İskan (Yapı Kullanma) İzni Almak İçin Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Yapı Kullanım İzin Belgesi Nedir?

İskan izni yapının tamamlandığını ve içinde oturulabileceğini gösteren bir belgedir. Bu belge, belediyeler tarafından verilmektedir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Cins Değişikliği

Yapı tamamlandıktan sonra yapılması gereken işlemler; öncelikle taşınmazın cins tashihinin yapılması ve bundan sonra kat mülkiyetinin kurulmasıdır. Kat mülkiyeti kurulduktan sonra iskan belgesi verilir.

Kullanma izni verilmeden önce cins değişikliği harcının yatırılarak cins değişikliği yapılması 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69. maddesinin son fıkrası gereği olmasına rağmen arsa ve araziler üzerine yeni inşa edilen yapılar ile yıkılan yapılar nedeniyle tapu sicilinde cins değişikliği işlemleri, mal sahiplerinin talebine istinaden yapıldığından kadastro müdürlüklerine talepte bulunulmadıkça tapu sicilinde cins değişikliği işlemleri gerçekleştirilememektedir. Bu nedenle, tapu sicili mevcut durumu göstermemekte ve güncelliğini kaybetmektedir.

Oysaki mükerrer 69. maddede “Belediyeler ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma izni (iskân belgesini) vermeden önce, vergi dairesine gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Uygulamada görülen sakıncaların ortadan kaldırılması ve cins değişikliğinin yapının kullanmaya başlamasından önce yaptırılması maksadıyla, İçişleri Bakanlığı ile TKGM’nin bağlı olduğu bakanlık arasında cins tashihi işlemlerinde yapılacak işleri belirleyen 08.08.1997 tarihli protokol düzenlenmiştir. (Bu protokol TKGM’nin 21.08.1997 tarihli ve 1997/8 sayılı Genelgesi ile tüm TKGM teşkilatına duyurulmuştur.)

Cins Değişikliği/Cins Tashihi Nedir?

Cins değişikliği; bir taşınmazın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Olmadan Cins Değişikliği Yapılabilir mi?

Tapu ve Kaqdastro Genel Müdürlüğünün 2010/4 sayılı Genelge’nin 24/1. maddesi gereğince;  “…Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat irtifakı kurulu olan yerlerin kat mülkiyetine geçiş işlemleri haricinde kalan cins değişikliği işlemlerinde, Belediye ve Valiliklerce yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce, cins değişikliğine esas olacak teknik çalışmaların yapılması için, yapı kullanma izni almaya uygun olduğuna dair verdikleri yazı ile birlikte mal sahibinin veya mal sahiplerinin birisinin bu konudaki talebini ilgili kadastro müdürlüğüne yapmaları istenecektir. Kadastro müdürlüklerince döner sermaye ücreti tahsil edilip, harç ilişiğinin kesildiği tespit edildikten sonra işleme ait belgeler ilgili Belediye veya Valiliğe gönderilecek, ilgili idaresince yapı kullanma izin belgesi verildikten sonra tescil işlemi gerçekleştirilecektir.

Yani, cins değişikliği başvurusu için, belediyelerin “yapı kullanma izni almaya uygun olduğuna dair verdikleri yazı” yeterlidir. Sonrasında döner sermaye ücreti tahsil edilip, harç ilişiğinin kesildiğinde bu belgeler ilgiliye verilir.

Cins Değişikliği Nasıl Yapılır?

Protokol hükümlerine göre işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

1) Belediye ve il özel idareleri yapı kullanma izin belgesi almak üzere yapılan başvurularda; gerekli incelemeleri yaparak yapının kullanma izin belgesi almaya uygun olduğunu belirledikten sonra cins değişikliğinin yapılması ve sonucunun bildirilmesini kadastro müdürlüğünden yazı ile isteyecek ve ilgisinin kadastro müdürlüğüne başvurusunu sağlayacaktır.

69 seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre, belediyeler veya il özel idareleri, yapı kullanma izni verilmeden önce Tebliğ ekinde (EK-1) yer alan belgeyi düzenleyerek, harcın tahsilini sağlamak üzere mükellefi ilgili vergi dairesine/malmüdürlüğüne yönlendirecektir.

2) 69 seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre ilgili belediye/il özel idaresinden alınan Tebliğ ekindeki (EK-1) belge ile yapılan başvuru üzerine, her bir bağımsız bölüm vesair tesis için harç tahsil edildikten sonra Tebliğ ekinde (EK-2) yer alan belge imza ve mühür tatbik edilmek suretiyle düzenlenerek mükellefe verilecektir. Ayrıca, mükellefe verilmek üzere ilgili tapu sicil/kadastro müdürlüğüne hitaben harcın ödendiğini ve cins değişikliğinin gerçekleştirilebileceğini belirten Tebliğ ekinde (EK-3) yer alan yazı düzenlenecektir.

Tapu Sicil/Kadastro müdürlükleri 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a bendi kapsamındaki cins değişikliği işlemleri sırasında harcın ödenmiş olduğunun belgelenmesini talep edecek ve ilgili vergi dairesi/mal müdürlüğü tarafından düzenlenen Tebliğ ekindeki (EK-3) belge ibraz edilmeksizin tapuda cins değişikliği işlemini gerçekleştirmeyecektir.

3) Kadastro müdürlüğü ilgilisinin talebini alarak cins değişikliğinin teknik işlemlerini tamamladıktan sonra dört nüsha düzenleyeceği tescil bildirimini tapu sicil müdürlüğüne gönderecektir.

4) Tapu sicil müdürlüğü, tescil işleminden sonra tescil bildiriminin üç nüshasını kadastro müdürlüğüne geri gönderecektir.

5) Kadastro müdürlüğü, değişikliği paftasına ve klasörüne işledikten sonra tescil bildiriminin bir örneğini belediye veya il özel idaresinin yazısına cevaben gönderecektir.

6) Belediye veya il özel idarelerince cins değişikliği yapılmayan yapılara, yapı kullanma izin belgesi verilmeyecektir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2451 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.