Lojmanların Satış Prosedürü Nasıl Olacak?

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7061  sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile lojmanların satışı yasal düzenlemeye bağlandı.

Ayrıca, lojmanların satışına ilişkin olarak 17.04.2018 tarihli ve 30394 sayılı Resmi Gazete ile 385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Bu mevzuata göre satış işlemlerinin şu şekilde yapılması gerekmektedir.

Öncelikle Kurum Talebi…

Satış için öncelikli olarak ilgili kurumun “lojmanın satışı için talebi” şart değildir.

LOJMANLARIN SATIŞIYLA İLGİLİ DİĞER KONULAR İÇİN TIKLAYINIZ

Dolayısıyla, ikamet ettiği lojmanı satın almak isteyenlerin öncelikle kurumlarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Satışı Hangi Kurum Yapacak

Kamu konutlarının satışına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesinde Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış işlemleri, Bakanlığın iznini müteakip Valiliklerce (Defterdarlık) yürütülür.

Lojman Satış Bedelinin (Tahmin Edilen Bedel) Tespiti ve İhale Onayı Alınması

Genel bütçeli kamu idarelerine tahsisli bulunan kamu konutları için satış bedeli, llerde defterdarlık, ilçelerde mülmüdürlüğü tarafından tespit edilir veya ettirilir.

Genel bütçeli idareler dışındaki kurumların mülkiyetlerinde bulunan kamu konutları için tahmin edilen bedel, ilgili Kurum tarafından tespit edilir veya 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre sermaye piyasasında değerleme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir. Kurumun talebi üzerine İdare tarafından da tahmin edilen bedel tespit edilebilir.

İlgili yazılar: Lojmanların Satışında Ödeme Koşulları Belli Oldu

Lojmanların Satışında Neler Değişti?

Lojmanların Satış Prosedürü Nasıl Olacak?

Lojman Satışında Öncelikli Alım Hakkından Kimler Yararlanır?

385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Lojmanların Satışı)

Lojmanlarda Kat Mülkiyeti Kurmanın Tam Zamanı

Lojmanların Satışında Kat Mülkiyeti Bulunmayan Konutlarda Oturanlar

Hangi Lojmanlar Satılacak? Hangi Kurumlara Ait Lojmanlar Satılacak?

 

Burada lojmanların satış bedeli (ihale bedeli) “rayiç bedel” olup, bu bedel lojmanın piyasadaki gerçek değerini ifade eder.

İdarece ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihalede kullanılacak usul, ilanın şekli ve adedi, geçici teminat miktarı, şartname ve sözleşme gerekip gerekmeyeceği belirten “onay belgesi” hazırlanır ve ita amirince onaylanır.

İhalenin İlanı Nasıl Olacak

2886 sayılı Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca; rayiç bedel belirlendikten ve ihale onayı alındıktan sonra ihaleler ilan yolu ile duyurulur.

Kamu konutunun satış ihalesine ilişkin bilgiler ilan tarihinden önce kamu konutunda oturana ayrıca bildirilir.

Milli Emlak Kitabı

İhalelere Kimler Katılabilir? Lojmanda Oturanlar İhalelere Katılabilecek mi?

385 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre, lojmanda oturan hak sahibi kendi lojmanı da dâhil olmak üzere, ihaleye girme şartlarını yerine getirmesi koşulu ile tüm lojman satışı ihalelerine katılabilir.

Ancak aşağıdaki kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

a) İhaleyi yapan idarenin;

1) İta amirleri,

2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

b) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

İhaleyi yapan idarenin; ita amirleri, ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları ile bu sayılanların hepsinin ortaklarının aynı zamanda öncelikli alım hakkı sahibi olması durumunda, bu kişiler ihalelere katılamazlar ancak oturdukları konut için öncelikli alım haklarını kullanabilirler.

İhaleye Katılmak İçin Neler Gerekiyor?

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 8. maddesine göre ihaleye katılmak için;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olma veya tebligat için Türkiye’de adres gösterme,

b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

c) Geçici teminatı yatırmış (Yönetmeliğin 25. maddesine göre tahmin edilen bedelin %10-30”u arasındaki İdarece belirlenecek bedel) olmaları,

Özel hukuk tüzel kişilerinin, Yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri şarttır.

İhalenin Karara Bağlanması ve Onayı Nasıl Olur? Öncelikli Alım Hakkı Sahibinin Durumu Nedir?

Tahmin edilen bedel üzerinden ihaleye çıkartılan lojmanın ihale edilmesi sonucunda satış ihalesi, varsa öncelikli alım hakkı ve sahibi belirtilmek suretiyle on beş iş günü içinde onaylanır.

Onaylanan İhalenin Öncelikli Alım Hakkı Sahibine Bildirilmesi

Tebliğe göre, konutta oturan ve öncelikli alım hakkı bulunanlara, ihalenin onaylandığı tarihten itibaren beş iş günü içinde ihale bedelini ve ödeme koşullarını gösteren tebligat yapılır ve bu durum şartnameye eklenir. Bu durum eş zamanlı olarak en yüksek teklif veren istekliye de bildirilir.

İhale Sonucu Bildirilen Öncelikli Alım Hakkı Sahibi Ne Yapmalı?

Tebligattan itibaren on beş gün içerisinde öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemesi ve üzerine düşen yükümlükleri yerine getirmesi halinde satış öncelikli hak sahibine yapılır.

Hak sahibi 15 gün içinde satış bedelinin tamamını ödemeli veya ilk taksiti ödeyerek taksitli satış sözleşmesi imzalamalıdır.

Hak sahibinin 15 günlük süre içerisinde kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek satış bedelini peşin veya taksitle ödemesi gerektiği bildirilir.

İhaleye Katılan Öncelikli Alım Hakkı Sahibinin Durumu Nedir?

Hak sahibinin oturduğu kamu konutunun ihalesine katılması ve ihalenin başkası üzerinde kalması halinde satış işlemlerine ihaleye katılmayan hak sahibine uygulanan prosedür uygulanarak devam edilir. Bu durumda, satış ihalesinin on beş iş günü içerisinde onaylanmasını müteakip, beş iş günü içinde hak sahibine tebligat yapılarak, oturduğu konutu almak isteyip istemediği sorularak alınacak yanıta göre İdarece hareket edilir.

Oturduğu kamu konutunun ihalesine katılması ve ihalenin üzerine kalması durumunda ihale mevzuatına göre işlemlere devam edilir. Bu durumda öncelikli alım hakkı sahibi indirim veya taksitlendirmeye ilişkin haklardan yararlandırılır.

İhalede Lojman Satışı Gerçekleştirilemezse İdarece Ne Yapılır?

Yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri, teklifleri uygun görülmediği takdirde, kamu konutu tahmin edilen bedel yeniden belirlenmek suretiyle ihaleye çıkarılır.

Makalemizi paylaşır mısınız?
Suat Şimşek, Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) hakkında 2699 makale
Daire Başkanı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişi, (önceden) Milli Emlak Kontrolörü