Kamulaştırma Kanununa Göre Taşınmazı Devreden Kamu İdaresi Sonradan Yapılan Plan Değişikliğine Dava Açabilir mi?

Danıştay 6. Dairesi, 30/04/2013 tarihli ve E:2010/10261, K:2013/3065 sayılı kararında, Kamulaştırma Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında devredilen taşınmaz için yapılan imar planı değişikliği hakkında taşınmazın eski maliki olan (yani taşınmazı devreden) kamu idaresinin dava açma ehliyeti bulunduğuna karar vermiştir.

Danıştay 6. Dairesi, 30.04.2013, E:2010/10261, K:2013/3065                    

Taşınmaz 2942 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi uyarınca belediyeye devredildiğinden, devir amacı veya devreden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılamayacağına ilişkin yasal düzenleme nedeniyle, devreden davacı idarenin taşınmazın kullanım amacını değiştiren imar planı değişikliğini dava konusu edebileceği, ehliyetli olduğu hakkında.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacı idare mülkiyetindeki taşınmazların 2942 sayılı Yasa’nın 30. maddesi uyarınca devrinin gerçekleştirilmesi yolunda alınan (…) Belediye Encümeninin 13.05.2004 günlü, 17/188 sayılı kararı üzerine davacı idarenin muvafakatinin olmamasına karşın anlaşmazlık için Danıştay’ın ilgili dairesi olan Birinci Daireye başvuru yapılmadığı, kamulaştırma bedeli konusunda çıkarılan uyuşmazlık üzerine asliye hukuk mahkemesince bedel tespitiyle tapuda kayıt ve tescili yolunda karar verildiği, davacı idarenin mülkiyeti sona ermekle birlikte, devir alınan taşınmazın devir amacı veya devreden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılmaması konusundaki anılan yasal düzenleme karşısında, davacı idarenin yasaya aykırı işlem yapıldığı iddiasıyla açılan davada, dava konusu imar planı davacı idarenin menfaatini ihlal etmektedir.

Bu durumda, dava konusu imar planına karşı açılan davanın esasının incelenmesi gerekirken, İdare Mahkemesinin davacının taşınmazların maliki sıfatı taşımadığından hareketle davanın ehliyet yönünden reddi yolundaki temyize konu kararında hukuki isabet görülmemiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.