İmar Planlarının İlanı ve İtiraz

Genel Olarak İmar Planlarının İlanı ve İtiraz

İmar Kanunu’nun 8. maddesine göre, kesinleşen imar planları (nazım ve uygulama imar planları), onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca veya valiliklerce tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.

Bu konu hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Planları Nasıl İlan Edilir? Askı İlanı Nedir? İmar Planına Nasıl İtiraz Edilir?

2. Toplu Konut Kanunu’na Göre Onaylanan Planların İlanı ve İtiraz

Bu konu hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: TOKİ Tarafından Onaylanan Planlar İlan Edilir mi? Bu Planlara İtiraz Edebilir miyim?

3. 775 sayılı Kanun Kapsamında Hazırlanan Islah Planlarının İlanı ve İtiraz

TOKİ Başkanlığı tarafından onaylanarak kesinleşen planlar ilgili belediyede herkesin görebileceği bir yerde bir ay süre ile asılır, ayrıca mutat vasıtalarla halka duyurulur. Gerek Gecekondu Kanununda ve gerekse Uygulama Yönetmeliğinde ıslah planlarına karşı itiraz edilebileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

4. Turizm Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz

Bu konu hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Turizm Amaçlı İmar Planlarının Onayı ve Bu Planlara İtiraz

5. Koruma Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz

Bu konu hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Koruma Amaçlı İmar Planlarının İlanı ve İtiraz

6. Islah İmar Planlarına İtiraz

2981 sayılı Kanunun 13/c maddesi gereğince yapılan ıslah imar planları 3194 sayılı Kanunun 8. maddesinde öngörülen bir aylık ilan süresine ve bu süre içinde itiraza ilişkin hükümlere tabi değildir.

Bu nedenle, kapsama alınması gereken yapılanmaların bulunduğu bölgelerle bütünleştirilmesi amacına dönük ıslah planları sınırlarının genişletilmesi ya da onanlı ıslah imar planında yapılan maddi bir hatanın ortaya çıkması durumunda bu hatanın giderilmesine dönük değişiklik yapılmasının dışında, mevcut ıslah planlarının ıslah imar planı adı altında değişikliğe veya revizyona konu edilmesi söz konusu değildir.

Danıştay kararları da bu doğrultudadır. Örneğin Danıştay 6. Dairesinin 24.12.1997 tarihli ve E:1997/689, K:1997/5115 sayılı kararında; maddi hatanın düzeltilmesi ya da mevcut planın genişletilmesi dışında ıslah imar planında değişiklik yapılamayacağı vurgulanmıştır.

Ancak Kanunun 20. maddesi gereğince yapılacak ıslah imar planları İmar Kanunun 8. maddesinde öngörülen ilan ve itiraz hükümlerine tabidir

Bu nedenle, bu planların İmar Kanununun 8. maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilmesi gerekir. İlan edilen planlara bir aylık askı ilan süresi içerisinde itiraz edilmesi mümkündür. Bu planlarda gerekli hallerde İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak değişiklik yapılabilir.

7. OSB Planlarının İlanı ve İtiraz

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 74. maddesine göre planlar, valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Valilik askı tutanaklarını, İl İdare Kurulu kararını ve planları Bakanlığa iletir.

OSB Uygulama Yönetmeliğinin 74. maddesine göre bir aylık ilan süresi içinde valiliğe itiraz edilebilir. Valilik varsa itirazları, askı tutanaklarını, il idare kurulu kararını ve planları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletir.

Bakanlık ilgili OSB’nin de konuya ilişkin görüşünü alarak itirazları inceler. Bakanlık, gerekçelerini de belirtmek suretiyle itirazları kesin karara bağlar ve bu tarihten itibaren 15 gün içinde kararı ilgiliye yazı ile bildirir.

8. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Hazırlanan Planların İlanı ve İtiraz

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 20. maddesine göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış imar planları belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise belediyesince, dışında ise valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde intikal tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilir. Bu ilan yerel ve ulusal basın organları ile halkın bilgisine sunulur.

Bir aylık süre içinde imar planlarına itiraz edilebilir. İtirazlar ilan süresinin bitiminde ilgili idaresince Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilir. Bu Bakanlığa intikal eden itirazlar otuz gün içinde incelenerek kesin karara bağlanır.

Planlar, kesinleşmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi için gönderilir.

9. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planların İlanı ve İtiraz

Riskli alan ve bu alanların dönüştürülmesi için kullanılacak rezerv yapı alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan imar planları ve parselasyon planları ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğünde on beş gün süreyle ilan edilir. Bu planlara itiraz, ilan süresi içinde ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğüne yapılır ve itirazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca beş gün içerisinde değerlendirilir. İtirazların reddedilmesi hâlinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması hâlinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.