Küçük Sanayi Sitelerinde, OSB’lerde ve Serbest Bölgelerde Yer Alan Bina ve Arsaların Emlak Vergisi Muafiyeti

a) Küçük Sanayi Siteleri ve OSB’ler

Emlak Vergisi Kanununun 15/f maddesine göre; organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

Kanunun geçici muaflıkları düzenleyen 5. maddesine göre; maddenin (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı hallerin meydana gelmesi durumunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirilmesinin şart olduğu belirtilmiştir.

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı muafiyetlerden yararlanabilmek için bu fıkralarda yazılı hallerin meydana gelmesi halinde, yasada belirtilen şartların yerine getirilmesi durumuna göre bu şartlara uygun muafiyet hükümlerinin tanınacağı belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere bildirim zorunluluğu sadece (a), (b), (c) ve (d) fıkralarındaki uygulanacak muafiyetler için getirilmiştir.

Maddenin (f) fıkrasında ise organize sanayi bölgelerindeki inşaatların sona ermesi halinde herhangi bir şart ve kısıtlama getirilmeksizin 5 yıllık geçici muafiyetten faydalanacağı öngörülmüştür.

Bu nedenle organize sanayi bölgelerinde ve küçük sanayi sitelerinde bina vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için belediyeye herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Aynı Kanunun 15/ d maddesi de organize sanayi bölgelerinde bulunan arazilerin, arazi vergisinden muafiyetini düzenlemektedir. Madde hükmüne göre; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi, sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar geçici olarak arazi vergisinden muaf tutulur.

b) Serbest Bölgeler

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3. maddesinin (c) fıkrasında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin; bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemlerin 31.12.20008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır

Yukarıda belirtilen Kanun maddesiyle serbest bölgede yürütülen ekonomik faaliyetler nedeniyle doğacak vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerden bu faaliyetleri yürütenleri muaf tutmak suretiyle aynı Kanunun 1. maddesinde sayılan ekonomik amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmanın amaçlanmaktadır.

Danıştay’a göre; serbest bölge içinde bulunan taşınmazların alım-satımı ve benzeri tüm hukuki tasarrufların bu bölgede gerçekleştirilen ekonomik faaliyetin bir parçası olduğunun kabulü gerekir. Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca serbest bölgede gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili olarak yapılan işlemler 31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergiden muaf olduğundan, bu bölgelerde yer alan taşınmazlar da emlak vergisinden muaftır.[1]

Gelir İdaresi Başkanlığı, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 13.04.2006 tarihli ve B.07.1.GİB.4.16.16-02-398-06 sayılı özelgesinde ise; Emlak Vergisi Kanununun gerek bina vergisi ile ilgili ve gerekse de arazi vergisi ile ilgili muafiyetlerin belirlendiği maddelerde, serbest bölgelerde bulunan bina ve arazilerin emlak vergisinden muaf tutulması gerekeceğine dair bir hükme yer verilmediğinden serbest bölgelerde yer alan taşınmazların emlak vergisine tabi olduğu ifade edilmiştir.

[1] D.9.D. 15.01.2008, E:2007/3580, K:2008/68

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.