İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri
  3. Kamu Mallarının Türleri ve Kamu Mallarının Sınıflandırılması

Kamu Mallarının Türleri ve Kamu Mallarının Sınıflandırılması


Türk hukukunda kamu malları, a) hizmet malları, b) orta malları, c) sahipsiz mallar (devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler) olmak üzere 3 kısma ayrılır.

Hizmet Malları

Kamu hizmet malları, bir kamu hizmetine, o hizmetin öğesini (unsurunu) oluşturacak biçimde bağlanmış taşınmazlardır. Sahipsiz mallar ve orta mallarında olduğu gibi hizmet mallarında da ayrıntılı bir kanun yoktur. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. maddesinin (A) bendinde; “Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, kitaplık, namazgah, cami, genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile   kapanmış olan yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet malları) kayıt, belge veya özel kanunlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye, köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği adlarına tespit olunur” denilmektedir. Hizmet mallarının en belirgin özelliği görülen kamu hizmetinin doğrudan bir unsuru olmalarıdır.

Hizmet mallarının tapuya tescil edilmeleri onların özel mülkiyet konusu olabilecekleri anlamına gelmez. Hizmet malları bir kamu hizmetinin görülmesinde doğrudan kullanılan mallardır. Hizmet malları bu niteliklerini bir tahsis işlemi ile kazanırlar; tahsisin kaldırılması ise, malı tekrar özel mülkiyete konu olabilecek hale getirir.

Orta Malları: Kamu Orta Malları Nelerdir?

Orta malları, devletçe herkesin veya bir kısım halkın yararlanmasına tahsis edilen ya da kadimden beri kamunun müşterek olarak yararlanmasına açık olan mallardır. Orta mallarında durum diğer kamu mallarına göre daha da düzensizdir. Bir malın orta malı olarak nitelendirilebilmesi için yukarda belirtilen iki durumdan birinin varlığı şarttır. Yani mal ya kadimden beri insanlarca ortak kullanıla gelmiştir ya da idare tarafından toplumun yararlanmasına tahsis edilmiştir.

Orta malları Medeni Kanunun 641. maddesinde “menfaati umuma ait mallar” şeklinde ifadesini bulmuş ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında oldukları belirtilmiştir.

Orta malları herkesin yararlanmasına açık olabilecekleri gibi sadece belli bir topluluğun yararlanmasına da açık olabilirler. Yolların ve meydanların kullanma hakkı herkese ait iken mera ve yaylakta kullanma hakkı belli bir topluluğa aittir.

25.2.1998 tarih ve 4342 sayılı Mera Kanunu kabul edilinceye kadar, münhasıran mera, yaylak ve kışlakları düzenleyen bir kanun mevcut değildi. Mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili olarak çeşitli kanunlar da bir takım hükümler bulunmaktaydı. Bu durum da doğal olarak uygulamada bazı sorunlar yaratıyordu. Ayrıca meraların bakım, ıslah ve korum konuları da sürekli ihmal edilmişti. Bunun neticesinde de ülkemizdeki meraların yüzölçümlerinde büyük azalmalar meydana gelmiştir. Meralarla  ilgili olarak karşılaşılan sorunların giderilmesinde bilimsel çalışmalar ve Yargıtay içtihatları önemli rol oynamış ve uygulamaya da ışık tutmuştur. Özellikle Yargıtay meralar konusunda çok büyük bir hassasiyet göstermiştir.

Konuyla ilgili olarak 7 Ramazan 1274 tarihli Kanunname-i Arazide de çeşitli hükümler bulunmaktaydı. Bilindiği gibi Arazi Kanunu araziyi 5 çeşide ayırmıştır. Bunlar Mülk Arazi, Miri Arazi, Vakıf Arazi, Metruk Arazi ve Mevat Arazidir. Burada bizi ilgilendiren Metruk Arazidir. Metruk Arazi Devlete ait olup, kamunun yahut belli bir veya bir kaç köyün yahut kasaba halkının yararlanmasına terk olunmuş arazidir. Metruk Arazi deyimi bu amaca yönelik bir anlam taşımaktadır. Metruk deyimini lügatteki anlamıyla terk edilmiş ve yüzüstü bırakılmış biçiminde değerlendirmek doğru değildir.

