İmar Kanunu Gereğince Yıkım Kararı Almaya Belediyenin Hangi Organı Yetkili

 

İmar Kanunu’nun 32. maddesinde bu yönde açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, Danıştay içtihatlarında, yıkım kararının belediyede belediye encümeni, özel idarelerde il encümeni tarafından alınması gerektiği kabul edilmektedir. Yıkım kararı, bir yargı kararının yerine getirilmesi amacı ile alınacak olsa bile yetki encümendedir[1].

Bunun dışındaki organların yıkım kararı alma yetkisi bulunmamaktadır. Örneğin Danıştay 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre yıkma kararlarının belediye encümenince alınması gerektiğinden, bu konuda belediye başkanı tarafından alınan yıkma kararının yetkisizlik nedeniyle iptali gerektiğine karar vermiştir[2].

Aynı şekilde yıkım kararı almaya ve para cezası vermeye yetkili olmayan Yapı Kontrol ve İskan Müdürlüğü’nce tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır[3].

[1] Danıştay 6. Dairesi, 19.03.2001, E: 2000/799, K: 2001/1320

[2] Danıştay 6. Dairesi, 08.10.1987, E: 1987/74, K: 1987/874

[3] Danıştay 14. Dairesi, 10.10.2012, E: 2012/4962, K: 2012/6897