1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

İmar Planlarında Sivil Savunma Bakımından Uyulması Gereken Hususlar


İmar Planlarının Hazırlanmasında Sivil Savunma

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun 15. maddesine göre, çeşitli harp silah ve vasıtalarının tesirlerine karşı sivil savunma bakımından şehir ve kasaba planlarının tanzim ve tadili hususlarıyla mühim bina ve tesislerin yer ve şekillerinin seçilmesi ve koruyucu her cins sığınak tipleri ve bunların nerelerde, ne suretle ve kimler tarafından yaptırılacağı ve kullanılacağı, bakım ve muhafazaları bir tüzük ile tespit olunur.

Bu amaçla çıkarılan Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname planlamada sivil savunma bakımından uyulması gereken esasları açıklamıştır. Buna göre; hassas bölgelerde muhtelif silah ve vasıtaların tesirlerine karşı, sivil müdafaa bakımından, şehir planlarının tertip, tanzim ve tadilleri hususları ile mühim bina ve tesislerin yer ve şekillerinin seçilmesinde tatbik olunacak esaslar bu Nizamname hükümlerine tabidir.

İskan Bölgelerinin Ayrılması

Sivil Müdafaa Bakımından Şehir ve Kasaba Planlarıyla Mühim Bina ve Tesislerde Tatbik Olunacak Esaslar Hakkında Nizamname’ye göre bu Nizamnamenin tatbikatında iskan bölgesi, İmar Kanunu ve Nizamnamesine göre, üzerinde inşaat yapılmasına müsaade edilmiş olan sahalarla bu sahalar çevresinin içinde bulunan yol, park, yeşil saha ve otopark gibi, üzerinde inşaat yapılamayan kısımları da ihtiva eden bir bütündür. İskan bölgeleri, müstakbel inkişaf sahalarını da içine alabilir.

Bu Nizamnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, İmar Nizamnamesine uygun imar planları mevcut olmayan şehir ve kasabaların meskûn sahaları, yapılacak imar planlarında iskan bölgesi itibar olunur. Bu sahalar bin hektardan az olduğu takdirde, imar planlarında bin hektara iblağ olunabilir.

Nizamname’ye göre, şehir ve kasabalar için yapılacak imar planlarında, iskan bölgelerinin bir arada büyük satıhlar teşkil etmemesi esastır. Bunu sağlamak için bölge planları ile imar planlarında gerekli tedbirler alınır. Bir şehir veya kasabanın esas iskan bölgesi, bin hektar civarında araziden fazla bir sahayı ihtiva edemez. Esas iskan bölgesi dolduğu takdirde, aynı şartlarla bir ve icabında müteaddit diğer iskan bölgeleri kurulur.

İskan Bölgeleri Arasındaki Mesafe

İskan bölgeleri arasındaki en yakın mesafe,250 bin ve daha fazla nüfuslu şehir ve kasabalarda on beş ve 250 binden az nüfuslu şehir ve kasabalarda beş kilometreden az olamaz. Topoğrafik durum müsait olduğu veya mücbir sebepler gerektirdiği takdirde bölgeler arasındaki mesafeler kısaltılabilir.

İskan Bölgeleri Arasındaki Bağlantı

İskan bölgeleri, lüzum ve icabına göre dar iskan şeritleriyle irtibatlandırılabilir. İskan bölgelerinin dağılması neticesinde belediye hizmetlerinde ve nakliye masraflarında vuku bulacak artışları mümkün mertebe azaltmak ve bölgeler arası nakliyatta kolaylık sağlamak üzere, bölge planlarıyla imar planlarında icabeden tedbirler derpiş olunur.

İskan Bölgeleri Arasında Yangın Havuzları

Nizamname’ye göre, yeni yapılacak imar planlarında, yangın bakımından her iskan bölgesi muhtelif üniteler halinde mütalaa edilir ve bu üniteler arasında elli metre civarında aralıklar bırakılır. Bu aralıklar dahilinde yangın havuzları ve su ikmal noktaları tesis edilir; artan kısımları, yeşil saha, park, bahçe ve otopark olarak kullanılır. Bu aralıklarda inşaat yapılamaz.

