İnşaat Ruhsatı Almak İçin Tapu ve Tapu Yerine Geçen Belgeler

TAKBİS üzerinden erişilebilen parsellerde tapunun ibrazına gerek yoktur. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55. maddesinin 14. fıkrasına göre yapı sahipleri veya vekillerinden ayrıca tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler istenmez[1].Ancak, bu durumda, yapı sahipleri veya vekillerden, başvuru dilekçelerinde TAKBİS üzerinden parsele ilişkin kayıtlara erişim için gerekli bilgileri beyan etmeleri istenir. Tapu kayıt bilgilerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)’nde bulunması halinde bu bilgilere ilgili idare tarafından TAKBİS üzerinden elektronik ortamda doğrudan erişilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bu konuda gerekli tedbirler alınır.

TAKBİS üzerinden erişilememesi halinde; tapu tescil belgesinin veya istisnai hallerde tapu yerine geçen belgelerin, yapı ruhsatı için gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak belediyeye verildiği tarihten en fazla bir ay önce alınmış olması gerekir.

Tapu yerine geçen belgeler Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55. maddesinin 3. fıkrasına göre tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler, 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun haricinde, özel kanunlara göre tahsis yapılmış olmakla beraber henüz tapu siciline malik adına mülkiyet olarak kaydedilmemiş olan gayrimenkuller için özel kanunlarda mülkiyet belgesi yerine geçeceği hükme bağlanmış olmak kaydı ile;

a) İlgili kamu kuruluşlarınca verilmiş olan tahsis belgesi,

b) Mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı,

c) Bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili makamlarca verilen belge,

ç)    Kesinleşmiş kamulaştırma kararlarıdır.

Danıştay 6. Dairesi, 07.11.1984 tarihli ve E:1982/2936, K:1984/2994 sayılı kararında “kiracıların mülkiyetlerini belgeleyememeleri nedeni ile tadilat ruhsatı alamayacaklarına” karar vermiştir.

2981 sayılı Kanun gereği hak sahiplerine verilen tapu tahsis belgesi, mülkiyeti değil hak sahipliğini belgelediğinden tapu tahsis belgesine dayanılarak inşaat ruhsatı verilemez.

[1]     Tapu yerine geçen belgelerden bazılarının TAKBİS üzerinden görülemeyeceği dikkate alındığında “yapı sahipleri veya vekillerinden ayrıca tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler istenmez.” kuralını, sadece tapu kayıt örneği olarak anlamak ve uygulamak daha doğru olacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.