KADASTRO ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KADASTRO ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Kaynak

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Resmi Gazete Tarihi

28.10.1987

Resmi Gazete Numarası

19618

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesine göre kadastro çalışma alanı sınırının tespitinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 47/A maddesi hükmü gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kadastro Çalışma Alanı Sınırının Belirlenmesi

Madde 3- Kadastro bölgesindeki belediye sınırları içinde bulunan mahalleler ile köylerin her biri kadastro çalışma alanını teşkil eder.

Kadastro müdürü, hangi köy veya mahallelerde hangi gün ve saatte çalışma yapılacağını belirleyerek, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesine göre gerekli ilanı yapar.

Kadastro teknisyenleri, ayrıca, işe başlamadan evvel çalışma alanı sınırının tespitine gidileceği gün ve saat ile, nereden başlanacağını, çalışma alanına komşu belediye başkanlıkları, köy veya mahalle muhtarlıklarına duyurur. Bu duyuruda, gelmedikleri takdirde gıyaplarında işlem yapılacağı açıklanır.

Bu bildirimden sonra kadastro teknisyenlerince, tarafların (belediye başkanları, muhtar ve ihtiyar kurulu üyeleri) ve çalışma alanı tayin edilecek mahalle veya köyün bilirkişileri ile bitişik köy veya mahallede kadastro çalışması varsa o köy veya mahallede görevli bilirkişilerin zeminde gösterecekleri sınırları; sınır kayıtları, varsa sınırla ilgili mahkeme ilamları, tapu ve vergi kayıtları ve benzeri belgelere göre belirlemek suretiyle çalışma alanı sınır krokisi ve tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, tarih konmak suretiyle hazır bulunanlar tarafından “okudum” ibaresi yazılmak suretiyle imzalanır. Çalışma alanına komşu belediye ve köylerin evvelce kesinleşmiş olan genel sınırları zemine uygulanarak aynen alınır. Çalışma alanı sınır krokisinin tasdikli bir örneği kadastro müdürü tarafından ilgili kadastro hakimliğine gönderilir.

Milli Emlak Kitabı

Çalışma alanı sınır krokisi düzenlenirken, sınıra rastlayan taşınmazmallar, bütünlüğünün bozulmaması için büyük kısmının bulunduğu tarafa bırakılır.

Çalışma alanı sınırının belirlenmesi sırasında taraflar arasında anlaşmazlık çıktığı takdirde, anlaşmazlık olan kısım elde mevcut belge ve bilirkişilerin beyanlarına göre kadastro teknisyenleri tarafından resen tespit edilir. Varsa muhalefet şerhleri alınır. Tarafların itiraz ve dava hakları saklıdır.

Çalışma alanı sınırının tespiti sırasında hazır bulunmadıkları için gıyaplarında işlem yapılan belediye başkanlıkları ile köy veya mahalle muhtarlıklarına, çalışma alanı krokisinin örneği, gönderilecek bir yazı ile, hazır bulunanlara ise orada bir tutanakla tebliğ edilir. Ayrıca köy veya mahalle muhtarlıklarında ilan ettirilir, yapılan tebliğ veya ilanlarda, tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kadastro müdürlüğüne itiraz edebilecekleri bildirilir.

Çalışma alanı sınırı içerisinde orman bulunması halinde yapılacak işlem

(Başlığı ile birlikte değişik madde: 26.09.2005 tarih ve 25948 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile)[1]

Madde 4- Kadastro çalışma alanı sınırı, kadastrosuna başlanacak köy veya mahallelerin idari sınırları dikkate alınarak belirlenir. Bu idari sınırlar içerisinde bulunan ormanlar hakkında da 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesine göre oluşan kadastro ekibince işlem yapılır.

Öncelikli kadastro

(Başlığı ile birlikte değişik madde: 26.09.2005 tarih ve 25948 sayılı RG’de yayımlanan Yönetmelik ile)

Madde 5- 3402 sayılı Kadastro Kanununun 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince yapılacak kadastro çalışmalarında, çalışma alanı sınırının tespitine gerek bulunmamaktadır.

——————————————————————————————————————————————-

Maddenin değişiklikten önceki şekli:

İmar ve Kamulaştırma Alanlarının Kadastrosu

Madde 5- 3402 sayılı Kadastro Kanununun 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince imar planları ve kamulaştırma alanlarının kadastrosu yapılırken, ayrıca çalışma alanı sınırının tespitine gerek bulunmamaktadır.

