İnşaat Durdurma, Yıkım ve Para Cezası İşlemlerine Dava Dilekçesi Örneği

                                               

(…) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

………………

DAVACI               :               ……………………………

ADRESİ :              ……………………………

DAVALI :              ……………………………

ADRESİ :              ……………………………

TEBLİĞ TARİHİ(*)               :              ……………………………

DAVANIN KONUSU: (…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma/müvekkilim adına tescilli olan taşınmazda yer alan yapımız ile ilgili olarak idarenizce tesis edilen inşaat durdurma, yıkım, tehlike arz eden yapının yıkılması ve para cezası işlemlerinin iptali ile işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından yürütmenin durdurulması istemidir.

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA: (…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma/müvekkilim adına tescilli olan taşınmazda yer alan yapımız ile ilgili olarak idarenizce, inşaat durdurma yönünde işlem tesis edilmiştir. Ayrıca (…) tarihli ve (…) sayılı encümen kararıyla söz konusu yapı hakkında yıkım ve para cezası kararı alınmıştır.

Bu işleminiz, 3194 sayılı İmar Kanunu’na, söz konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planına, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine ve bu konudaki Danıştay içtihatlarına aykırıdır.

Şöyle ki;

(Dilekçenin bu kısmında, parselasyon işlemindeki muhtemel hukuka aykırılık nedenleri ve buna ilişkin görüşlerin yasal/yargısal dayanakları, kitabın ilgili bölümünden yararlanılarak belirtilmelidir. Aşağıda buna dair bir örnek verilmiştir.)

(…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma/müvekkilim adına tescilli olan taşınmazda yer alan yapımız ile ilgili olarak idarenizce, inşaat durdurma yönünde işlem tesis edildikten sonra, yapı için ruhsat almamız/yapıyı ruhsatlı hale getirmemiz için süre verilmeden encümen tarafından yıkım kararı alınmıştır.

Oysa ki 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinde “(1) Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

(2) Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

(3) Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.”

hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, ruhsat alınması veya ruhsat ve eklerine aykırılıkların giderilmesi mümkün olan yapıda bir aylık süre verilmeden yıkım kararı verilmesi mevzuata aykırıdır.

Bu nedenle idareniz encümenince alınan yıkım kararının iptal edilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP: (…) İli, (…) ilçesi, (…) Mahallesi, (…) mevkiinde, (…) pafta, (…) ada ve (…) parsel sayılı ve adıma/müvekkilim adına tescilli olan taşınmazda yer alan yapımız ile ilgili olarak idarenizce tesis edilen inşaat durdurma, yıkım, tehlike arz eden yapının yıkılması ve para cezası işlemlerinin İPTALİ ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, yargılamanın duruşmalı yapılmasına, avukatlık ücretinin ve yargılama giderinin davalı idareden alınarak tarafıma verilmesine karar verilmesi için gereğini arz ederim.

İsim ve İmza

EKLER:

  1. Tapu belgesi.
  2. İşleme dair belediye/il özel idaresi yazısının örneği.
  3. Varsa imar plânı paftası ve diğer belge örnekleri.
  4. İtiraz edilmiş ise itiraz dilekçesi ve davalı idarenin cevabı.

DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

(*)            Tebliğ tarihi kısmına, parselasyon işlemi bizzat taşınmaz malikine tebliğ edilmiş ise bu tarih yazılır. Tebligat yok ise boş bırakılır.

(**)          Belediye/il genel meclisine itiraz edilmemiş ise bu kısmın çıkartılması gerekir.   

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.