1. Ana Sayfa
  2. Gayrimenkul Makaleleri

Lojman Satışında Öncelikli Alım Hakkından Kimler Yararlanır?


5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7061  sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile lojmanların satışı yasal düzenlemeye bağlandı. Kanun, lojman satışlarında, lojmanlarda oturanlara öncelikli alım hakkı tanımaktadır.

Öncelikli alım hakkının detayları, 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile düzenlenmiştir. Tebliğe göre, tat mülkiyeti tesis edilen kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Öncelikli alım hakkı sahipleri bu hakkı sadece bir kamu konutu için kullanabilirler.

Lojmanların satışı konusunda hazırlamış olduğumuz geniş kapsamlı bir rehber için şu linke tıklayınız: Lojmanların (Kamu Konutlarının) Satışı Rehberi – 2021

385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, lojmanların satışında öncelikli alım hakkına sahip olabilmek için kamu konutuna dair ihalenin yapıldığı tarihe kadar, konutun ilgili adına tahsis edilmesi ve konutta fiilen oturma şartının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. İhale tarihinden önce konut tahsisi yapılmasına rağmen konutta fiilen oturmaya başlanılmaması ya da ihale tarihinde konutta tahsis devam etmesine rağmen konutun boşaltılmış olması halinde iki koşul bir arada gerçekleşmediğinden öncelikli alım hakkı sağlanmamış olacaktır.

LOJMANLARIN SATIŞIYLA İLGİLİ DİĞER KONULAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 33 ve 34. maddesi uyarınca öncelikli hak sahipliği durumu değerlendirildiğinde:

  • “Görev tahsisli veya hizmet tahsisli konutlarda oturanlar; tahsise esas görevin son bulduğu tarihten itibaren iki ay; başka kurumda aynı veya eşdeğer bir göreve nakledilenler en geç altı ay içerisinde konutları boşaltmak zorunda” bulunduklarından, ihale tarihinden önce tahsise esas görevleri sona ermiş ancak halen mevzuatta yer alan süreleri kullanıp lojmanı boşaltmamışlarsa, bu kişilerin oturdukları lojman için “öncelikli alım hakkından yararlanamayacakları” ve hak sahibi olamayacakları değerlendirilmiştir.
  • “Sıra tahsisli konutlarda oturanlar beş yıllık oturma süresinin bitiminden on beş gün veya yaralanacak personel olmaması nedeniyle oturmaya devam edenler ise çıkması için ilgili idarece yapılan tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde; emeklilik, istifa, başka bir yere nakil ve her ne şekilde olursa olsun, memuriyet veya işçi sıfatı kalkanlar, ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde” lojmanı boşaltmak durumunda olduklarından, bu kişiler de ihale tarihinden önce süre bitimi, lojmandan çıkma için bildirim, emeklilik, istifa, nakil gibi durumlar “ihale tarihinden önce” gerçekleşmiş ise bu durumda her ne kadar ihale tarihinde lojmanda oturuyor olsalar da, “öncelikli alım hakkından yararlanamayacakları” ve hak sahibi olamayacakları değerlendirilmiştir.
  • “Sıra tahsisli konutlarda oturanlar beş yıllık oturma süresinin bitiminden sonra yararlanacak personel olmaması nedeniyle konutta oturmaya devam ediyor ise” ihale tarihi itibari ile 5 yıllık oturma süreleri sona erse de “öncelikli alım hakkından yararlanacakları” ve hak sahibi olacakları değerlendirilmiştir.
  • “Konutlarda oturmakta iken ölenlerin aileleri, ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde” lojmanı boşaltmak zorunda olup, hak sahipliğinin ilgili çalışana yönelik olması dikkate alındığında bu kişiler ihale tarihinde lojmanda oturuyor olsalar da, “öncelikli alım hakkından yararlanamayacakları” ve hak sahibi olamayacakları değerlendirilmiştir.
  • “Tahsis yapıldıktan sonra konutta oturma şartlarını haiz olmadıkları anlaşılanlar, kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren iki ay içinde,” lojmanı boşaltmak zorunda olduğundan bu kişiler ihale tarihinde lojmanda oturuyor olsalar da, “öncelikli alım hakkından yararlanamayacaklar” ve hak sahibi olamayacaklardır.
  • “Staj, kurs, tedavi amacıyla görevlerinden geçici olarak ayrılanların aileleri, normal oturma süresini tamamladıkları tarihte,” lojmanları boşaltacakları için, ihale tarihi itibari ile bu şekilde lojmanda oturanların “öncelikli alım hakkından yararlanacakları” ve hak sahibi olacakları değerlendirilmiştir.
  • Kamu Konutları Yönetmeliğinin 34. maddesi uyarınca konuttan çıkartılmasına karar verilenler ihale tarihinde lojmanda oturuyor olsalar da, “öncelikli alım hakkından yararlanamayacaklar” ve hak sahibi olamayacaklardır.

Kat mülkiyeti olmayan ancak kat mülkiyeti tesis edilebilecek konutlarda ise kat mülkiyetine geçiş ile birlikte, lojmanda oturanların öncelikli alım hakkı söz konusu olabilecektir.

Lojman Satışında Öncelikli Alım Hakkından Kimler Yararlanır?