Yol Planlamasının Tahliyeye Uygun Hazırlanması

Ünitelerin yol şebekeleri seri tahliye ve kurtarma ameliyelerini en iyi şekilde sağlayacak bir sistem dahilinde tertiplenir. Tahliyeye tabi tutulacak yerlerde, tahliye ve kurtarma ameliyelerini sağlayan ana yolların iki tarafındaki binaların yükseklikleri, bu binaların yıkılmaları halinde yolun taşıtlara mahsus kısmında, enkazın kaplamayacağı altı metrelik bir aralık kalacak şekilde tespit olunur. Bu hükmün uygulanmasında, yıkılan bir binanın, yüksekliğinin yarısı kadar, yolu işgal edeceği göz önünde tutulur.

Bitişik İnşaat Cepheleri

Nizamname’ye göre, yeni yapılacak imar planlarında, bitişik inşaat cephelerinin yalnız bir istikamette tertip edilmelerine ve yetmiş beş metreden fazla devam etmemelerine dikkat olunur. Mevcut imar planlarında yeni ifrazlar yapıldığı takdirde de bu hüküm nazara alınır.

Kamu Binalarında Kümelenmenin Önlenmesi

Yeni inşa edilecek hastane, okul, üniversite, öğrenci siteleri ve resmi daire gibi binaların hepsinin bir arada bulunmamaları ve bombardımanlara maruz kalabilecek büyük hedeflerden yeter derecede uzak yerlerde tesis edilmeleri, imkan nispetinde temin edilir.

Nükleer taarruzlara ve devamlı bombardımanlara hedef teşkil edebileceği, Milli Müdafaa ve Dahiliye Vekaletlerince tespit edilecek şehir ve kasabalarda yeni yapılacak büyük hastane, yalnız yatılı okul, kışla ve bunlara benzer binalardan, normal zamanlarda kullanılmalarına mani bulunmayanlar tercihan iskan bölgeleri dışında ve nükleer taarruzlara karşı emniyetli mevkilerde inşa olunurlar.

Askeri Tesislerin İskan Bölgeleri Dışında Kurulması

Silah ve mühimmat fabrikaları gibi, harp gücünü doğrudan doğruya destekleyen sanayi müesseseleri ve büyük stok tesisleri, iskan bölgeleri dışında kurulur. Bu müessese ve tesisler yer altında yapılmadıkları takdirde iskan bölgeleri hudutlarının en az on beş kilometre ötesinde yer alırlar. Topoğrafik vaziyet veya mücbir sebepler dolayısıyla bu mesafe kısaltılabilir.

Yer bakımından bu şartlara uymayan mevcut müessese ve tesisler, kapasiteleri artacak şekilde tevsi olunamazlar.

Teknik Alt Yapının İskan Bölgeleri Dışında Kurulması

Nizamname’ye göre, muhabere, elektrik, havagazı, su gibi amme tesislerinin hayati ehemmiyeti haiz kısımları, iskan bölgesi dışında, tercihan yer altında ve mümkün mertebe mütenazır ve müteaddit tesisler halinde inşa olunurlar. Havagazı, elektrik, su ve kanalizasyon borularının yer altı tesislerinden yeter mesafede bulunmalarına dikkat edilir.

Şehirler arası elektrik cereyanını nakleden hatlar da iskan bölgeleri dışından geçirilir.

Askeri Hava Alanlarının İskan Bölgeleri Dışında Kurulması

Seferde askeri maksatlarla kullanılmak üzere yapılacak hava meydanları iskan bölgeleri hudutlarından en az on beş kilometre uzakta tesis edilir ve bu gibi hava meydanları civarında aynı mesafe dahilinde yeni iskan bölgeleri ihdas olunamaz.

Metro, Sinema, Tiyatro Gibi Mahallerin Yer Altında İnşaası

Yapılacak metroların, sivil müdafaa bakımından seri tahliye ve kurtarmaya müsait olmaları ve icabında sığınak olarak kullanılabilecek şekilde inşa edilmeleri lazımdır.

Sinema, tiyatro, eğlence yeri, garaj ve kapalı çarşı gibi mahallerin yer altında inşaları için belediyelerce mümkün olan kolaylıklar gösterilir.

İmar planlarının hazırlanması aşamasında uyulması gereken diğer şehircilik ilkeleri ve planlama esasları konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Planlarının Hazırlanmasında Uyulması Gereken Şehircilik İlkeleri

İmar Planlarında Sivil Savunma Bakımından Uyulması Gereken Hususlar

Yorum Yap