İmar Mevzuatına Göre Yapı Tatil Tutanağı Düzenleyebilecek Kişiler

Yazımızı beğenip paylaşabilirsiniz
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Yapı durdurma tutanağının belediye konusunda göre ilgili mühendisler veya fen elemanları tarafından düzenlenmesi gerekir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 4. maddesinde fen adamlarını “yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma, makina, harita kadastro ve benzeri alanlarda mesleki ve teknik öğrenim veren, en az lise dengi okullardan mezun olmuş veya lise mezunu olup, bir öğretim yılı süreyle bakanlıkların açmış olduğu kursları başarıyla tamamlamış olanlar ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitimi Kanununa göre ustalık belgesine sahip olan elemanlar” şeklinde tanımlamıştır.

Yetkili olmayan elemanların düzenledikleri tutanaklara dayanılarak yıkım kararı verilmemesi gerekir. Danıştay 6. Dairesi, 25.04.1973 tarihli ve E: 1972/2522, K: 1973/1704 sayılı kararı ile zabıta memurları tarafından düzenlenen yapı durdurma tutanağını, bu kişilerin fen elemanı niteliğinde olmaması nedeni ile hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.

Bununla birlikte Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin belediye zabıtasının görevlerini düzenleyen 10. maddesi, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak, belediye zabıtasının görevleri arasında sayılmıştır.