İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gereken Evraklar

İmar Kanunu’nun 22. maddesine göre, yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55. maddesine göre yeni inşaat, ilave ve esaslı tadilat yapmak üzere parsele ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar planına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümünü almak için; yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine aplikasyon krokisini ve tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat ederler.

Bu belgelerin teslim edilmesine rağmen, yanlış ve eksiklik olmadığı halde inşaat ruhsatı verilmemesi hukuka aykırılık teşkil edecektir.

Ruhsat alınması için gerekli belgeler şunlardır:

A-Yapı Sahibinden İstenen Evraklar

Dilekçe (Kendisi veya Kanuni Vekiline Ait),

Tapu Kayıt Sureti: Bu konuyla ilgili şu yazımıza bakabilirsiniz: İnşaat Ruhsatı Almak İçin Tapu ve Tapu Yerine Geçen Belgeler

İdarece Onaylı Projeler

Dilekçeye mimari proje (vaziyet plânı, paylaşım tablosu, metrekare cetveli, kat plânları, çatı plânı ile bunlara ilişkin en az iki adet kesit ve yeteri sayıda görünüş, toprak kazı hesabı, avan proje ve tatbikat projeleri ile ısı yalıtım projesi veya raporu, yapı aplikasyon projesi, yerleşme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek peyzaj projeleri), statik proje ve zemin etüdü raporu, mekanik tesisat projesi (sıhhî tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri ve ısı yalıtım raporu), elektrik tesisat projesi (elektrik iç tesisatı ile gerekiyorsa) asansör projeleri eklenir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 57. maddesine göre, elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin yapı ruhsatı verilmesi aşamasında ilgili idareye sunulması zorunlu değildir. Ancak bu projelerin, yapı denetim kuruluşu veya projelerin uygulanmasının denetimine yönelik fenni mesuliyet üstlenen mühendisler tarafından ilgili kurumlara onaylatılarak yapı ruhsatının verildiği tarihten itibaren temel betonu dökülmeden önce ve en fazla otuz gün içinde ruhsat vermeye yetkili idareye verilmesi zorunludur. Peyzaj projelerinin de ruhsat aşamasında ilgili idareye sunulma zorunluluğu yoktur. Ancak bu projenin ruhsat onayından sonra bir aylık süre içinde idareye sunulması ve idarece onaylanması zorunludur. Bu konuyla ilgili olarak şu yazımıza bakabilirsiniz: İnşaat Ruhsatına Esas Projelerin Hazırlanması ve Onaylanması

Belediyeden Alınmış imar çapı aslı (Son 1 yıllık güncel),

Belediyeden alınmış vergi borcu yoktur yazısı,

Ada ve Parsele ait Ölçü Krokisi (Kadastro Müdürlüğünden),

Ada ve Parsele ait arsa aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü veya özel haritacıdan),

Bina Aplikasyonu,

Plankote,

Numarataj Krokisi,

Yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler sırasında ilgili yapıya ait numarataj bilgileri belediyelerin numarataj işleminden sorumlu birimleri tarafından ilgili idareye elektronik ortamda sunulur. Başvuru sahiplerinden numarataj işlemine ilişkin belge istenmez. Numarataj işleminden sorumlu birimler, numarataj bilgilerini elektronik ortamda kayıt altına almakla ve ilgili idarelerle paylaşmakla yükümlüdür.

Yapı denetim harcının yattığını gösterir banka dekontu,

Mal sahibinin kimlik fotokopisi,

Su ve Atıksu İdaresi yazısı,

Arsa boştur onayı (Fotoğraflı)

B-Müteahhitten İstenen Evraklar

Müteahhit ve yapı sahibi arasında yapılmış olan noter onaylı inşaat sözleşmesi,

Müteahhidin imza sirküleri,

Müteahhit vergi levhası fotokopisi,

Faaliyet belgesi (Ticaret ve Sanayi Odasından),

Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicili),

Müteahhit mal sahibi ise, İnşaat yapım taahhütnamesi (noter onaylı),

Yapı Müteahhiti Taahhüdü (Ek-1 Form-18’e uygun),

Müteahhit kimlik fotokopisi (Tüzel kişilerde en büyük hissedarın TC numarası),

C-Şantiye Şefinden İstenen Evraklar

Şantiye şefi sözleşmesi (Ek-13 Form-10’a uygun),

Mühendis ve mimarlar için şantiye şefliği taahhütnamesi (Ek-1 Form-6’ya uygun),

İkametgah belgesi, kimlik fotokopisi,

İnşaat Ruhsatı Müracaatın Değerlendirilmesi

Ruhsat vermeye yetkili makam, öncelikle ruhsat talebini içeren dilekçe ve eklerini inceler ve ruhsat talebinin çeşitli yönlerden imar mevzuatına, imar planına, plan hükümlerine ve konu ile ilgili diğer mevzuata uygunluğunu değerlendirir.

İmar Kanunu’nun 22. maddesine göre idareler, ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren on beş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç on beş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

Bu kurallara uyulmaması, mevzuata aykırılık anlamına gelir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.