Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Planlama Yetkisi

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesine göre kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılır. Bu maddeye göre bu Bakanlık; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki plânları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir.

Özel kişiler de bu Bakanlığa plan teklifinde bulunabilirler. Bunun yanı sıra, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik kapsamında kendisine kamu arazisi tahsis edilen yatırımcılara da imar planı yapılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından resen hazırlanan planlar ve gerekse şahıslar ya da yatırımcılar tarafından teklif edilen planlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanır.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Planlama Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Planlama Yetkisi

2634 sayılı Kanun kapsamında kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgesi ya da turizm alan veya merkezi ilan edilen alanlarda planlama yetkisi münhasıran Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bu alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İmar Kanununun 9. maddesinden kaynaklanan planlama yetkisi bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İmar Kanununun 9. maddesinden kaynaklanan planlama yetkileri bulunmaktadır. Ancak 2634 sayılı Kanun kapsamında kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgesi ilan edilen bir alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İmar Kanununun 9. maddesinden kaynaklanan planlama yetkisi bulunmamaktadır.

Konunun idari yargıda uyuşmazlık konusu yapılması üzerine Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen 16.02.1999 tarihli ve E:1998/1232, K:1999/950 sayılı kararda; 2634 sayılı Kanunun planlama yetkisini Kültür ve Turizm Bakanlığına veren 7. maddesinin özel bir düzenleme niteliğinde olduğu, turizm alan ve merkezlerinde nazım imar planı yapma ve yaptırma konusunda Turizm Bakanlığı dışında yetkili olabilecek başka bir merciin kabulünün mümkün olmadığı, bu alanlardaki planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onanmasının 2634 sayılı Yasanın 7. maddesine aykırı olduğu vurgulanmıştır.  

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda

İmar Kanununa 03.07.2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanunun 12. maddesi ile eklenen ek 3. madde hükmüne göre; özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan arsa ve arazilerin, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak üzere genel ve özel kanun hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda imar planlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluşlardan görüş alınarak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonları müellifi şehir plancısı olmak üzere Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle kesinleşir ve Kanunun 8. maddesinde yer alan ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak yürürlüğe girer.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.