İzmir’de Milli Emlaktan Satılık Sanayi İmarlı Arsalar

Aşağıda sayılan taşınmazlar İzmir ÇŞB İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından açık teklif usulü ihale ile satılacaktır. (Hazine taşınmazlarının ihale usulleri hakkında bilgi almak için şu yazımıza bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazlarının Satışında Uygulanan İhale Usulleri Nelerdir?

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
Bayındır Canlı 104 1 464,00 Küçük Sanayi Alanı 208.800,00 62.640,00 16.09.2020 11:30
Bayındır Canlı 104 2 254,00 Küçük Sanayi Alanı 101.600,00 30.480,00 16.09.2020 11:45
Bayındır Canlı 104 3 255,00 Küçük Sanayi Alanı 102.000,00 30.600,00 16.09.2020 12:00
Bayındır Canlı 104 4 256,00 Küçük Sanayi Alanı 102.400,00 30.720,00 16.09.2020 14:00
Bayındır Canlı 104 5 256,00 Küçük Sanayi Alanı 102.400,00 30.720,00 16.09.2020 14:15
Bayındır Canlı 104 6 260,00 Küçük Sanayi Alanı 104.000,00 31.200,00 16.09.2020 14:30
Bayındır Canlı 104 7 258,00 Küçük Sanayi Alanı 103.200,00 30.960,00 16.09.2020 14:45
Bayındır Canlı 104 8 519,00 Küçük Sanayi Alanı 207.600,00 62.280,00 16.09.2020 15:00
Bayındır Canlı 114 1 508,00 Küçük Sanayi Alanı 190.500,00 57.150,00 17.09.2020 10:00
Bayındır Canlı 114 2 363,00 Küçük Sanayi Alanı 127.050,00 38.115,00 17.09.2020 10:15
Bayındır Canlı 114 3 481,00 Küçük Sanayi Alanı 192.400,00 57.720,00 17.09.2020 10:30
Bayındır Canlı 114 4 513,00 Küçük Sanayi Alanı 205.200,00 61.560,00 17.09.2020 10:45
Bayındır Canlı 114 5 384,00 Küçük Sanayi Alanı 134.400,00 40.320,00 17.09.2020 11:00
Bayındır Canlı 114 6 534,00 Küçük Sanayi Alanı 200.250,00 60.075,00 17.09.2020 11:15

Bu taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihalesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İZMİR adresindeki binanın giriş katında bulunan ihale salonunda Komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

İrtifak, kiralama ve satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki ilgili Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,

b) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. İhaleye nasıl katılacağınızı öğrenmek için şu yazıya bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazı Satış İhalelerine Nasıl Katılırım?

Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenir. Hazine taşınmazları satış bedeli ödeme koşulları hakkında ayrıntılı bilgi için şu yazımıza bakınız: Hazine Taşınmazlarının Satış Bedeli Nasıl Ödenir? Taksitle Ödeme Var mı?

4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri,  KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Hazine taşınmazı satın almanın avantajları konusunda şu yazıya bakabilirsiniz: Hazine Taşınmazını Satın Almak Ne Tür Avantajlar Sağlar?

İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve fiziki mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmir.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (232) 341 68 00

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.