Arazi Kanununun 5.maddesinde “Arazi metruke iki kısımdır. Biri umum nas için terk olunmuş yerlerdir ki tarikı-am bu kabildendir. Diğeri bir karye ve kasaba veya kura ve kasabatı müteaddidenin umum ahalisine terk ve tahsis olunan yerlerdir ki ahali-i kura ve kasabata tahsis kılınmış olan meralar bu kabildendir” denilmektedir. Buradan da meraların metruk arazi kapsamında değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Maddenin devamından da metruk arazinin herkesin yaralanmasına açık olabileceği gibi sadece belirli bir kesimin yararlanmasına da açık olabileceği anlaşılmaktadır. Bir yerin mera olduğu ise iki türlü kanıtlanabilir. Bunlardan biri tahsis, diğeri ise kadimden beri kullanmadır.

4342 sayılı Mera Kanununun 2. maddesinde anılan kanunun, mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanları kapsadığı ifade edilmiştir. Kanunun 4’ncü maddesinde, mera, yaylak ve kışlakların hukuki durumu belirlenmiştir. Hükümetin teklif ettiği metinde “Mera, yaylak ve kışlakların kuru mülkiyetinin Hazineye, intifaı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir” denilmişse de, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonunca bu ifade metinden çıkarılmıştır. Gerekçe olarak da mera, yaylak ve  kışlaklar üzerinde Hazinenin mülkiyet hakkının kabulü halinde, bu yerlerde Devletin hüküm ve tasarrufunun söz konusu edilemeyeceği gösterilmiştir. Ayrıca kuru mülkiyetin, ancak özel mülkiyet konusu olan arazi üzerinde tesis edilebileceği, ifade edilmiştir.

442 sayılı Kanunun 17. maddesinin 12. bendinde “köy sınırı içindeki otlaklardan ve meralardan fazlasının kira paraları” köy parasından sayılmıştır. Dolayısıyla köylerdeki mera ve otlaklardan ihtiyaç fazlasının kiralanabilmesi anılan maddeye göre imkan dahilindeyken yeni Mera Kanununda da meraların kiralanabileceğine dair hükümler bulunmaktadır. Ancak kiralamanın usul ve esaslarının yönetmelikle tespit edileceği belirtilmiştir. Kiralamanın kim tarafından yapılacağı da kanundan tam olarak anlaşılamamaktadır. 

4342 sayılı Mera Kanununun 14. maddesinde tahsis amacının değiştirilmesi düzenlenmiştir. Buna göre, “Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Bu kanundan önce Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Belediyelerin meraların tahsis amacını değiştirme yetkileri vardı. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununun 11. maddesinin son fıkrası uyarınca da mera vasfının değişmesi mümkündü. Ancak Mera Kanununun 14. maddesinde hangi durumlarda mera vasfının değiştirilebileceğinin açık bir şekilde belirtilmiş olması olumlu bir yaklaşımdır. Çünkü daha önce mera vasfının değişip değişmediği konusunda ortak bir kıstastan hareket edilmiyordu. Vasfı değişen meraların Hazine adına tescil edileceğinin de madde metninde açıkça ifade edilmesi isabetli olmuştur.

Mera, yaylak ve kışlaklara tecavüz olduğu takdirde muhtarlar ve belediye başkanları durumu derhal Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Kanunun 27. maddesinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında yapılacak işlemler düzenlenmiştir. Ancak uygulamada bu maddede öngörülen işlemlerin yapılıp yapılamayacağı zaman geçtikçe anlaşılacaktır.

Önceden meralardan parasız; yaylak ve kışlaklardan ise belli bir ücret karşılığında yararlanılması mümkünken, Mera Kanunu ile meralardan yararlanmak  için de bir ücret ödenmesi hükmü getirilmiştir. Bu Mera Kanunu ile getirilen önemli bir değişikliktir.

