Kamunun Mülkiyetinde Bulunan Alanların Kentsel Dönüşüm Alanı İlanı

5393 sayılı Kanun’un 73. maddesinin 1. fıkrasına göre, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı nca bu yönde karar alınması şarttır.

Buradaki “kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerler” ibaresini, kentsel dönüşüm yapılacak alanın tamamının kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olması olarak algılamamak gerekir. Özel mülkiyete tabi alanlar arasında, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerler var ise bu alanın tamamında dönüşüm yapabilmek için Cumhurbaşkanı kararı şarttır.

Kamunun mülkiyetinde ya da kullanımında bulunan alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlenmesine ilişkin hususlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamunun Mülkiyetinde veya Kullanımında Olan Yerlerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlân Edilmesinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ[1] ile açıklanmıştır.

Tebliğ öncelikle finansal durum şartını düzenlemektedir. Tebliğin 4. maddesine göre kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilân edilmesi planlanan alandaki gayrimenkullerden bazılarının kamulaştırılmasının gerekebileceği de gözetilerek, belediye bütçesinde gerekli tedbirlerin alınması şarttır. Ayrıca alanın tespitinde 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen şartlar aranır.

Kamunun mülkiyetinde ya da kullanımında bulunan alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlenmesinin ilk aşaması alan tespitine ilişkin hazırlıklardır. Tebliğin 5. maddesine göre belediye tarafından, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilân edilmesi planlanan alanın sınırları hâlihazır harita üzerinde koordinatlı olarak belirlenir.

Bu aşamadan sonra belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilân edilecek alan içerisinde kamunun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan gayrimenkullere ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşuna yazılı olarak bilgi verir.

Sonrasında gerekçe raporu hazırlanır. Tebliğe göre gerekçe raporu bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilân edilebilmesi için 5393 sayılı Kanunun 73. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kriterlerden en az birisine sahip olduğunu ve alanın mevcut kullanım fonksiyonları, bölgenin nüfusu, bina stoğu ve sosyo ekonomik durumu da dikkate alınmak suretiyle teklifin hangi gerekçeye dayanılarak yapıldığını belirten, teknik ve konusunda uzman kişilerden teşkil olunan bir heyet tarafından tanzim edilen açıklayıcı raporu ifade etmektedir.

Daha sonra kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ile ilgili olarak bir dosya hazırlanır. Tebliğin 6. maddesine göre belediye tarafından, mevcut durumun tespiti için; gerekçe raporunu, her biri ayrıca CD’ye de kaydedilmiş olmak üzere, alanın hâlihazır yapısına ilişkin bilgileri ve haritaları, kadastral bilgileri, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan gayrimenkullerin bilgilerini ve bu gayrimenkullere ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşuna bilgi verdiğine dair yazıyı, ada-parsel listesini, alan sınırlarını gösteren krokiyi ve koordinat listesini, var ise 1/1.000 ölçekli uygulama imar planını ve 1/5.000 ölçekli nâzım imar planını, milletlerarası anlaşmalardan doğan kazanılmış haklara ilişkin bilgileri, datum ve projeksiyon bilgilerini ve alan ve çevresine ait yüksek çözünürlüklü ve güncel ortofoto veya uydu görüntüsü gibi raster veriler üzerinde çizilmiş olan planı ihtiva eden bir dosya hazırlanır.

Sonrasında, söz konusu alanın kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlenmesi konusunda meclis kararı alınır.

Daha sonra kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilânına ilişkin belediye meclisi kararı, hazırlanan dosya ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Bu Bakanlık; kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilân edilmesi talep edilen alanın, afet riski altındaki alanlar ve yenileme alanları gibi diğer alanlar ile bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı yönünden gerekli incelemeyi yapar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, talep dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde, herhangi bir eksiklik bulunmadığının tesbit edilmesi üzerine, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilân etmeye ilişkin talep, teklif olarak Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakiben o alan kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilmiş olur.

[1]        Resmî Gazete Tarihi: 04.07.2012, Sayısı: 28343

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.