 337
 46. Parsel Maliklerinin Muvafakatinin Gerekmemesi………………………………………………. 337
 47. Yapılı ve Yapısız Parsellerin Uygulamaya Tabi Tutulabilmesi……………………………….. 339
 48. Encümen Kararında Belirtilmeyen Taşınmazların Arazi ve Arsa Düzenlemesine Tabi Tutulması 339
 49. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İkinci Kez Parselasyon Yapılıp Yapılamayacağı 340
 50. Kamu Mallarının İmar Uygulamasın Tabi Tutulması………………………………………………… 342
 51. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………… 342
 52. Kamu Malı Kavramı…………………………………………………………………………………………….. 343
 53. Kamu Mallarının Özellikleri………………………………………………………………………………… 345
 54. Kamu Mallarının Türleri……………………………………………………………………………………… 347
 55. Hizmet Mallarında İmar Uygulaması…………………………………………………………………… 347
 56. a. Genel Olarak Hizmet Malları……………………………………………………………………………… 347
 57. b. Hizmet Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması…………………………………………. 348
 58. Genel Olarak………………………………………………………………………………………………… 348
 59. Üzerinde Tesis Bulunmayan Resmi Kurum Alanlarının Durumu……………………………… 349
 60. Üzerinde Hizmet Binası ya da Tesis Bulunan Parsellerin Durumu…………………………… 351
 61. Hizmet Mallarından Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi………………………………………….. 352
 62. Orta Mallarının İmar Uygulamasına Tabi Tutulması…………………………………………….. 353
 63. Genel Olarak Orta Malları………………………………………………………………………………….. 353
 64. Meraların Uygulamaya Tabi Tutulması………………………………………………………………… 353
 65. Mera Kanunu’ndan Önceki Dönem…………………………………………………………………… 355
 66. Mera Kanunu’ndan Sonraki Dönem………………………………………………………………….. 359
 67. Yolların Parselasyona Tabi Tutulması…………………………………………………………………… 360
 68. Özel Parselasyon Yapılan Alanlarda Kamu Alanları İçin Ayrılan Alanlar…………………… 360
 69. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 361
 70. Genel Olarak…………………………………………………………………………………………………….. 361
 71. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanlar……………………………………………………… 362
 72. Bu Alanların Belediyeler Adına Tesciline Dair Uygulama………………………………………. 362
 73. Bu Alanların DOP Hesabında Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama…………………….. 363
 74. Sadece Özel Mülkiyete Konu Alanlara Denk Gelenlerin İhdasına Yönelik Uygulama….. 363
 75. Bu Alanların Hazine Adına İhdas Edilmesi Yönündeki Uygulama…………………………….. 363
 76. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Görüşü…………………………………………………. 363
 77. Değerlendirmemiz…………………………………………………………………………………………. 365
 78. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde İmar Uygulaması……………………………………………………. 368
 79. Kıyılar………………………………………………………………………………………………………….. 368
 80. Sahil Şeritleri……………………………………………………………………………………………….. 373
 81. Düzenleme Sahasında Kalan Ormanların Durumu…………………………………………………. 376
 82. Genel Sular ve Bunların Metrukatı………………………………………………………………………. 377
 83. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması…………………………………………………. 379
 84. Kamu Mallarında Mevzuata Aykırı Olarak Yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yok Hükmünde Olması 380
 85. 2/B Alanlarının Düzenlemeye Tabi Tutulması………………………………………………………… 381
 86. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması………………….. 385
 87. Koruma Amaçlı İmar Planı Şartı………………………………………………………………………….. 385
 88. Geçiş Döneminde Parselasyon Yapılamaması…………………………………………………….. 386
 89. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması…………………………………………………………. 386
 90. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması……… 387
 91. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Durumu…………………………………………………. 387
 92. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gerekenler…………………………………………………………… 389
 93. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu……. 389
 94. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar…………………………………………………………….. 392
 95. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar…………………………………………………… 393
 96. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar……………………….. 394
 97. Savunma ve Güvenlik Amaçlı Alanlarda İhdas Edilen Yollar……………………………………. 394
 98. Organize Sanayi Bölgeleri İçinde Kapanan Yoların OSB Adına Tescil Edilmesi……. 395
 99. Kapanan Diğer Yollar ve Meydanların İhdası Konusundaki Farklı Uygulamalar…… 395
 100. Belediyelerin Uygulamaları………………………………………………………………………………… 395
 101. TKGM’nin Yolların İhdas Edilip Edilmeyeceği, İhdasın Kimin Adına Yapılacağı Konusundaki Görüşü 397
 102. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü…………………………………………………………………………. 398
 103. Danıştay’ın Görüşü…………………………………………………………………………………………….. 401
 104. Değerlendirme………………………………………………………………………………………………….. 408
 105. Görüşümüz…………………………………………………………………………………………………… 408
 106. Anayasa Mahkemesinin Görüşünün ve Tüm Yolların Belediye Adına İhdas Edilebileceğine Dair Yaklaşımın Eleştirisi 411
 107. Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi……………………………………………………………. 413
 108. Kapanan Yolların İmar Uygulaması Öncesi İmar Kanunu’nun 15. Maddesine Göre İhdas Edilmesi 415
 109. Malikleri Tarafından Kamu Hizmetleri İçin Terk Edilen Yerlerin Durumu………………. 415
 110. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü………………………………………………………………………… 417
 111. Yargıtay’ın Görüşü……………………………………………………………………………………………… 418
 112. Danıştay’ın Görüşü…………………………………………………………………………………………….. 420
 113. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uygulaması……………………………………………….. 422
 114. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü…………………………………………………….. 423
 115. Malikin İade Beklentisinin Mülkiyet Hakkı Kapsamına Girip Girmeyeceği………………… 423
 116. Terk Edilen Fakat Terk Amacında Kullanılamayan Taşınmazların Eski Malike İade Edilmemesinin Mülkiyet Hakkına Aykırılığı 425
 117. Değerlendirme………………………………………………………………………………………………….. 426

