Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Rehberi-Tüm Konular

Linkedin

Genel Olarak Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı

6306 sayılı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesine göre, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.

Aynı hüküm Yönetmeliğin 16. maddesinde de yer almıştır. Buna göre anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir.

Anayasa Mahkemesi 27.2.2014 tarihli ve E: 2012/87, K: 2014/41 sayılı kararında bu maddelerde yer alan “yapılabilir” ibaresini Anayasa’ya aykırı bulmamıştır. Bu madde ile ilgili olarak açılan iptal davasında “anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut ve işyeri tahsisi veya kira yardımı yapılabileceği düzenlenirken, anlaşmayıp zorla tahliye edilenlere böyle bir yardımın söz konusu olmadığı, yapılacak yardıma ilişkin “yapılabilir” şeklinde belirsizlik içeren ifade kullanıldığı, bu nedenle barınma hakkının yitirilmesine neden olunabileceği, böylesi bir belirsizliğin, öngörülebilirliği ve hukuk güvenliğini tehlikeye düşüreceği, ilke ve esasları gösterilmeden yürütmeye bırakılan böyle bir yetkinin, asli bir düzenleme yetkisinin devri niteliğinde olduğu, aynı durumdaki kişilere farklı muamele yapmaya imkân tanınarak eşitlik ilkesinin ihlal edildiği” belirtilerek bu ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüş ise de Mahkeme bu gerekçeleri kabul etmemiştir.

Anayasa Mahkemesine göre işin doğası gereği yardım yapılıp yapılmayacağı veya yapılacak yardımların niteliği, varılacak anlaşmanın şartlarına ve ilgili kişilerin ihtiyaç durumuna bağlı olarak değişebilecektir. Devletin, varılacak anlaşmanın şartlarını ve ilgililerin ihtiyaç durumunu dikkate almadan herkese yardım yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kuralda “yapılabilir” ibaresine yer verilerek, ilgili kurum ve kuruluşlara Kanun’da belirtilen sınırlar dâhilinde takdir yetkisi tanınmasının, belirsizlik oluşturduğu ve yürütmeye asli düzenleme yetkisinin devri anlamına geldiği söylenemez.

Kentsel dönüşümde kira yardımı ile ilgili bir kılavuz hazırladım.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımının Şartları

Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Kentsel Dönüşüm Kira Yardımının Şartları

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Bu konuda şu yazımıza bakabilirsiniz: Kentsel Dönüşümde Kira Yardımından Kimler Yararlanabilir?

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımında Yardım Miktarı ve Süresi

Yönetmeliğin 16. maddesine göre, yardım miktarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2019 yılı kira yardım tutarları şu şekildedir:

Yönetmelikte kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır; ancak Yönetmelik aylık kira bedelinin, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık değişim oranında güncelleneceğini hüküm altına aldığı için bu sınır da her yıl güncellenmektedir.

Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere aylık kira yardımı yapılmamaktadır. Bu kişilere aylık kira bedelinin iki katı kadar, sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere ise beş katı kadar tek seferde (defaten) kira yardımı yapılabilmektedir.

b) Konut/işyeri maliklerine belirlenen tutarda ve (18) ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.

c) Konut/işyerinde kiracı olarak ikamet edenlere, yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (2) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenecektir.

ç) Konut/işyerinde sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere yapının bulunduğu ilde malikler için belirlenen aylık kira yardımı tutarı esas alınarak, (5) aylık kira yardımı tek seferde (defaten) ödenecektir.

Bu süre yıkılacak yapıların tahliyesinden itibaren başlar ve yeni konut ya da işyerlerinin teslim tarihinde sona erer.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımından Nasıl Yararlanılır?

Başvuru

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır? Başvuruda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kontrol ve Bakanlığa Bildirim

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.03.2013 tarihli ve 1370 sayılı Genelgesine göre, öncelikle, riskli olarak tespit edilen yapılardan kira başvurusu yapanların konutunu veya işyerini tahliye edip etmediğinin Valilikler (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri İl Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından tespitinin yapılması gerekmektedir.

Tahliyenin yapıldığının tespiti sonrasında başvuru esnasında teslim edilen evrakların incelenerek, uygun görülen kira yardımı başvurularının Genelge ekindeki (EK-4) form ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi gerekir.

Kira Yardımların Hak Sahiplerine Ödenmesi

Kira yardımlarının hak sahibine ödenmesi konusunda şu yazımıza bakınız: Kentsel Dönüşümde Kira Yardımları Hak Sahiplerine Nasıl Ödeniyor?

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Ne Zaman Kesilir? Kentsel Dönüşüm Kira Yardımının Geri Alınması

Fakat haksız yapılan kira ödemelerinin geri alınması gerekir. Bu konuda şu yazımıza bakınız: Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Ne Zaman Kesilir? Kentsel Dönüşüm Kira Yardımının Geri Alınması

 

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.