İmar Planı Kapsamına Alınma Açısından Hangi Taşınmazlar İçin Hangi Kurumdan İzin Alınması Gerekir?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Normal şartlar altında plan yapmakla görevli idarelerin, bir taşınmazı (bu taşınmazlar kamu idarelerine ait olsa bile) imar planı kapsamına alabilmek için taşınmaz malikinin iznini almalarına gerek yoktur. Ancak, bazı durumlarda mevzuatta öngörülen şekilde ilgili kamu idaresinden izin alınması gereklidir.

İzin alınması gereken durumlar aşağıda açıklanmıştır:

1. Tarım Arazileri İçin İzin Alınmaması

Tarım Arazileri İmara Açılabilir mi?

2. Meralar İçin İzin Alınmaması

Meraların İmar Planı Kapsamına Alınması Prosedürü

3. Sanayi Alanları İçin İzin Alınmaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22.01.2004 tarihli ve 762 sayılı Genelgesine göre, sınırları içerisinde organize sanayi bölgesi bulunan tüm idarelerin OSB dışında kalan alanlarda sanayi alanı olarak planlama yapabilmeleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş almaları ve bu Bakanlık tarafından verilecek görüşe uygun olarak işlem yapmaları gerekmektedir.

4. Vakıf Taşınmazları İçin İzin Alınmaması

5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 22. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları, koruma imar planlarını düzenlerken vakıf kültür varlıklarıyla ilgili hususlarda Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşünü almak zorundadır. Bu husus, İçişleri Bakanlığının (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) 02.05.2008 tarihli ve 12408 sayılı Genelgesi ile tüm mahalli idarelere duyurulmuştur.

5. Mezarlıklar İçin İzin Alınmaması

Mezarlıklar kullanımları bakımından aktif mezarlıklar ve metruk (terk edilmiş) mezarlıklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Metruk mezarlıklar, artık defin yapılmayan mezarlıklardır. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 24. maddesine göre metruk mezarlıklar terk edildikten en az 10 sene sonra sağlık memurları veya hükümet tabipleri tarafından verilecek rapor üzerine diğer amaçlarla kullanılabilmektedir. Hükümet tabipliği uygulaması kaldırıldığı için buradaki iznin sağlık müdürlüğünden alınması gerekmektedir. Bu nedenle yukarıdaki şartları taşıyan metruk mezarlıkların, imar planında diğer amaçlar için ayrılabilmesi, ancak sağlık müdürlükleri tarafından izin verilmesine bağlıdır.

Aktif mezarlıklar ise fiilen defin yapılan mezarlıklardır. 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunun 2. maddesine göre; bu mezarlıklar imar mevzuatı ile veya başka herhangi bir şekilde park, bahçe, meydan, otopark, çocuk parkı, yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiç bir amaç için kullanılamaz. Bu nedenle, aslında aktif mezarlıkların (mezarlık olarak kullanımının devamı şartı ile) imar planı kapsamına alınabilmesi için herhangi bir makamın iznine gerek bulunmamaktadır.

Ancak 3998 sayılı Kanunun 2. maddesi, bu kurala bir istisna getirmektedir. Madde hükmüne göre içinden yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıkların yol geçen kısımları ya da bölümleri, imar planı ile yol olarak ayrılabilecektir. Bundan dolayı, aktif mezarlıklar içinden yol geçirilecek şekilde planlama yapılabilmesi için, yol geçirilmesinin zorunlu olduğu konusunda İçişleri Bakanlığının olumlu görüşünün alınması gerekir.

6. Su ve Kanalizasyon Alt Yapısı (Sadece İstanbul İçin)

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18. maddesine göre imar planlarının hazırlık safhasında alt yapı tesisleriyle uyum yönünden İSKİ Genel Müdürlüğünün görüşünün alınması gerekir.

7. Hava Alanları İçin İzin Alınmaması

Hava alanlarının ve uçuş güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için, hava alanı civarına yapılacak yapıların belli bir yüksekliği aşmaması gerekir. Bu yükseklikler ve yapılaşmaya ilişkin diğer koşullar mania planları ile belirlenir. Mania planlarının yapım amacı, uçuş güvenliğini tehlikeye düşürecek yüksek yapılaşmaların kontrol altına alınması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Dolayısıyla, mania planı, bu plan kapsamında kalan arazilerde yapılacak inşaatların maksimum yüksekliklerini belirlemektedir.

5431 sayılı Kanunun 11/d maddesine göre yerel yönetimlerin mania planlarına uygun olarak hazırlayacakları imar planlarına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilmesi gerekir.

Ek Bilgi

Her ne kadar Kanunda sadece yerel yönetimlerin hazırlayacakları imar planlarından bahsedilmekte ise de, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri (örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı) tarafından hazırlanacak imar planları için de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün görüşünün alınması gerektiği açıktır.

8. Şehir İçi Yolların Karayolları ile Bağlantısı İçin İzin Alınmaması

6001 sayılı Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, erişme kontrolü uygulanan karayolu çevresinde, ilgili idare tarafından imar düzenlemesi yapılmadan önce,Genel Müdürlüğün olumlu görüşü alınır.Olumlu görüş alınmadan imar planı kesinleştirilemez.

9. Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında İzin

Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkı Kanunu hükümlerine göre, bu alanlarda uzun devreli gelişme planındaki esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama imar planlarının, Milli Park Müdürlüğünden uygun görüş alınarak yapılması gerekir.

10. Devlet Ormanlarında ve Özel Ormanlarda Planlama İçin İzin Alınması

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 52. maddesine göre şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki hususi orman alanlarında bu Kanunun 17. maddesine göre izin almak ve yatay alanın yüzde altısını (%6) geçmemek üzere imar planlamasına uygun inşaat yapılabilir. İnşaatların yapılmasında orman alanlarının tabii vasıflarının korunmasına özen gösterilir.

Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir.

Bu bina ve tesislerin hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda veya hususi ormanlarda yapılmak istenmesi halinde de Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde kullanım bedeli, süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca tespit edilir.

Milli Emlak Kitabı
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.