Üçüncü Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE
İTİRAZ VE DAVA

Giriş……………………………………………………………………………………………. 431

 1. İTİRAZ………………………………………………………………………………………. 431
 2. Genel Olarak…………………………………………………………………………………………………………. 431
 3. İtirazın Yapılacağı Merci…………………………………………………………………………………………. 432
 4. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre…………………………………………………………………………. 432
 5. İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI………………………………………………….. 433
 6. Görev ve Yetki……………………………………………………………………………………………………….. 433
 7. Görevli Yargı………………………………………………………………………………………………………. 433
 8. Yetkili Mahkeme………………………………………………………………………………………………… 435
 9. İdari Merci Tecavüzü……………………………………………………………………………………………… 436
 10. Ehliyet……………………………………………………………………………………………………………………. 436
 11. Tapu Maliklerinin Ehliyeti…………………………………………………………………………………… 437
 12. Genel Olarak…………………………………………………………………………………………………….. 437
 13. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti……. 440
 14. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti.. 440
 15. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı………………………………………………… 441
 16. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti…………………………………………………………………………. 442
 17. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti…………….. 443
 18. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti……………………………………………………………………………….. 443
 19. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti……………………………………………………… 444
 20. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti…………………………….. 445
 21. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti………………………………………………………. 446
 22. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti…………………………………………………………………… 446
 23. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti……………………………………………………………………….. 447
 24. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti……. 448

ı. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti………………………………………………………… 449

 1. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği…………………………………………………. 450
 2. Dava Açma Süresi…………………………………………………………………………………………………… 451
 3. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi…………………………………………………….. 453
 4. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi……………………………………………….. 454
 5. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi……………………………………………………….. 459
 6. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi 460
 7. Husumet………………………………………………………………………………………………………………… 462
 8. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 3. ve 5. Maddesine Uygun Olması……………………… 463
 9. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar……………………………………………….. 463
 10. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması…………………………………….. 464
 11. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması……………………………………………….. 466

III. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ…………………………………………………… 467

 1. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi…………….. 467
 2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller…….. 468
 3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler 469
 4. Yürütmenin Durdurulması……………………………………………………………………………………… 470
 5. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesi……………………………………………………………….. 470
 6. Yürütmeyi Durdurma Kararının Uygulanması…………………………………………………….. 471
 7. İptal Davasının Karara Bağlanması………………………………………………………………………….. 472
 8. Uygulama İmar Planı- Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi…………………………………….. 472
 9. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu…. 474
 10. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi………………………………………………………………………. 476
 11. Parselasyona İlişkin İlk Derece Mahkeme Kararlarının Temyizi………………………….. 477

Dördüncü Bölüm
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN
İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ

 1. GENEL OLARAK…………………………………………………………………………… 479
 2. YERİNE GETİRME ZORUNLULUĞU…………………………………………………… 480

III. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN İDAREYE BAŞVURU………….. 481

 1. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı…………………………………………………………. 481
 2. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı……………………………………………………………………………. 482
 3. YERİNE GETİRME ŞEKLİ……………………………………………………………….. 483
 4. Genel Olarak…………………………………………………………………………………………………………. 483
 5. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu………………………….. 484
 6. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu………………………….. 485
 7. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi…………………………………………………………. 486
 8. YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 487
 9. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması 488
 10. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı İle İptal Edilmesi Gerekliliği 488
 11. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması…………………………………………………………………………………………………… 491
 12. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davasında Görev Meselesi 491
 13. Uyuşmazlık Mahkemesinin Görüşü……………………………………………………………………… 492
 14. Danıştay’ın Görüşü…………………………………………………………………………………………….. 494
 15. Yargıtay’ın Görüşü……………………………………………………………………………………………… 495
 16. Değerlendirmemiz…………………………………………………………………………………………….. 496
 17. Kararın Sonuçları……………………………………………………………………………………………….. 498
 18. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması 500
 19. Genel Olarak……………………………………………………………………………………………………… 500
 20. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları……………………………………………………………………….. 500
 21. Görev ve Yetki…………………………………………………………………………………………………… 500
 22. İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)………………………… 501
 23. Ehliyet………………………………………………………………………………………………………………. 505
 24. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı…… 506
 25. Süre…………………………………………………………………………………………………………………. 506
 26. Tam Yargı Davası Açma Süresi………………………………………………………………………….. 506
 27. Sürenin Başlangıcı…………………………………………………………………………………………. 506
 28. Husumet…………………………………………………………………………………………………………… 506
 29. Tam Yargı Davasının Esası…………………………………………………………………………………… 507
 30. Kamu Görevlisi Hakkında Şikayette Bulunma ve Tazminat Davası Açılması…………….. 508
 31. Şikayet……………………………………………………………………………………………………………….. 508
 32. Kamu Görevlisi Aleyhine Tazminat Davası Açılması……………………………………………. 509

Kaynakça…………………………………………………………………………………….. 511

Kavramlar Dizini……………………………………………………………………………. 517

Özgeçmiş…………………………………………………………………………………….. 519

Makalemizi paylaşır mısınız?