Kadastro Komisyonlarına İtiraz Nasıl Yapılır? Kadastro Tutanaklarına Nasıl İtiraz Edilir?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilmektedir. Burada yapılan itiraz kadastro komisyonuna yapılan itirazdır. Kadastro Mahkemesinde açılan kadastro tespitine itiraz davası ile karıştırmamak gerekir. Kadastro tespitine itiraz davası konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: Kadastro İşlemleri Nasıl İlan Edilir? Kadastro İşlemlerine Karşı İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Taşınmazların Sınırlandırılması, Hak Sahipliğinin Tespiti ve Kadastro Tutanağının Düzenlenmesi

Kadastro Kanunu’nun 7. maddesine göre, kadastro teknisyenleri hazır bulundukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda, varsa harita, tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak inceler ve mahalline uygular. Hazır bulundukları takdirde ilgililerin mahallinde verdiği belgeler de göz önünde tutularak, varsa tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeler, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanmak suretiyle mahalline uygulanır ve teknik yönetmeliğe göre taşınmazın sınırlandırılması yapılır.

Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatleri her taşınmaz için düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazarak taşınmazı sınırlandırır ve hak sahiplerini tayin eder.

Kadastro Tespitine Nasıl İtiraz Edilir?

Kadastro ekipleri tarafından düzenlenen kadastro tutanaklarına, kadastro komisyonu nezdinde itiraz edilebilir.

Kadastro Tespitine İtirazın Süresi: Kadastro Komisyonlarına İtiraz Hangi Aşamada Yapılır?

3402 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre, kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir. İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik, itiraz süresini, orman parseli olup olmamasına göre bir ayrıma tabi kılmıştır. Buna göre;

– Orman parsellerine, kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar,

– Orman parselleri dışında kalan taşınmazlara ise kadastro tutanaklarının düzenlendiği tarihten kadastro ekibince çalışma alanında sınırlandırma ve tespit işlerinin bitirildiğine ve ölçülecek taşınmaz kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar,

İtiraz edilebilir.

Kadastro Tespitine İtirazın Şekli

Yönetmeliğin 6. maddesine göre, itiraz, kadastro müdürlüğüne veya kadastro teknisyenlerine verilen bir dilekçe ile yapılabileceği gibi, kadastro tutanağına yazdırılmak suretiyle de yapılabilir. Adına tespit yapılan kimse veya itirazda yararı olan kimseler itiraz edebilirler. İtiraz vekil aracılığı ile varsa kanuni temsilci tarafından da yapılabilir. Bu durumda vekâletnamenin veya kanuni belgenin ilgililerince verilmesi zorunludur.

Kadastro Tespitine İtirazın Yapılacağı Makam

3402 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre itiraz, kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. Bu durumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir. İtirazla ilgili tutanak ve ekleri, itiraz tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde, kadastro komisyonuna intikal ettirilmek üzere kadastro müdürüne teslim edilir.

Kadastro müdürlüğüne intikal eden bütün itirazlar geliş sırasına göre örneği bu Yönetmeliğe ekli “itiraz defteri” ne kaydedilir ve itirazla ilgili yapılan işlemler bu defterde gösterilir.

Kadastro Tespitine İtirazın Kapsamı

3402 sayılı Kanun’un 9. maddesine göre itiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir. Bir belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez. Bununla birlikte İtirazları İnceleyecek Kadastro Komisyonunun Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Yönetmelik belgeye dayanmayan fakat tespitin dayandığı belgenin geçersizliğini ileri süren itirazların da yapılabileceğini kabul etmektedir. Yönetmeliğin 8. maddesine göre;

1- Tespite esas alınan belgenin geçersiz olduğu ileri sürülüyorsa, (1515 sayılı Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun veya 3402 sayılı Kanunun 13/B – c maddesi uyarınca tapu kaydının geçersiz hale gelmesi, parmak iziyle düzenlenen senetlerin kanunun öngördüğü şekle uygun olmaması veya belgelerin sahte olması gibi).

2- Tespit bir belgeye veya bilirkişi beyanlarına dayalı olarak yapılmakla birlikte taşınmaz üzerinde hak iddia eden kimse belgeye dayanıyorsa, (Kadastro Kanununun 10. maddesi uyarınca, itiraz nedeniyle ibraz edilen belgelere karşı şahit dinlenemez.)

Yapılan itirazlar incelenir. İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır.

Kadastro Tespitlerine Milli Emlak Tarafından İtiraz

151 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, İtiraz süresinin; kadastro tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren kadastro ekibinin çalışma alanında parsellerin sınırlandırma ve tespit işlerini bitirdiğine ve ölçülecek taşınmaz kalmadığına ilişkin tutanağın düzenleneceği ana kadar olduğu göz önünde bulundurularak, Tebliğde ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara aykırı olarak yapılan tespitlere gözlemci memurların bildirimi üzerine, illerde il müdürünün, ilçelerde milli emlak şefinin itiraz etmesi gerekmektedir.

İtiraz edilirken, Kanunun 9/3. maddesi göz önünde tutulmalı, itiraz yazısına, taşınmazın durumuna, itirazın konusuna göre gerekli belgeler eklenmelidir. Örneğin; özel mülkiyet konusu olmaması gereken bir taşınmazın kişi adına yapılan tespitine itiraz edilecekse, bu taşınmaz hakkında ilgili teknik bilirkişilerden alınacak rapor itiraz dilekçesine eklenmelidir. Eğer taşınmazdaki miktar fazlalığına itiraz yapılacaksa, duruma göre taşınmaz üzerindeki zilyetlik süresine veyahut taşınmazın hudutlarının niteliğine ilişkin uzman bilirkişi raporu alınarak itiraz edilmelidir.

Kadastro tespitleri sırasında Hazine taşınmazlarının ne şekilde tedavül gördüğü ile hangi taşınmazların tespitine itiraz edildiğine ilişkin olarak gözlemci memur tarafından düzenlenecek bir rapor, kadastro çalışma alanında işlerin bitimini izleyen üç gün içerisinde ilçelerde milli emlak şefine, illerde millî emlâk müdürüne verilecektir. Rapor, bu kişilerce incelenecek ve itiraz edilmesi gerektiği halde itiraz edilmeyen taşınmazlar hakkında dava açmak üzere askı cetvellerinin Kadastro İlanları Hakkındaki Yönetmeliğinin 7. maddesi gereğince ilan edilmesi beklenecektir.

Kadastro Komisyonu İnceleme Süresi

3402 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre, komisyon kendisine intikal eden işlerle (orman parselleri dışındaki diğer taşınmazlara yapılan) itirazlı tutanakları, intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle kadastro ekibinin çalışma alanındaki faaliyetleri sona erinceye kadar incelemek zorundadır. Yönetmeliğin 8. maddesine göre, komisyon; orman parsellerine yapılan itirazları, tutanakların intikal tarihinden itibaren on beş gün içinde veya gerekçe gösterilmek suretiyle çalışma alanında ölçülecek orman parseli kalmadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihe kadar incelemek zorundadır.

Kadastro Komisyonu İncelemesinin Kapsamı

Yönetmeliğin 8. maddesine göre, komisyonun buradaki incelemesi sadece, belgenin hukuksal durumu ile belgenin bu yere ait olup olmadığı hususu ile sınırlıdır. Komisyon, gönderilen tutanaktaki bilgilerden, gerektiğinde tutanakta beyanları alınan kimselerin de görüşlerinden yararlanmak suretiyle hak sahibini belli eder.

Aynı parsel için birden fazla itiraz yapılması halinde itirazlar henüz sonuçlandırılmamış ise birlikte incelenerek sonuçlandırılır. İtirazların sonuca bağlanmasından sonra yapılacak itirazlar ise ayrıca incelenip yeniden komisyon tutanağı düzenlenir. Ancak, askı cetvellerinde bütün itirazlar incelenerek en son durum gösterilir.

3402 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre, aynı kuvvet ve mahiyetteki belgelerin uygulanmasında sonuca varılamayan veya çözümü kanunlarla mahkemelerin takdirine bırakılan konular, kadastro komisyonu tarafından gerekçe gösterilmek suretiyle tutanak ve ekleri ile birlikte kadastro mahkemesine devredilir.

Kadastro Komisyonu İncelemesinin Sonucu

3402 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre, komisyonca yapılan incelemeler sonucunda eski tutanağın yerine kaim olmak üzere hak sahibini belirleyici yeni bir tutanak düzenlenir.

Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesine göre, komisyon tutanağı; taşınmazın bağlı bulunduğu il, ilçe, mahalle veya köyü (çalışma alanı) ile mevki veya sokağını, kütük sahifesi, ada, parsel ve pafta numarasını, komisyonca takdir edilen değerini, komisyonun tespit gerekçesini, komisyon başkanı ve üyeleri ile hazır bulunanları adı, soyadı ve imzalarını, sınırlandırma ve tespitin sonucunu, tapu kütüğüne tescil edenler ile tescili kontrol edenlerin adı, soyadı ve imzalarını, komisyonca belirlenen hak sahiplerinin kimliklerini kapsar.

Bu tutanak, komisyon üyeleri ile bilgilerine başvurulan kimseler tarafından imza edilir. Gerektiğinde bilirkişilerin ve muhtarın bilgilerinden yararlanılabilir. Belgeye karşı şahit dinlenmez.

Komisyon, tam üye sayısı ile toplanarak oy çokluğu ile tespit yapar. Komisyon üyeleri arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde, tam üye sayısı ile toplanarak oy çokluğuna dayalı olarak tutanak düzenlenir.

Kadastro Komisyonu İnceleme Sonucunun İlanı

3402 sayılı Kanun’un 10. maddesine göre, sonuç askı ilanı ile ilgililere duyurur. Komisyonca düzenlenen tutanakların sonucu, Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca yapılacak askı ilanında belirtilir. İtiraz eden kimse, itirazı için doğrudan başvurduğu zaman, kendisine tebligat yapılmayacağı, sonucuna askı ilanında açıklanacağı hatırlatılır.

Kadastro Komisyonlarına İtiraz Nasıl Yapılır? Kadastro Tutanaklarına Nasıl İtiraz Edilir?
Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2376 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.