İmar Planı Yapım Yöntemleri

Makalemizi paylaşır mısınız?

Planlar değişik yöntemlerle yapılabilir.

Öncelikle, planlar, idarede görevli şehir plancıları eliyle yapılabilir.

İmar Planlarının Tasarım Yarışmaları Yoluyla Yaptırılması

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. maddesine göre idareler gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak şekilde ilan yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarışma yaptırabilir. Buna göre; ilgili belediyeler tasarım yarışması açabilecekleri gibi, bu belediyeler tarafından yetki verilmesi halinde İller Bankası tarafından da tasarım yarışması açılabilecektir.

Tasarım yarışmaları 4734 sayılı Kanunun 23. maddesine dayanılarak çıkartılan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

İmar Planlarının İhale Yoluyla Yaptırılması

Planlar ihale yoluyla da yaptırılabilir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 48. maddesine göre mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

İmar Planlarının İller Bankasına Yetki Verilmek Sureti İle Yaptırılabilmesi

İmar planları, İller Bankasına yetki verilmek sureti ile de yaptırılabilir. İller Bankasına yetki, belediye meclisi kararı ile verilir.

4759 sayılı (mülga) İller Bankası Kanununun 7. maddesinde “13.07.1972 tarihli 1609 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu idare ve kurumların istemleri üzerine harita, plan, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak, idare ve kurumların vücuda getirecekleri tesis ve yapılardan mahallince yaptırılmasına imkan olmayan veya Banka tarafından toplu olarak yapılmasında fayda bulunanları, yatırım programları içinde meydana getirmek, idare ve kurumların istemleri aranmaksızın bunların Banka yatırım programında yer alan işlerinden hibe veya fon yardımlarının katkısıyla gerçekleştirecek olanları Banka eliyle yapmak veya yaptırmak” Bankanın görevleri arasında saymıştı.

Bu Kanunu yürürlükten kaldıran 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun, İller Bankasının yerel idarelerin talep edecekleri planlama işlerini yapacağına dair açık bir hüküm ihtiva etmemektedir. Kanun’un 3. maddesinde Bankanın amacı; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmek olarak belirtilmiştir.

Fakat İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi’nin 6. maddesinde Bankanın, yerel yönetimlerin talepleri halinde; her türlü harita, imar planı, etüt, kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerini yapabileceği veya yaptırabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, yerel yönetimler tarafından talep edilmesi durumunda imar planlarının İller Bankası tarafından yapılması mümkündür.

Ayrıca 5302 sayılı Kanun’un 6. maddesine 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanun’la eklenen ve 5793 sayılı Kanun’la değiştirilen 2. fıkraya göre bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.