1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Köylerde Kaçak Yapılara İmar Para Cezası Verilir mi?


Köylerde Ruhsat Almadan Yapı Yapmak

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesine göre; belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz.

Ancak köylerde yapılan bu yapıların ruhsata tabi olmaması için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu konuda şu yazılarımıza bakınız: Köylerde Ruhsatsız Yapı Yapmanın Şartları

Köylerde Kaçak Yapılara Para Cezası

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 5. fıkrası; Kanunun 27. maddesine göre il özel idaresince belirlenmiş köy yerleşme alanı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel idaresince incelenerek fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen muhtarlık izni olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesinin para cezası uygulanmasını öngörmektedir.

Köyde Muhtarlık İzni Olmadan Yapı Yapılması

Fıkra hükmüne göre 27. maddeye göre il özel idaresince belirlenmiş köy yerleşme alanı sınırları içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel idaresince incelenerek fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun olmasına rağmen valilik onayı alınmadan ve muhtarlığa bildirim yapılmadan konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı sahibine bin Türk Lirası (2021 yılı için 1.091,00 TL) idari para cezası verilir.

Buna göre, bu yapıların diğer şartlar taşınmasına rağmen sadece muhtarlık izni alınmaksızın yapılması halinde bu şekilde ceza verilir.

Köylerde Şartlara Uymayan Kaçak Yapı Yapılması

Bu yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para cezası, bin Türk Lirasından az olmamak üzere, 42. maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam ceza miktarı uygulanır. Bu ceza miktarının nasıl hesaplanacağı konusunda şu yazımıza bakabilirsiniz: 2021 Yılında Uygulanacak İmar Para Cezaları ve Bunların Hesaplanma Şekli

Kaçak Yapılara Para Cezası Kanun Maddesi

Bilgi: 42. maddenin 2. fıkrasındaki para cezaları: Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır:

a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için;

1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beş Türk Lirası,

2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu yapılara onbir Türk Lirası,

3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz, B grubu yapılara yirmi Türk Lirası, 4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu yapılara yirmibeş, C grubu yapılara otuzbir Türk Lirası,

5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C grubu yapılara elliiki, D grubu yapılara altmışüç Türk Lirası, idari para cezası verilir.

Bu miktarlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uygulanır.

Köylerde Kaçak Yapılara İmar Para Cezası Verilir mi?

 

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. imarsiz kadastro girilmemiş köyümde ev yaptım komşu ve yoldan 1 metre çekilerek ev yaptım, yıkım kararı gelirmi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.