İmar Kanunu 18. Madde Uygulamaları İtiraz ve Dava Yolları Kitabı (3. Baskı)

Kitap Hakkında

Başlamadan önce şunu belirteyim. Çalışma, İmar Kanunu’nun 18. maddesinde 7181 ve 7221 sayılı Kanun’larla yapılan değişiklikler ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak güncellenmiştir.

Çalışmamda parselasyon işlemlerini, hukuki boyutuyla irdelemeye gayret ettim. Buradaki temel amacım bu konu ile ilgilenen hukukçulara (avukatlar, hakimler vb.) ve uygulayıcılara, konuyu bir bütün halinde sunabilmektir.

Bu kapsamda ilk olarak arazi ve arsa düzenlemesi işlemleri, idari işlemin unsurları (yetki, şekil, sebep, konu ve amaç) açısından incelenmiştir. Özellikle şekil, sebep, konu ve amaç yönünden çok detaylı incelemeler yapılmıştır.

Daha sonra ise arazi ve arsa düzenlemesine karşı itiraz ve dava konusu irdelenmiştir. Çalışmamızda parselasyon işlemine açılacak davalar, idari yargıdaki dava usulüne göre sırasıyla ve detaylıca incelenmiştir. Bu doğrultuda ilk olarak iptal davasının ön koşulları (görev ve yetki, dava açma süresi, ehliyet, husumet vb), sonrasında davanın esasının görüşülmesi ve karara bağlanması, bunu müteakiben iptal kararının sonuçları irdelenmiştir. Sonrasında ise iptal kararının gereklerinin idare tarafından yerine getirilmemesi durumunda yapılabilecek işlemler ve açılabilecek davalar, bu konudaki yargı içtihatları dikkate alınarak izah edilmiştir.

Çalışma, her konuyu detaylı olarak ele alma, analiz etme ve tartışma amacı taşıdığı için bazı konular birden fazla yerde değerlendirilmiştir. Her ne kadar bir miktar tekrara düşmesi endişesi yaşasam da her konuyu detaylıca ele alma isteğim, bazı konuların birden fazla yerde değerlendirilmesine ve yer almasına neden olmuştur.

Bunun yanında arazi ve arsa düzenlemesindeki dağıtım kuralları (aynı yerden parsel verilmesi, hisseli parsel verilmemesi, vb.) ile düzenleme ortaklık payı ile ilgili ilkeler, idari işlemlerin yetki, şekil, konu gibi unsurlarından hiçbirine tam olarak uymamaktadırlar. Bu nedenle dağıtım ilkeleri ve düzenleme ortaklık payı ile ilgili ilkeler ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir.

Parselasyon (Arazi ve Arsa Düzenlemesi) İşlemlerinde Değişiklikler

Son dönemlerde özellikle 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinde ve dolayısıyla arazi ve arsa düzenlemesi konusunda önemli değişiklikler yapıldı.

22 Şubat 2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik ile de yapılan bu değişiklikler sonrası arazi ve arsa düzenlemesi işlemleri, yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur.

Uygulamada karşılaşılan sorunları çözümlemek adına yapıldığını değerlendirdiğimiz bu değişiklikler, parselasyon konusunda önemli yenilikleri de beraberinde getirmiştir.

Düzenleme ortaklık payı oranının artırılması, düzenleme ortaklık payından karşılanabilecek alanların genişletilmesi ve resmi kurum alanlarının da buna dahil edilmesi, parselasyon işlemlerinin yargı tarafından kısmen veya tamamen iptal edilmesi durumunda yapılması gereken işlemlerin kurala bağlanması ve parselasyonun iptaline ilişkin yargı kararının uygulanamaması durumunda nasıl işlem tesis edileceği konusunda yasal düzenleme yapılması gibi pek çok kural, imar hukukumuza dahil oldu.

Çalışmamızın 3. baskısında tüm bu yenilikle, daha önceki mevzuat ve yargı kararları ışığında değerlendirilmiştir.

İçindekiler

İMAR KANUNU 18. MADDE UYGULAMALARI (ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ) kitabının içindekiler sayfası için tıklayınız.

Satın Almak İçin

Kitabı satın almak için, kitap ücreti olan 100 TL’yi aşağıda gerekli bilgileri verilen hesaba yolladıktan sonra suatsimsek@yahoo.com adresine, kitabın yollanacağı adres ile iletişim bilgilerini içeren bir e-mail atınız veya Kitap Sipariş Formunu doldurunuz.

Hesap Sahibi: Suat ŞİMŞEK
Hesap No : 01103064
IBAN : TR07 0001 2001 6670 0001 1030 64
Şube : 1667 / ÇEVRE VE ŞHR. BAK. UYDU ŞB/ANK

 

Makalemizi paylaşır mısınız?