İnşaat (Yapı) Ruhsatı Alınması İçin Gerekli Şartlar ve Evraklar?

İmar Kanununun 21. maddesine göre; bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için (26. maddede belirtilen istisna dışında) belediye veya il özel idarelerinden yapı ruhsatı alınması mecburidir. Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bunun yanı sıra Kanunun 27. maddesi, kamu binalarının ruhsatlandırılması konusunda özel hükümler getirmiştir.

Aşağıda açıklayacağımız özel durumlarda bu durumun gerektirdiği şartlara, bunun dışındaki durumlarda ise ruhsat verme şartlarına uygun olarak yapılan başvuruların reddedilmesi hukuka aykırılık teşkil eder.

Ruhsat verilmesinde özel durumlar dışında kalan durumlarda genel hükümler uygulanır. Genel durumlarda, ruhsat verilebilmesi için gereken şartlar aşağıda açıklanmıştır. Bu şartlar oluştuğu halde ruhsat verilmemesi, hukuka aykırılık teşkil edecektir.

a. Gerekli Belgelerle Birlikte Müracaat

b. Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırılık Bulunmaması

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 54. maddesine göre bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinde plan ve mevzuat hükümleri ve ruhsat ve eki projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşasına devam edilemez, iskan edilen diğer bağımsız bölümlerde tamir, tadil veya ilave inşaat işlemleri yapılamaz.

Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan herhangi birisinin plan ve mevzuat hükümlerine aykırı olması, bunlara aykırı olmayan diğer yapıların tamir, tadil veya ilave inşaat işlemlerini durdurmaz.

Bütün yapılar ruhsatlı olmak şartıyla, parseldeki binaların herhangi birinin ruhsat ve eklerine aykırı olması, ruhsat ve eklerine uygun olan diğer binaların tamamına veya bir kısmına yapı kullanma izni verilmesi işlemlerini durdurmaz. Ancak, yapı kullanma izni alınan bu yapılara kat mülkiyeti düzenlenemez.

Aynı Yönetmeliğin 55. maddesinin 12. fıkrasına göre bir parselde ruhsatsız yapı bulunması halinde, bu yapı ruhsata bağlanmadan ya da yıkılmadan yeni yapı ruhsatı düzenlenemez.

c. Otopark Ücretinin Ödenmesi

Otopark Yönetmeliği, otopark ihtiyacının parselinde karşılanamaması durumunda, belediye tarafından Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek otopark bedelinin alınmasını öngörmektedir.

Yönetmeliğin 9. maddesine göre; bina içinde veya parselinde otopark yapılması mümkün olmayan yapıların durumu belediyece imar durumu ile ilgili ilk müracaat tarihinden başlayarak 30 gün içinde ilgilisine gerekçeleri ile birlikte bildirilir.

Parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan durumlarda, belediyesi veya il özel idaresi tarafından Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek otopark bedeli alınır.

Otopark ihtiyacı parselinde karşılanamayan ve idaresince İmar Kanununun 37. maddesine göre otopark tesis edilemeyen alanlarda otopark bedelinin arsa payı hariç %25’i inşaat ruhsatının verilmesi sırasında nakden, kalan %75’i ve arsa payı ise belediyesince veya il özel idaresince parselin otopark ihtiyacı karşılandıktan en geç doksan gün sonra o yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek tahsil edilir.

Yapı ruhsatı düzenleme aşamasında ödemelere ilişkin taahhütname alınır ve tapu kütüğüne bu hususta şerh düşülür.

Otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının bölge ve genel otopark yerleri tespit edilmek sureti ile belediye veya il özel idaresince karşılanması zorunludur.

Belediyeler; bina otoparkı yerine otopark sorununun nasıl çözümleneceğini, binanın hangi bölge veya genel otoparkından yararlanacağını da bildirmekle ve bu otoparkları tesis etmekle yükümlüdür. Bu durumda bölge veya genel otoparktan yararlananlardan ayrıca kullanım ücreti alınmaz.

Plansız alanlarda, otoparkın parselinde veya yapıda karşılanması zorunludur. Bu alanlarda otopark bedeli alınması söz konusu değildir.

d. Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcının Ödenmesi

Bu konuyla ilgili şu yazımıza bakabilirsiniz: Zemin Açma ve Toprak Hafriyat Harcı Nedir?

f. İlgili Mevzuatı Uyarınca Alınması Gerekli İzinlerin Alınması

İmar mevzuatımız, inşaat ruhsatı alınması için bazı izinlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Eğer özel mevzuatı gereği, yapı yapılabilmesi için belirli kurumlardan izin alınması gerekiyor ise inşaat ruhsatı verilmeden önce bu izinlerin alınmış olması gerekir. Bu konuyla ilgili şu yazımıza bakabilirsiniz: İnşaat Ruhsatı Alınması İçin Özel Mevzuatı Gereği Alınması Gereken İzinler

g. Bina İnşaat Harcının Ödenmesi

Belediye Gelirleri Kanununun ek 1. maddesine göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde inşa edilecek yapılar için her türlü inşaat ruhsatı veya tadilat ruhsatı verilmesinde bina inşaat harcının alınması gerekir. Bu konuyla ilgili şu yazımıza bakabilirsiniz: Bina İnşaat Harcı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Ne zaman Ödenir?

h. Gelişme Alanlarında Ruhsat Verilecek Ruhsatlar İçin Teknik Alt Yapı Bedelinin Ödenmesi

İmar Kanunu’nun 23. maddesine göre, iskan hudutları içinde olup da, imar planında beldenin inkişafına ayrılmış bulunan sahalarda her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verilebilmesi için teknik alt yapı bedelinin ödenmiş olması gerekir. Bu konuyla ilgili şu yazımıza bakabilirsiniz: Teknik Alt Yapı Bedeli Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.