İmar Planına İtiraz Dilekçesi Örneği

Askıda olan imar planına itiraz dilekçesi örneği aşağıda verilmiştir.

(…) BELEDİYE BAŞKANLIĞINA/VALİLİĞİNE

(İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİNE)

………………

İTİRAZ EDEN      :               ……………………………

ADRESİ :              ……………………………

TEBLİĞ TARİHİ(*)               :              ……………………………

ASKIDAN İNDİRİLİŞ TARİHİ          :              ……………………………

İTİRAZIN KONUSU: (…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma/müvekkilim adına tescilli olan parseli/parselleri kapsayan alanda, 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, uygulama/nazım imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin belediyeniz meclisinizin/il genel meclisinin (…) tarihli ve (…) sayılı kararına yapılan itirazımızdır.

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA: (…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma/müvekkilim adına tescilli olan parseli/parselleri kapsayan alanda idarenizce 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, uygulama/nazım imar planı değişikliği yapılmıştır. Söz konusu imar planı/plan değişikliği belediye meclisinin/il genel meclisinin (…) tarihli ve (…) sayılı kararı ile onanmıştır.

Bu imar planı/plan değişikliği, (…) tarihinde askı ilanına çıkarılmış, (…) tarihinde askıdan indirilmiştir.

Bu imar planı/plan değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’na, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine ve bu konudaki Danıştay içtihatlarına aykırıdır.

Şöyle ki;

(Dilekçenin bu kısmında, parselasyon işlemindeki muhtemel hukuka aykırılık nedenleri ve buna ilişkin görüşlerin yasal/yargısal dayanakları, kitabın ilgili bölümünden yararlanılarak belirtilmelidir. Aşağıda buna dair bir örnek verilmiştir.)

Adıma/müvekkilim adına tescilli taşınmazlar, nazım imar planında konut alanına ayrılmış olmasına rağmen idarece yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında park/yeşil alan olarak belirlenmiştir.

Oysa ki Mekânsal Planları Yapım Yönetmeliğine göre uygulama imar planlarının nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Aynı Yönetmeliğe göre mekânsal planlar kapsadıkları alan ve amaçları açısından mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları olarak hazırlanır. Buna göre planlama kademeleri, üst kademeden alt kademeye doğru sırasıyla; mekânsal strateji planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planından oluşur. Yönetmeliğin 6. maddesine göre, mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır. Bu kapsamda; nazım imar planında belirlenen arazi kullanım kararları alt ölçekli uygulama imar planlarıyla değiştirilemez, aykırı düzenlemeler getirilemez. Uygulama imar planları nazım imar planlarına aykırı olamaz.

Bu nedenle söz konusu planın, adıma/müvekkilim adına tescilli taşınmazlarla ilgili kısımlarının, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP: (…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma/müvekkilim adına tescilli olan parseli/parselleri kapsayan alanda, idarenizce yapılan ve meclisinizin (…) tarihli ve (…) sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, uygulama/nazım imar planının adıma/müvekkilim adına tescilli olan parseli/parseller yönünden tekrar değerlendirilmesi ve söz konusu planın, adıma/müvekkilim adına tescilli taşınmazlarla ilgili kısımlarının, 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak değiştirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

İsim ve İmza

EKLER:

  1. Tapu belgesi.
  2. İmar planının onaylanmasına dair belediye meclisi/il genel meclisi kararı örneği.

DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

(*)            Tebliğ tarihi kısmına, imar planı işlemi bizzat taşınmaz malikine tebliğ edilmiş ise bu tarih yazılır. Tebligat yok ise boş bırakılır.                                                                                                              

2 yorum

  1. Silivri Balaban mahallesi 166 nolu ruhsatlı planlı yapılmış binamda 30 yıldır oturmaktayım. Yeni öğrendiğime göre belediye imar planlarında yeşil alan ilan edilmiş, buna Nasıl itiraz etmem gerekiyor.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.