İmar Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren/Gerektirmeyen Durumlar

Makalemizi paylaşır mısınız?

Bilirkişi olarak görevlendirilecekler uyuşmazlığın niteliğine göre mühendisler veya fen adamları arasından seçilmelidir.

1. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren Durumlar

Para cezalarına karşı açılacak davalarda, uyuşmazlıkların bir kısmı teknik bilgi gerektiren konulardır. Bu kapsamda bilirkişi görevlendirilmesi gereken uyuşmazlık konuları şunlardır:

 • Ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapmak: Yapının ruhsat ve eklerine aykırı olmadığı ileri sürülmüş ise bu durumun belirlenmesi için bilirkişi görevlendirilmesi gerekir.
 • İmar mevzuatına aykırı yapmak: Yapının imar mevzuatına aykırı olmadığı ileri sürülmüş ise bu durumun belirlenmesi için bilirkişi görevlendirilmesi gerekir.
 • Standartlara uygun malzeme kullanmamak: Standartlara uygun malzeme kullanmamak nedeniyle ceza verilmiş ve davacı tarafından malzemenin standartlara uygun olduğu ileri sürülmüş ise bu durumun belirlenmesi için bilirkişi görevlendirilmesi gerekir.
 • Kapıcı daireleri ve sığınaklarla ilgili zorunluluklara uyulmaması: Kapıcı dairelerinin ve sığınakların İmar Kanunu’na ve Sığınak Yönetmeliğine aykırı olup olmadığı, bilirkişi incelemesi gerektirir.
 • Tehlike arz eden yapısını yıkmamak: Tehlike arz eden yapısını yıkmamak nedeniyle para cezasıuygulanmış ve davacı tarafından yapının tehlike arz etmediği ileri sürülmüş ise bu durum bilirkişi incelemesini gerektirir.

2. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektirmeyen Durumlar

Buna karşılık aşağıdaki hususlarda bilirkişi görevlendirilmesine gerek olmadığı kanaatindeyiz:

 • Ruhsat almadan yapı yapmak,
 • Özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satmak veya almak
 • 28. maddedeki yükümlülüklere uymamak (harita, plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi ve bunların yerine getirilmesinin; uygulamada bulunulacak alanın, yerleşme merkezinin ve yapının sınıfına, özelliğine ve büyüklük derecesine göre, uzmanlık alanlarına uygun olarak 38. maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılmaması)
 • Ruhsatsız yapılar için ruhsat almamak, ruhsat ve eklerine aykırılığı gidermemek
 • Geçici inşaat ve tesislerin yıktırılmaması
 • İnşaat ve tamirat yapılırken uyulması gereken kurallara uyulmaması,
 • 35. maddedeki yükümlülüklere uyulmaması (İmar Kanunundan önce her ne sebeple olursa olsun ön bahçeleri yaya kaldırımı seviyesinden 0.50 metreden daha aşağıda teşekkül etmiş bulunan binalarla bu gibi arsaların sahiplerinin, gelip geçenlerin emniyetini temin etmek üzere, yol kenarına yönetmelikle belirtilen veya civarın karakterine göre ilgili idarece tespit edilen şekilde bahçe duvarı veya parmaklık yapmaması ve gereken emniyet tedbirlerini almaması)
 • Yapı kullanma iznialındıktan sonra otopark yerlerinin, plana ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilmesi
 • Kamunun selameti için alınması gereken tedbirlerin alınmaması (Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman yayan tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin sakıncalarının giderilmemesi ve bunların ortaya çıkmasına meydan verilmesi)
 • 41. maddeye aykırı davranmak (Belediyelerin ve il özel idarelerinin belirli yollar üzerinde mahzurlu bina bulunan veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasına karar vermesi üzerine taşınmaz sahiplerinin idarece verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaması)
 • Köy yerleşme alanı sınırı içinde muhtarlık izni olmadan yapı yapmak.
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.