Islah İmar Planı Yapım Esasları

2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun, bu alanlarda ıslah imar planlarının hazırlanması konusunda özel hükümler ihtiva etmektedir.

Kanun’a göre ıslah imar planı, düzensiz ve sağlıksız biçimde oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme alanlarının, sınırları belli edilmek suretiyle, mevcut durumu da dikkate alınarak dengeli, düzenli ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla, halihazır haritalar üzerine yapılan ve yapılanma şartlarını da belirleyen imar planıdır.

Islah imar planı yapılacak alanlar, belediye sınırları içinde belediyelerce, belediye sınırları dışında il özel idareleri tarafından belirlenir. Islah imar planı yapım yetkisi konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Islah İmar Planı Yapım Yetkisi

Plan sınırı, 10 Kasım 1985 tarihine kadar tamamlanmış veya temel inşaatı bitmiş veya sömel betonları veya kat kolanları dökülmüş bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliği kazanmış olan 2981 sayılı Kanun kapsamındaki yapıların bulunduğu alanın sınırı olarak ele alınır.

Islah imar planı sınırları içinde zorunlu nedenlerle boş alanlar bulunabilir. Islah imar planlarının hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Islah imar planları, varsa halihazır haritalar üzerine asılır. Halihazır haritası bulunmayan alanların öncelikle haritası yapılır.

b) Bölgenin yerleşmeye müsait olup olmadığını belirleyen jeolojik rapor hazırlanır.

c) Varsa kadastral durum işlenir.

ç)    2981 sayılı Kanuna göre müracaatı yapılmış yapılar ve Kanun kapsamı dışında kalan yapılar belirlenerek planlanacak alanın kesin sınırı belirlenir.

d) Daha sonra yapı adalarında yapılaşma koşulları belirlenir ve yollar ölçülendirilir.

e) Plan notlarıile ilgili lejant paftası hazırlanır.

f) Konut dışı arazi kullanışları belirlenir.

g) Çizim tekniğinde, “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulur.

h) Planlar mümkün olduğunca fiili durum dikkate alınarak yapılır. Yapılaşma koşullarının belirlenmesinde mevcut teknik donanım gözetilir.

Ayrıca, planlanacak alan içinde yerleşecek nüfus da göz önünde bulundurularak gerekli sosyal ve teknik donatı alanları sağlanır.

Islah imar planlarının imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara çözüm getirmek amacıyla yapıldığı göz önüne alındığında bu planların konuta ve buna ilişkin donatı alanlarına yönelik olabileceği ve söz konusu planların bu işlev ile sınırlı olduğu açıktır.

Bu nedenle ıslah imar planını ile konut alanına ayrılan alanların sonradan plan değişikliği ile ticari amaçla planlanması mümkün değildir.

Islah imar planlarının ilanı ve bu planlara itiraz konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: İmar Planlarının İlanı ve İtiraz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.