Kısmen İnşaat Ruhsatına Aykırı Yapının Tamamı Mühürlenebilir mi?

Makalemizi paylaşır mısınız?

Belediyelerin en temel görevlerinden bir tanesi de belediye sınırları içerisinden yapılan yapıların denetlenmesi ve bunlardan imar planına veya inşaat ruhsatına aykırı olarak yapılanların durdurularak yıkılmasıdır. Belediyeler ve il özel idareleri de, yapıların ruhsat alınarak ve ruhsat ve eklerine uygun olarak yapımını denetlemek zorundadırlar. Çünkü idare, bu tür yapıların kendiliğinden veya deprem sonucu yıkılmasından doğan zarardan, diğer sorumlularla birlikte müteselsilen sorumludur.

Bu nedenle imar konusunda görevli idarelerin sorumluluk alanlarında bulunan yapıları sürekli olarak denetlemeleri ve ruhsatsız olarak yapılan yapılar ile ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların yıkımını sağlamaları gerekir.

Bu husus, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin bir gereğidir.Söz konusu madde şu hükmü ihtiva etmektedir:

(1)Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

(2) Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

(3) Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

(4) Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

(5) Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.”

32. madde kapsamında inşaatı durdurulan yapı aynı zamanda mühürlenir.

Yapının durdurulmasında tamamının mühürlenilerek durdurulması gerekir. Fakat, bir inşaatın tamamı değil de sadece bir kısmı ruhsatsız ise inşaatın kısmen değil tamamının durdurulması gerekir.

Danıştay 6. Dairesi, 09.11.1992, E:1991/3324, K:1992/4050     

Tek katlı bir binaya ruhsat ve eklerine aykırı biçimde yapılan ilave kat nedeniyle binanın belediyece mühürlenmesinde mevzuata aykırılık görülmediğinden, mahkemece sadece ilave edilen katın mühürlenmesi gerektiği yolunda verilen kararda isabet görülmediği.

3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesinde, “Bu kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı Mühürlenerek inşaat derhal durdurulur” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; yapı tatil tutanağı ile “ruhsat ve mimari projesine aykırı olarak inşaatın bir kat fazla yapıldığının” tespiti üzerine yapının mühürlenerek inşaatın durdurulduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan yasa hükmüne göre, bu mühürleme işleminin inşaatın durdurulmasına yönelik olduğu bu nedenle de, yapının tamamını kapsadığı açıktır. Bu itibarla, yalnızca ruhsat ve mimarı projesine aykırı olarak yapılan katın mühürlenmesi gerekirken yapının tamamının mühürlenmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu mühürleme işleminin mahkemece iptal edilmesinde isabet görülmemiştir.

Mührün, yapıda herkesin görebileceği bir yere asılması gerekir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2462 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.