1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda İstinaf ve Temyiz


İmar Planlarının İptali

İdari yargı imar planlarındaki hukuka aykırılık nedenlerini dikkate alarak, açılan davanın kabulüne veya reddine karar verecektir. İmar planlarındaki hukuka aykırılık nedenleri konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Planlarının İptal Nedenleri ve Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri

İmar planlarına karşı idari yargıda açılan davalar yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak idari işlemin unsurları (yetki, şekil, sebep, konu, maksat) bakımından incelenerek karara bağlanır. Bu karara bağlama esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Planlarına Karşı Açılacak Davaların Karara Bağlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda İstinaf

İmar planlarıyla ilgili olarak idare mahkemelerinde açılan davalar hakkında önce istinafa başvurulması gerekir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 45. maddesine göre “İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz.”

İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda Temyiz

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 45. maddesine göre “Bölge idare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık olmayan kararları kesindir.” Yani 2577 sayılı Kanun’da bölge idare mahkemesi kararına karşı temyize başvurulacağı açıkça  belirtilmemiş ise bu kararlara karşı temyiz yolu kullanılamaz.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 46. maddesinin 1. fıkrasına göre, Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilir:

a) Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları

b) Konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalar.

c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları.

d) Belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz veya otuz gün yahut daha uzun süreyle engelleyen işlemlere karşı açılan iptal davaları.

e) Müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri hakkında açılan iptal davaları.

f) İmar planları, parselasyon işlemlerinden kaynaklanan davalar.

g) Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ile 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun uygulanmasından doğan davalar.

h) Maden, taşocakları, orman, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin işlemlere karşı açılan davalar.

ı) Ülke çapında uygulanan öğrenim ya da bir meslek veya sanatın icrası veyahut kamu hizmetine giriş amacıyla yapılan sınavlar hakkında açılan davalar.

i) Liman, kruvaziyer limanı, yat limanı, marina, iskele, rıhtım, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı gibi kıyı tesislerine işletme izni verilmesine ilişkin mevzuatın uygulanmasından doğan davalar.

j) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun uygulanmasından ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan davalar.

k) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun uygulanmasından doğan davalar.

l) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun uygulanmasından doğan davalar.

m) Düzenleyici ve denetleyici kurullar tarafından görevli oldukları piyasa veya sektörle ilgili olarak alınan kararlara karşı açılan davalar.

Bu maddenin (f) bendi gereğince, imar planları, parselasyon işlemlerinden kaynaklanan davalarda bölge idare mahkemelerinin kararları Danıştay’da temyiz edilir.

İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay’da Açılan Davaların Temyizi

Danıştay Kanunu’nun 24. maddesi gereğince ilk derece mahkemesi olarak Danıştay tarafından karara bağlanan davalar, yine Danıştay’da temyiz edilir.

Temyiz Süresi

Temyiz süresi, kararın tebliğinden itibaren 30 gündür.

İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda İstinaf ve Temyiz

Yorum Yap