1. Ana Sayfa
  2. Yorum-Analiz

Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde Planlama Yetkisi


Doldurma ve kurutma suretiyle elde edilen arazilerde planlama

Doldurma ve kurutma suretiyle elde edilen arazilerde yapılacak planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacağına kuşku yoktur. Kıyı Kanunu’nun 7. maddesinin 2. fıkrasına göre bu yerler için yapılacak planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise, anılan Kanunun 7. maddesine göre tasdik edilir.

Kıyı ve sahil şeritlerinde turizm ve özelleştirme dışında yapılacak planların kim tarafından onaylanacağı konusunda Kıyı Kanunu’nda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Kanun’un 10. maddesinde sadece 2634 sayılı Kanun kapsamında kalan planlarla ilgili hükümler yer almaktadır.

Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12. maddesinin 2. fıkrasında “2634 sayılı Turizmi Teşvik kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerindeki turizme dönük kullanımlar ile aynı alanlarda yer alan sahil şeritlerindeki günübirlik turizm alanlarının veya sahil şeridi dışındaki konaklama tesislerinin tamamlayıcısı ve devamı niteliğinde olan ve bu Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin (a) bendinde sayılan yapı ve tesislere ait uygulama imar planları, aynı kanunun 7’nci maddesi uyarınca Turizm Bakanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe girer.” hükmü ve 3. fıkrasında ise “İkinci fıkra kapsamı dışında kalan uygulama imar palanları 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Bakanlık, valilik veya belediyesince onaylanarak yürürlüğe girer.” hükmü yer almaktadır. Bu ifade planların niteliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da yerel yönetimlerce onaylanacağını düşündürmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Plânlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ kıyıda yapılacak yatırımlara ilişkin planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmasını öngörmektedir. Bu nedenle kıyıda herhangi bir yapı yapılmasını öngören planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, diğerlerinin ilgili yerel idare tarafından onaylanması gerektiği sonucuna varabiliriz.

Turizm Amaçlı Konularda Kültür ve Turizm Bakanlığının Yetkisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi kapsamında kıyıda ve sahil şeritlerinde turizm amaçlı planlar yapabilmektedir. Kıyı Kanunu’nun 10. maddesine göre kıyıda düzenlenen planlardan, imar mevzuatı veya yerin özelliği dolayısıyla 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına girenler, anılan Kanunun 7. maddesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak kesinleşir. Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 12. maddesinin 2. fıkrasına göre 2634 sayılı Turizmi Teşvik kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerindeki turizme dönük kullanımlar ile aynı alanlarda yer alan sahil şeritlerindeki günübirlik turizm alanlarının veya sahil şeridi dışındaki konaklama tesislerinin tamamlayıcısı ve devamı niteliğinde olan ve bu Yönetmeliğin 13. maddesinin (a) bendinde[1] sayılan yapı ve tesislere ait uygulama imar planları, aynı Kanunun 7. maddesi uyarınca Turizm Bakanlığı’nca onaylanarak yürürlüğe girer.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, kıyıda doldurma ve kurutma suretiyle elde edilen alanlarda da planlama yetkisi bulunmaktadır. Kıyı Kanunu’nun 7. maddesinin 2. fıkrasına göre bu yerlerden 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar, anılan Kanunun 7. maddesine göre tasdik edilir. 14. maddesinin 3. fıkrasına göre doldurma ve kurutma suretiyle kazanılacak arazi, 2634 sayılı Turizmi teşvik Kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerinden ve bu Yönetmeliğin 12. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kullanımlara, yapı ve tesislere ait ise, uygulama imar palanları aynı Kanunun 7. maddesi uyarınca Turizm Bakanlığı’nca onaylanır. Keza Turizmi Teşvik Kanununa ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesine göre bu Yönetmeliğin kapsamı içinde bulunan yerlerde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik kapsamında kalan deniz, göl ve akarsularda doldurma ve kurutma suretiyle kazanılan arazilere ilişkin her ölçekte imar planları 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca bu Bakanlıkça onaylanır.

Kıyılarda Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Yetkisi

Özelleştirme kapsamında yer alan tesisler için onama işlemi, Özelleştirme Yüksek Kurulunca yapılır.

Kıyı Kanununa 5398 sayılı Kanunla eklenen ek 1. madde hükmüne göre özelleştirme kapsamındaki kuruluşların kullanımında bulunan ve kıyıda yer alan arazi ve yapılar için, bu Kanun hükümleri çerçevesinde yapılması gereken tüm işlemler (kıyı kenar çizgisinin tespiti, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca lüzum görülmesi halinde kıyı kenar çizgisinin yeniden tespiti, uygulama imar planlarının hazırlanması, ruhsat ve benzeri hususlar) kuruluşun özelleştirme kapsamına alınmasını takiben ilgili kurum ve kuruluşlarca iki ay içerisinde sonuçlandırılır.

Bu düzenlemeye paralel bir düzenleme de 5398 sayılı Kanunla İmar Kanununa eklenen ek 3. madde ile yapılmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre; özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan arsa ve arazilerin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu veya 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak üzere, imar planlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluşlardan görüş alınarak çevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanacaktır.

Ek 3. madde hükmü gereği özelleştirme kapsamında bulunan bir kamu kuruluşuna ait veya kuruluş lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış arsa ve arazilerin aynı zamanda “kıyı” tanımı içerisinde yer alması halinde, bu taşınmazların imar planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılacak veya yaptırılarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanacaktır.

Kıyılardaki Endüstri Bölgelerinde Plan Onaylama Yetkisi

3621 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 7033 sayılı Kanun’la değişik şekle göre 4737 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlardaki planlar ise anılan Kanunun 4/A, 4/C ve 4/Ç maddelerine göre tasdik edilir.

[1] Madde 13- a) Kıyının kamu yararına kullanımına ve kıyıyı korumak amacına yönelik altyapı ve tesisler: İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları.

Yorum Yap