Kira, İrtifak ve Kullanma İzni Sözleşmelerinin Devrinde Damga Vergisi Tahsilatı

Linkedin

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 66. maddesine göre “Sözleşme, ita amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde, sözleşme bozulur ve müteahhit veya müşteri hakkında 62 nci madde hükümleri uygulanır. “

Kira, irtifak ve kullanma izni sözleşmeleri, bu madde kapsamında devredilebilmektedir.

488 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 2. fıkrasına göre “Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz. Bunların devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır.”

Buna göre kira, kullanma izni ve diğer sözleşmelerin devredilmesi halinde, devir tarihindeki (bu tarihe kadar) artan sözleşme bedeli ve kalan süre dikkate alınarak hesaplanacak bedelin dörtte birinin damga vergisi olarak alınması gerekmektedir.