Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinin Tespit ve İlanı

 

Kamu taşınmazlarının turizm girişimcilerine ve yatırımcılarına tahsis edilebilmesi için öncelikle kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesi gerekir.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen bölgelerdir.

Turizm bölgeleri ve alanları, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda 24.07.2003 tarihli ve 4957 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerden önce yeri, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit ve ilan edilen ve aynı Kanunun Geçici 7. maddesine göre yürürlükte olan bölgeler ve alanlardır.

Turizm merkezleri ise kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle geliştirilmesi öngörülen, yeri, mevkii ve sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit ve ilan edilen turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümleri ifade etmektedir.

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik’e göre bu bölgeler şu şekilde tespit ve ilan edilmektedir:

Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce fotoğraf, video kaydı ve benzerleri görsel malzeme ile desteklenen ve mahallinde yapılan alan araştırmasına dayanan, bölgenin konumunu, mülkiyet durumunu, fiziksel ve doğal özelliklerini, teknik ve sosyal altyapısını, sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini, arazi kullanım ve ulaşım sistemleri ile doğal ve çevresel verilerini içeren gerekçeli raporlar hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bakanlık içi komisyona sunulmaktadır.

Bakanlık İçi Komisyon; Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşar yardımcısının başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı I. hukuk müşaviri, kültür varlıkları ve müzeler genel müdürü, yatırım ve işletmeler genel müdürü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün ilgili genel müdür yardımcısı ve daire başkanından oluşmaktadır. Bakanlık içi komisyon; ilan edilmesi öngörülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını belirlemekle görevlidir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri ile deniz, kış, dağ, yayla, sağlık, termal, kültür, spor, av, doğa turizmi ile mevcut diğer turizm imkanları göz önünde bulundurularak belirlenir.

Bakanlık içi komisyon tarafından yapılan öneriler bakanlık makamının onayı ile kesinleşmekte ve bakanlıklararası komisyona sunulmaktadır.

Bakanlık içi komisyon tarafından ilan edilmesi öngörülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarını gösteren haritalar ile bu yerlere ilişkin hazırlanan açıklama raporlarını içeren bilgi ve belgeler, bakanlıklararası komisyonun toplantı tarihinden en az bir ay önce Komisyon üyesi kuruluşlara iletilir ve toplantının tarihi bildirilir.

Bakanlıklararası komisyon; bakanlık müsteşarının başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda, tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı temsilcilerinden oluşur. Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekli görmesi halinde komisyona diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilci çağırabilir.

Komisyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde toplanır ve bu Bakanlıkça öngörülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin mevkii ve sınırlarına ilişkin önerileri inceler ve istişari nitelikte olan görüşünü bu toplantılar sonucunda birer tutanakla belirler.

Bakanlıklararası Komisyonun görüşlerini içeren tutanak ile birlikte mevkii ve sınırları haritalar üzerinde belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ilanına ilişkin öneri, Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Başbakanlığa gönderilir. Bakanlar Kurulunca tespit edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri, Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

Bakanlar Kurulunun, bir bölgenin kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgesi ilanına ilişkin kararı idari bir işlemdir ve idari yargı denetimine tabidir. 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24. maddesine göre Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak davalara bakma yetkisi Danıştay’a aittir. Bu nedenle bu kararlara karşı Danıştay’da dava açılması gerekir. Davada hasım olarak Bakanlar Kurulu değil, Başbakanlık gösterilecektir.

Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Emrine Alınması İçin Hazırlık İşlemleri

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve dışındaki kamu taşınmazlarından tarihi, kültürel ve doğal değerler, turizm potansiyeli, altyapı kolaylığı, sektörel kalkınma, planlı gelişme, turizm çeşitliliği, mahalli özellikler gibi nedenlerle öncelikle turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülenler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Daha sonra bu gibi alanlara rastlayan taşınmazların mülkiyet durumları belirlenmektedir. Eğer kadastro çalışması yapılmamış ise öncelikle yaptırılabilir.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2689 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü