İmar Planının İptal Edilmesi veya Değiştirilmesi Durumunda Parselasyon İşlemlerinin Durumu

İmar Planının İptal Edilmesi Durumunda Parselasyon İşlemleri

Arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinin dayanağını teşkil eden uygulama imar planının yargı kararı ile iptal edilmesi, bu planlara dayanılarak yapılan arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinin kendiliğinden iptali sonucunu doğurmaz. Çünkü uygulama imar planları ile arazi ve arsa düzenlemesi işlemleri, aynı amaca matuf işlemler olsalar dahi, tek bir idari işlemin farklı parçaları değildirler. Konuya idare hukuku açısından yaklaşırsak uygulama imar planları düzenleyici işlem, arazi ve arsa düzenlemesi işlemleri ise uygulama işlemleridir. Bunlar birbirinden bağımsız işlemlerdir. Birinin iptal edilmesi, diğeri açısından otomatikman sonuç doğurmaz.

Ancak, uygulama imar planının iptal edilmesi, arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinin de idari yargı tarafından iptal edilmesi için geçerli bir neden teşkil eder. Çünkü yukarıda vurguladığımız üzere uygulama imar planı, parselasyon işleminin sebebini teşkil eder ve sebebi yargı kararıyla iptal edilen arazi ve arsa düzenlemesi işlemi de sebepten yoksun hale gelir. Yani parselasyon işleminin dayanağı olan uygulama imar planı yargı kararı ile iptal edilir ise dava konusu edilmesi halinde parselasyon işleminin de iptal edilmesi gerekir (Danıştay 6. Dairesi, 08.05.2003, E:2002/1069, K:2003/2803).

Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumunda Parselasyon

Bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi işlemi yapıldıktan sonra imar planının değişmesi, daha önceki imar planına uygun olarak yapılan parselasyon işlemini geçersiz kılmaz. Çünkü bu durumda arazi ve arsa düzenlemesi işlemi, geçerli bir sebebe dayanarak yapılmıştır ve bu geçerli sebep (uygulama imar planı) sonradan değişse bile bu sebebe dayanarak yapılan uygulama işlemleri kendiliğinden hükümsüz hale gelmez.

Karar                                                                                              

Danıştay 6. Dairesi, 11.06.2003, E:2002/1904,K:2003/3599         

Parselasyon yapılan bir alanda sonradan imar planı değişikliği yapılmasının parselasyonun dayanağını ortadan kaldıramayacağı.

Parselasyon işlemlerinde imar planı esas alınarak planda öngörülen konut ve diğer umumi alanların oluşturulması, konut alanlarının yapılaşmaya uygun imar adası ve parseli haline getirilmesi amaçlanır. Bu nedenle parselasyon yapılan bir alanda sonradan plan değişikliği yapılması parselasyonun dayanağını ortadan kaldırmayacağından plan tadilatı yapılmasıyla söz konusu işlemin hukuka aykırı hale gelmeyeceği açıktır. Ancak yeni plana göre gerekirse yeniden parselasyon işlemi yapılabilmesi de mümkündür. Bu durumda dava konusu parselasyon işlemi plan değişikliği ile dayanaksız hele gelmediğinden bu gerekçe ile işlemin iptaline karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.