——————————————————————————————————————————————-

Çalışma Alanı Sınırına İtiraz

Madde 6- Kadastro teknisyenlerinin belirlediği çalışma alanı sınırına, sınır tespitine ilişkin tutanağın tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde ilgililerince (belediye başkanı, köy veya mahalle muhtarı ve orman idaresinin mahalli kuruluşu ile sınırdaki taşınmazmalı ile ilgili özel ve tüzel kişiler) kadastro müdürlüğüne yapılacak itirazlar, gerekiyorsa mahallinde de inceleme yapmak suretiyle kadastro müdürü tarafından 7 gün içinde karara bağlanır. Bu sürenin sonunda yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

Karar Tebliği

Madde 7- Kadastro müdürünce verilen karar, ilgililer hazırsa birer örneği imza karşılığı kendilerine verilir. Hazır değilse, Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Kararda, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kadastro mahkemesine itiraz edebilecekleri açıklanır.

Bu karara karşı itiraz edilmesi halinde, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesi gereğince itiraz, kadastro mahkemesince, gerekiyorsa mahallinde inceleme yapılarak duruşma yapılmaksızın 15 gün içinde kesin karara bağlanır.

Kadastro çalışma alanı sınırı, mahalle, köy veya belediye mülki sınırı sayılmaz. Ayrıca, sınıra itiraz ve orman sınırı tespit işleminin gecikmesi kadastro çalışmalarını durdurmaz.

Mülki Sınırda Değişiklik

Madde 8- Kadastro çalışma alanı içinde, ilk parsel için kadastro tutanağı düzenlendikten sonra mülki teşkilat ve taksimatta yapılan değişiklik başlanan kadastroyu durdurmaz. Çalışmalar başladığı gibi devam eder. Köy veya mahalle muhtarlığının talebi halinde ve ya resen, tespitler kesinleştikten sonra mülki değişikliğe uğrayan kısımdaki taşınmazmalların kayıtları, mülki taksimata göre bağlı bulunduğu köy veya mahallenin tapu kütüklerine aktarılır. Fenni belgeler ve paftalarda buna göre düzeltilir. Henüz tapu kütükleri yazılmamış ise ayrıma göre düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 9- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

 

  1. Maddenin değişiklikten önceki şekli:Ormana Komşu Çalışma Alanı Sınırının BelirlenmesiMadde 4- Kadastro çalışma alanı sınırında orman bulunduğu takdirde, bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri 6831 sayılı orman kadastro komisyonlarınca tespit haritasına işaretlenerek tutanakları ile birlikte gönderilmesi için, yıllık çalışma programının tasdikini müteakip Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Orman Genel Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilir ve bu yazının bir örneği ilgili kadastro müdürlüğüne gönderilir.Kadastro müdürlüklerince, bu bildirim tarihinden itibaren iki ay geçmedikçe ormanla ilgili sınır çalışmalarına başlanamaz. Ancak ormanla ilgili olmayan sınırlarda çalışmalara başlanır.Bu süre içerisinde Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları işaret edilip sınırla ilgili belgeler kadastro müdürlüğüne gönderildiği takdirde, bu belgelerdeki sınır noktalarının zeminde gösterilmesi için 15 gün önceden mahalli orman teşkilatından bir teknik eleman gönderilmesi istenir.Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenmiş orman sınır haritaları, orman idaresinin yetkili elemanları ile birlikte zemine uygulanarak, orman ile kültür arazisini ayıran sınır noktaları işaretlenir. Bu noktalara kadastro teknisyenlerince teknik yönetmeliklerde ebatları ve mesafeleri belirlenen genel sınır betonları diktirilir ve bu noktaların kadastro paftalarına tersim edilecek şekilde ölçüleri yapılır.Belirlenen günde yetkili teknik eleman gelmediği takdirde, sınır haritaları kadastro ekibince zemine uygulanmak suretiyle işlem yapılır.İki aylık süre içinde orman kadastro komisyonlarınca orman sınırlarının belirlenmemesi durumunda, ormanla ilgili kadastro çalışma alanı sınırı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca kadastro ekiplerince resen belirlenir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.