4342 sayılı Mera Kanunu ile değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler kanunda tek tek sayılmıştır. 442 sayılı Köy Kanununun ek 12. maddesinde, 20.05.1987 tarih ve 3367/1 md. ile gelen Ek 14. maddede, “Köy yerleşme planında konut alanı ve köy genel ihtiyaçlarına ayrılan yerler. Devletin hükmü ve tasarrufu altında bulunan mera, yaylak, seyrangah, yol, harman ve panayır yerleri gibi alanlar ve hazinenin mülkiyetinde olup kamu hizmetine tahsis edilmemiş taşınmaz mallar köy yerleşme planının onayı ile bu vasıflarını kendiliğinden kaybeder ve valiliğin talebi üzerine köy tüzel kişiliği adına re’sen tapuya tescil edilir” denilmektedir. Anılan madde 4342 sayılı Mera Kanunu ile yürürlükten kaldırılmamıştır. Mera Kanununun 14. maddesinde meraların tahsis amaçlarının değiştirilmesi ayrıntılı olarak düzenlenmiş ve köy yerleşim planlarından söz edilmemiştir. Bu nedenle Köy Kanununun anılan maddesi uyarınca işlem yapılması halinde meraların vasıflarını kaybedip kaybetmeyecekleri tartışmalı ve yoruma açık bir konudur.

Ayrıca 09.05.1985 tarih ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 9. maddesinin (d) bendi, 4342 sayılı Mera Kanununun 36. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinin (p) bendinde “Kiraya verilecek Hazine arazisi genişliğini, kira bedelini ve kiralayacak olan topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçileri tespit etmek ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve her türlü ölçü işlerini yapmak ve Hazine adına tescil işlemlerini yaptırmak ve evvelce dağıtılan arazilerde tashih,ıslah ve istirdat işlemlerini yapmak,mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsisini yapmak, ayrıca lüzumlu hallerde bunlardan ihtiyaç fazlalarının tespiti ile Hazine adına tescilini sağlamak” denilmekte olup bu madde de Mera Kanunu ile değiştirilmemiş ve yürürlükten kaldırılmamıştır.

2644 sayılı Tapu Kanununun 8 ila 14. maddelerinin deniz ve göllerle ilgili hükümleri, 11.07.1972 gün ve 1605 sayılı Kanunla 6785 sayılı İmar Kanununa eklenen ek 7 ve 8. maddeleri karşısında aynı kanunun 3. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından, 1580 sayılı Belediye Kanununun 159. maddesinin deniz, göl ve nehirlerden doldurulmuş olan yerlerle ilgili hükümlerinin de uygulama imkanı kalmamıştı. Ancak 4342 sayılı Mera Kanununun 33. maddesi ile Belediye Kanununun anılan maddesinde yapılan değişiklik neticesinde belediye marifetiyle deniz, göl ve nehirlerden doldurulmuş yerlerin durumları tekrar tartışmalı hale gelmiştir.

Netice olarak 4342 sayılı Mera Kanunu bir takım eksiklikleri olmakla beraber önemli bir boşluğu dolduracaktır. Kanunun uygulamaya girmesinden sonra görülebilecek aksaklıklarının giderilmesi şüphesiz imkan dahilindedir. 4342 sayılı Kanun, bugüne kadar büyük bir hızla azalmış olan meraların bundan sonra en azından varolanların daha iyi bakım, ıslah ve korunmalarını sağlayarak azalmalarına engel olabilecek nitelikte gözükmektedir.

Orta malları eski hukukumuzdaki metruk arazinin özelliklerini taşımaktadır. Bu çeşit yerlerden faydalanma zilyetliğe dayanan bir temellük hakkı olmayıp Devletin hükümranlığı altındaki topraklardan halkın yararlanmasına müsaade etmesidir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. maddesinin (B) bendinde orta mallarının sınırlandırılacağı, parsel numarası verilerek yüzölçümünün hesaplanacağı ve bu gibi taşınmaz malların özel siciline yazılacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan maddede bu sınırlandırmanın tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu suretle belirlenen taşınmaz malların özel kanunlarında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla özel mülkiyete konu teşkil etmeyeceklerdir.

Yol, meydan, köprü gibi herkesin ortak yararlanmasına açık malların ise haritasında gösterilmekle yetinileceği, belirtilmiştir. Orta mallarının tapuya tescil edilmeleri niteliklerinin değişmesine yol açmaz.

Sahipsiz Mallar

Sahipsiz mallar herkesin doğrudan doğruya ortak yararlanmasına doğal nitelikleri gereği açık olan mallardır. İnsanların  bu malları ortak kullanmaları için tahsis işlemine (idari) gerek yoktur. Medeni Kanunun 641. maddesinde; “Sahipsiz şeyler ile menfaati umuma ait olan mallar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Hilafı sabit olmadıkça menfaati umuma ait sular ile ziraata elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kaynaklar kimsenin mülkü değildir. Sahipsiz şeylerin ihraz ve işgali, yollar ve meydanlar, akar sular ile yatakları gibi menfaati umuma ait malların işletilmesi ve kullanılması hakkında ahkamı mahsusa vazolunur” denilerek, sahipsiz malların neler olduğu belirtilmiştir. Buna göre; tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kaynaklar sahipsiz mallardır.

Ancak sahipsiz mallar maddede sayılanlar ile sınırlı değildir. Anayasada kıyılar, ormanlar ile tabii servetler ve kaynaklar da özel mülkiyete konu olmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden sayılmaktadır.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. maddesinin (C) bendinde “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir, istisnalar saklıdır” denilerek Medeni Kanunun 641. maddesindeki ifade tekrarlanmıştır. Kadastro Kanununun 18. maddesinde ise söz konusu yerlerin hangi durumlarda tescile tabi olabilecekleri düzenlenmiştir. Anılan maddede; “Yukarıdaki maddelerin hükümleri dışında kalan ve tescile tabi bulunan taşınmaz mallar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerler Hazine adına tespit olunur” denilmektedir.

Bu genel belirlemeden sonra, nitelikleri açısından farklılık arzeden sahipsiz malları farklı başlıklar altında incelemek gerekir.

(1) Tarıma Elverişli Olmayan Arazi

Medeni Kanunun 641.maddesi anlamında tarıma elverişli olmayan arazi, üzerinde düzenli bir tarımsal faaliyet yapılmayan, bir tarımsal yararlanma sağlanamayan arazidir. Bazı yerlerinde yabani bir şekilde yetişmiş meyvaların, mantarların ve çiçeklerin varlığı, bir araziye tarıma elverişli arazi niteliğini kazandırmaz.

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununun 2/b maddesine göre tarım arazisi; “orman sınırları dışında kalan, zirai üretim yapılan çayır, mer’a, yaylak ve kışlak olarak kullanılan, kullanma şekillerinden birine tahsis edilen veya ekonomik olarak imar, ihya ve ıslah edilerek üretime açılabilecek arazilerdir.”

“Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmelik” te aynı paralelde bir tanım getirmiştir. Yönetmeliğin 3/b maddesine göre tarım arazisi; “orman sınırları dışında kalan ve üzerinde kültür bitkileri yetiştirilen veya çayır, mer’a ya da kışlak olarak kullanılan  arazidir.”

Tarıma elverişli olmayan arazi kültüre ve tarımsal faaliyete elverişli hale gelirse, sahipsiz arazi olmaktan çıkar ve devletin özel malı haline gelir. Tarıma elverişli olmayan sahipsiz arazinin doğal olaylar sonucu değil de, özel kişilerin imar ve ihyası sonucu tarıma elverişli hale getirilmesi de söz konusudur. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 17.maddesine göre; “orman sayılmayan, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden, masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmazlar 14.maddedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına, aksi takdirde Hazine adına tespit edilir.” Maddenin ikinci fıkrasında ise, il, ilçe ve kasabaların imar planlarının kapsadığı alanlar imar ve ihya ile edinimin kapsamı dışında bırakılmıştır.

(2) Kıyılar

Sahipsiz mallar arasında yer alan kıyılar, Anayasanın 43. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Anayasanın anılan maddesine göre; “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir.” Bu amaçla 04.04.1990 tarih ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun 4’üncü maddesinde kıyı; Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alan olarak tanımlanmıştır. Kanunun 5.maddesinde de genel esaslar tespit edilmiştir. Buna göre;

– Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

– Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır.

– Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

– Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.

-Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. Ayrıca 01.07.1992 tarih ve 3830 sayılı Kanunun 2. maddesiyle Genel Esaslara ekleme yapılmıştır.

Kanunun 4. maddesine göre;

Kıyı Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,

Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını, ifade etmektedir.

(3) Ormanlar

Ormanlar bir ülke için önem taşıması ve kamu yararı ile çok yakın ilişkisi olması nedeniyle diğer taşınmazlardan farklı bir düzenlemeye tabi tutulmaktadırlar. Ormanların korunması ve geliştirilmesi konusu Anayasanın 169. maddesiyle düzenlenmiştir. Ayrıca 31.08.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanunu bulunmaktadır. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16. maddesinin (D) bendinde, ormanların Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu ve Kadastro Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, özel kanunları hükümlerine tabi olduğu belirtilmektedir. İmar ve ihya yoluyla taşınmaz mal kazanılmasını düzenleyen Kadastro Kanunun 17. maddesinde, ormanların ihya edilerek kazanılmasının mümkün olmadığı, ifade edilmiştir.

(4) Genel Sular

Genel sular da doğal nitelikleri gereği sahipsiz mallardandır ve herkesin yararlanmasına açık yerlerdir. Medeni Kanunun 641. maddesinde bunların, menfaati umuma ait olup kimsenin mülkü olmadığı belirtilmiştir. Genel sular herkesin yararlanmasına açık olmakla beraber bu durum kadim haklara halel gelmemek kaydıyla mümkündür. Ayrıca, 167 sayılı Kanuna göre, yeraltı suları da genel sular kapsamındadır.

(5) Tabii Servet ve Kaynaklar

Tabii servet ve kaynaklar bir ülkenin gelişebilmesi için son derece önemli ve faydalı doğal zenginliklerdir. Anayasanın 168. maddesinde tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi düzenlenmiştir. Adı geçen maddede; tabiî servet ve kaynakların aranması ve işletilmesi hakkının Devlete ait olduğu, Devletin bu hakkını belli bir süre için gerçek ve tüzel kişilere devredebileceği, ifade edilmiştir.

(6) Sahipsiz Yerler ve Yararı Kamuya Ait Mallar

Kanunun 715. maddesine göre sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz.

Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir. “Yerler” ve “buzullar ifadesi 4721 sayılı Kanunla getirilmiştir.

Kamu-Mallarinin-Turleri
Kamu Mallarının Türleri ve Kamu Mallarının Sınıflandırılması
Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. Yavuz Özdoğan 3 ay önce

    Merhabalar Suat Bey. Sizin tüm yazılarınızı ilgiyle takip etmekteyim. Bizi aydınlattığınız için çok teşekkürler.size bir sorum olacak. Ben 12 yıl evvel ilgili belediyenin açtığı spor tesisi ihalesine girip uzunsureli yapım karşılığı kiralama modeli ile ihaleyi kazandım. Hem tesisi yaptım hemde 12 yıldır bu tesisi işletiyorum. Belediyemizin bana ihale ettiği alanın tahsis dışı bir alan olduğunu sonradan öğrendim.( Bu alan belediyeye terklerden oluşan bir alanmiş. Ancak belediyemiz o tarihte bu alanla ilgi hiçbir islem yapmadan sicil ile ilgili hiçbir şey yapmamış. o tarihteki imar planında da boş alan olarak gözüküyor.) Ben de imar barışı kapsamında başvurup yapı kayıt belgemi aldım. Kanuni süresinde de milli emlak a da satın alma talepli başvurumu yaptım. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen bu satin alma başvurum neticelenmedi. Bundan sonraki süreçte ne yapmam gerektiği hakkında bilgi verebilirseniz bizi çokutlu edeceksiniz. Yardımınız için şimdiden çok çok teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.